Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Documenten
29-04-2022 Notulen Wijkraadvergadering 9 februari 2022 Notulen Wijkraadvergadering 9 februari 2022

Wijkraad Sportpark I-II
erslag van de vergadering van 09 februari 2022 (20-22 uur)
Locatie: GH Erasmus

Aanwezig: Leanne Digne, Walter Roovers (not.) Geertje Nijhoving, Hans Pécasse en Luc America (vz.).
Afmelding: Henk van der Corput

1. Opening vergadering
Luc opent vergadering.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt aangevuld met de volgende punten:
• Terugkoppeling 3 wijkraden
• Afscheid Geertje Nijhoving

Buiten de notulen om wordt de stand van zaken n.a.v. oproep nieuwe leden wijkraad / werkgroepen besproken.

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 12 januari 2022
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen meteen op de website geplaatst worden (actie Luc America).

4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda (Henk vd Corput)
Afspraak met wijkmanager Henk van der Corput is gemaakt dat hij aanwezig is bij de vergadering op 23 maart. Indien nodig is er tussentijds contact met hem over zaken.

5. Terugkoppeling 3 wijkraden
Op woensdag 2 februari zijn leden van de wijkraden uit Zandberg-Oost, Zandberg-West en Sportpark 1 & 2 samengekomen in het Visserskot. Voor Sportpark 1 & 2 waren Leanne, Luce en Walter aanwezig. De bijeenkomst was informatief. Naast kennismaking zijn per wijkraad issues besproken welke spelen. Hieruit is gebleken dat er veel overlap is wat betreft de onderwerpen. De wijkraden hebben elk voor zich een eigen wijze van samenwerken met de gemeente en de tevredenheid hierover is wisselend. Vooral voor het verkeer en parkeren raken de belangen elkaar. Bovendien loopt Zandberg voorop als het gaat om gefiscaliseerd parkeren. Er zijn daarom informatie en ervaringen uit te wisselen tussen de betreffende werkgroepen. Er is afgesproken om deze bijeenkomst van de wijkraden vaker te laten plaatsvinden. Er wordt een brief vanuit Zandberg Oost aan de gemeente voorbereid aangaande het dossier parkeren. Hans neemt contact op met Sean-Michael Franssen van Zandberg Oost (actie Hans Pécasse) . Voorgesteld wordt om deze brief een gezamenlijke te laten zijn. Een conceptversie wordt aan de wijkraden ter commentaar en aanvulling toegestuurd. Luc is ons contactpersoon hierbij (actie Luc America).

6. Voortgang enquête Sportpark I-II

• Met het verschuiven van de bewonersavond komt de enquête in een aangepast tijdspad. Voor het jaarplan en de te verwachten bewonersavond dit kalenderjaar is het urgent om wel door te gaan met de uitvoering van de enquête met een aangepaste planning.
• Door Leanne, Walter en Luc is een aanpak en opzet voor de vragenlijst ontwikkeld. Met Paul Kanters is afgestemd voor de online afname.
• De concept vragenlijst is verspreid onder alle bestuursleden. De feedback worden verwerkt tot een 0,9 versie. Deze versie wordt finaal nogmaals ter instemming voorgelegd aan alle bestuursleden.
• Om de non response te verkleinen wordt een tegoedbon verloot onder de deelnemers aan de enquête. Luc zorgt voor te verloten een attentie.
• De enquête wordt via de website online gepubliceerd. Tevens wordt een papieren versie gemaakt en huis aan huis verspreid via de gemeente. Op de papieren versie is een QR-code opgenomen. Ingevulde papieren vragenlijsten kunnen worden ingeleverd bij Hans en Leanne. Deze versies moeten digitaal ingevoerd worden om door Paul Kanters overzichten te laten draaien.
• De planning wordt gaat uit van een afname in de 2 weken na de carnaval- /voorjaarsvakantie (6-20 maart).
• Op vergadering van 23 maart mogelijk eerste resultaten op tafel.

7. Sportpark Post # 07, april 2022 (allen)
• De volgende editie verschijnt in april.
• Luc start met de groep het proces weer op om de publicatie weer mogelijk te maken.
• Luc roept iedereen op voorstellen voor artikelen te doen en om berichtgevingen (update, wetenswaardigheden) vanuit de werkgroepen te doen.

8. Conceptjaarplan Wijkraad (mail 3-12-2021 van o.a. Walter) (allen)
• Het jaarplan krijgt in belangrijke mate input en sturing vanuit de bewonersenquête. Inhoudelijk is dit plan dus volgend op het proces en de resultaten van de bewonersenquête. Het jaarplan zal daarom op de agenda van maart terugkomen.
• Walter maakt een afspraak met Luc en Hans om de essentie van het jaarplan en opzet verder uit te werken (actie Walter Roovers).

9. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken (als er ontwikkelingen zijn)

9.1 Werkgroep Groen & Recreatie (houder: Leanne & Walter)
- Van de gemeente is in tegenstelling tot wat was afgesproken met betrokken ambtenaren niets meer vernomen. Er zou een extern bureau worden ingeschakeld om een plan met de werkgroep te maken voor de hele wijk. Uit recente navraag bij Henk blijkt dat deze opdrachtverstrekking is blijven liggen. Vanuit de deelnemers in de werkgroep is teleurgesteld gereageerd op dit feit. Het goede gevoel over de samenwerking heeft een knauw gekregen. Een soort van déjà vu gevoel treedt op. Des te vervelender is deze situatie omdat helder was gecommuniceerd dat er planning moest bestaan gericht op een eerste concept plan voor de geplande bewonersavond. De gemeente had hier een medewerking aan toegezegd.
- Henk heeft in een telefonisch contact toegezegd de situatie bespreken met leidinggevenden. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt om de constructieve samenwerking weer een mooie impuls te geven

9.2 Project Wilhelminapark (houder: Geertje)
- Van projectmanager Bon van Oosterum is een update ontvangen over de voortgang van de werkzaamheden. De geplande werkzaamheden voor de infrastructuur lopen, maar met enige vertraging. Er is nog geen nieuw overleg gepland.
- Leden van het platform willen bij elkaar komen maar urgentie is eraf door verzetten bewonersavond. Het gevoel is dat het overleg wat stilligt en werkzaamheden in het park zelf niet worden opgestart. Hierover gaan de leden van het platform in contact treden met het gemeentebestuur en raadsleden.

9.3 Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (houder: Hans)
- Herinrichting Lovensdijkstraat: gericht op het opheffen van het parkeren aan de Lovensdijkstraat vindt een ontmoeting plaats met Amphia, gemeente en Avans. Avans gaat kijken naar eigen mogelijkheden.
- Verkeer remmende maatregelen Piet Avontuurstraat: er wordt één drempel gerealiseerd.
- Herinrichting Gen. Maczekstraat: geen bijzonderheden. Voor de korte termijn gaat de gemeente maatregelen nemen om weggebruikers te informeren en te beïnvloeden. Nieuw overleg gepland voor deze kortetermijnmaatregelen.
- Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer bijeenkomst (Ve-Ve): kennismaking nieuwe datum eind maart voor schouw. Oude lijst updaten. Aanvullen met nieuwe observaties met bewoners.

10. Communicatie: mails/post
• Communicatie plaatsen op website over het verschuiven van de geplande bewonersavond (actie Luc).
• Geertje heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van de groep Community Breda stad in een park op 22 januari. Een groep Bredanaars die de handen uit de mouwen steekt om Breda te vergroenen. Veel enthousiasme en ideeën binnen de groep om deel te nemen op verschillende manieren. Vooralsnog ontbreekt het aan een concretiseringslag van wat wordt aangepakt. Geertje blijft de wijkraad informeren als lid van de community,

11. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad

Wat Periode Wie Status
Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’ 2022 GN Volgen. Mail 27/1/22 van J. Schutte
Enquête door de wijkraad Februari 2022 Leanne/ Walter/Luc /allen communicatie Drukwerk + verspreiding door gemeente Afstemming met Rachael de Leeuw
Herinrichting Lovensdijkstraat Ongoing in 2022 HP/GN Wijkraad wordt geïnformeerd over plan(mail). Deelname aan de klankbordgroep.
Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer 2022 HvdC/HP Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling overleggen volgt binnen de wijkraad.
Ontwikkelingen Visserskot Volgen in 2022 LA/allen Status checken met vereniging en eigenaar.
Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen) Voorjaar 2022 LA/wie? Agenderen wijkraad overleg.
Opvolging bestuur Wijkraad per 2022 Jan- mrt 2022

allen

SvRD

Opvolging ivm verhuizing uit de wijk (vz) & oproep in Sp P

- uitschrijven KvK Suzanne
- vestigingsadres stichting Wijkraad?
- bank - volmacht aanpassen
- overdracht aan Luc.

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik. Q1-2, 2022   Feedback via enquête
Concept Jaarplan 2022 e.v. Q1-2022 WR / HP / LA Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on g
Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren 2022 GN Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark Onderzoek om WG e-t te starten
Jaarrekening Wijkraad 2021 juni 2022 HP Ondersteuning checken Op website plaatsen Q3-2022
AED in Sportpark I/ kosten en locatie 2022  HP  Blijven volgen
       

12. Afscheid Geertje Nijhoving
Als gekozen lid van de wijkraad van het eerste uur en daarmee medeoprichtster van de wijkraad heeft Geertje een belangrijke bijdrage geleverd aan de wijkraad. Niet alleen met haar enthousiasme maar ook met haar expertise over groen. Zij heeft veel werk verzet voor de werkgroep spelen & groen, Wilhelminapark maar ook allerlei andere zaken zoals bewonersavond. Zij wordt op ene passende uitgeluid als bestuurslid. Geertje blijft wel actief en betrokken door haar deelname in werkgroepen gericht op groen en duurzaamheid.

11. Rondvraag/WVTTK
Geen

i