Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 12 januari 2022 (20-22 uur)

Locatie: Generaal Maczekstraat 113 e.v.

 

Aanwezig: Leanne Digne, Walter Roovers (not.), Suzanne van Reedt Dortland (vz.), Geertje Nijhoving, Hans Pécasse en Luc America.

Afmelding: Henk van der Corput


1. Opening vergadering

Suzanne van Reedt Dortland opent vergadering om 20.00 uur. In bijzondere bijeenkomst: de eerst in het nieuwe kalenderjaar en de laatste voor haarzelf.

Buiten de notulen om wordt eerst gesproken over de reacties welke zijn ontvangen naar aanleiding van de oproep aan wijkbewoners om zich beschikbaar te stellen voor vacatures in het wijkraadbestuur (zie punt 8). Afspraken worden gemaakt over wijze waarop met deze personen het contact wordt gezocht. Luc America neemt als vice voorzitter in de komende periode hierin de lead en stemt af met anderen waar nodig.

2. Vaststellen van de agenda

Door Henk van der Corput is per mailbericht een update gegeven voor (bestuurlijke) ontwikkelingen binnen de gemeente. Punt 4 komt daarmee te vervallen. Zaken lopen en worden gepland. Er zijn geen bijzonderheden.

Om voldoende tijd te hebben voor het hoofdonderwerp bewonersavond wordt de update werkgroepen (punt 7) overgeslagen.

Agendapunt 9 wordt verschoven naar de afsluiting van de bijeenkomst.

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 8 december 2021

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen meteen op de website geplaatst worden (actie Luc America).

5. Bewonersavond

De bewonersavond is gepland op 17 februari 2022. Gezien de voorbereidingen welke nodig zijn moet er een besluit worden genomen in relatie tot de geldende coronamaatregelen en de veiligheid van allen. Onbekend is wat in de komende persconferenties wordt aangekondigd door het kabinet en wordt besloten door de veiligheidsregio. Op basis van een drietal denkbare scenario’s worde alternatieven besproken. De conclusie luidt dat er te veel onzekerheden zijn om op een succesvolle wijze de bewonersavond op 17 februari door te zetten. Daarbij wordt geen nieuwe datum gekozen maar wel de intentie uitgesproken om uit te kijken naar een moment later dit jaar.

Een bericht van uitstel van de bijeenkomst wordt geplaatst op de website en facebook pagina van de wijkraad. (actie Luc America en Leanne Digne)

Geertje Nijhoving stelt de Geenhopper - het mobiele informatiecentrum van de gemeente- op de hoogte van dit besluit.

Ten behoeve van de bewonersavond in februari zijn voorbereidingen gestart voor een bewonersenquête. Gezien de waarde van de data van bewoners voor het bepalen van de  focus en het jaarplan van de wijkraad wordt de uitvoering ervan doorgezet. Leanne Digne, Walter Roovers en Luc America maken afspraken voor een nieuwe planning, communicatie en uitvoering (online vragenlijst, data verwerking) met advies en ondersteuning van Paul Kanters.
De vragenlijst versie 0.9 wordt ter beoordeling mede aan Geertje Nijhoving en Hans Pécasse aangeboden.

Voor wat betreft het idee om in het programma van de bewonersavond een link met de gemeenteraadverkiezingen te maken, gaat Luc America samen met de redactie van de Sportpark Post bepalen of een special met dit thema passend en haalbaar is. Hij zal hierover tussentijds communiceren en een besluit vragen.

De nieuwe wethouders Tim van het Hof en Arjen van Drunen worden uitgenodigd voor een bezoek aan de wijk na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. (actie Luc America en Hans Pécasse)

6. Jaarplan

Walter Roovers ligt de bedoeling en de totstandkoming in samenwerking met Luc America en Hans Pécasse van het jaarplan toe.

Informatie uit de bewonersenquête moet verder inkleuring geven voor het jaarplan. Waarvoor uit de enquête enerzijds geen urgentie blijkt of geen trekker beschikbaar komt, verdwijnt uit dit jaarplan. Anderzijds wordt op basis van de urgentie en het eigenaarschap bij bewoners het jaarplan aangevuld.

De volgende aanvullingen en correcties komen in de bespreking naar voren:

Walter Roovers gaat samen met Luc America en Hans Pécasse werken aan een volgende versie van het jaarplan.

8. Mails/post

Suzanne van Reedt Dortland neemt de post door:

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

Geertje informeert over het besluit aangaande de bewonersavond in februari. 

Bewonersavond

17-02-2022

Suzanne/Luc/

Walter/Leanne

Besluit tot uitstel.

Communicatie door Luc en Leanne.
Doorzetten bewonersenquête door Luc/Walter/Leanne/Paul.

Uitstel van nieuwe datum bewonersavond afhankelijk ontwikkeling Corona(beleid).

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

Ongoing in 2022

HP/GN

Wisseling van gemeentelijk projectleider.

Resultaten onderzoek vitaliteit bomen beschikbaar. Ee aantal bomen wordt gerooid.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Wordt gepand

HvdC/HP

Uitvoering waarschijnlijk eind februari 2022. Deelname door bewoners uit beide wijkdelen zijn bekend.

Ontwikkelingen Visserskot

Volgen

LA / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot.

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Lopend

LA / HP

Terug laten komen op agenda.
Mogelijkheden vanuit bewoners enquête voor het verwerken van contactgegevens.

Uitschrijving/inschrijving bestuursleden Stichting regelen

Volgen

SvRD

UBO’s zijn geregeld. Niet alle aanwezigen bevestigen post hierover te hebben ontvangen.

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2022

SvRD/GN

Opnemen in jaarplan.

Analyse en planvorming Spelen sportpark 1 en 2

2022

GN/ Leanne / Walter

HvdC koppelt terug n.a.v. overleg gemeente.

Jaarrekening Wijkraad 2021

Juni 2021

HP

Op website plaatsen

Vergaderdata en -locatie 2022

2022

Allen

Data zijn gedeeld en bevestigd.. Luc neemt contact op met Erasmus om locatie vast te leggen.

Aanvragen subsidie 2022   

Volgen

HP

Subsidietoekenning is ontvangen.

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2022

HP

Blijven volgen

 

 

11. Rondvraag/WVTTK

 

GN: Community Breda Stad in een park is in 2021 opgericht. Het betreft een  groep Bredanaars die de handen uit de mouwen steekt om Breda te vergroenen om samen de ambitie Stad in een Park in 2030 willen waarmaken. Zij gaat naar een bijeenkomst op 22 januari 2022.

9. Aftreden voorzitter Wijkraad Suzanne van Reedt Dortland

Afspraken zijn gemaakt voor de formele overdracht.

Respectievelijk Hans Pécasse en Luc America spreken haar toe en bedanken haar voor haar inzet en bijdragen. Suzanne van Reedt Dortland kijkt terug op de periode van haar voorzitterschap zowel de activiteiten als interpersoonlijk.

Op gepaste wijze wordt zij uitgezwaaid.

 

 

 

Vergadering wordt om 22.15 uur gesloten met dank aan eenieder.

Volgende vergadering: woensdag 9 februari , 20-22 uur (Erasmus).

i