Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 8-12-2021 (20-22 uur)

Locatie: via Teams

 

Aanwezig: Leanne Digne, Geertje Nijhoving, Suzanne van Reedt Dortland, Walter Roovers, Henk van der Corput (part time), Hans Pécasse en Luc America


1. Opening vergadering

Suzanne opent de vergadering (20.15 u) en heet eenieder welkom.

 

2. Vaststellen van de agenda

Geen nieuwe punten.

We beginnen meteen met agendapunt 4, de bestuurlijke ontwikkelingen.

Daarna agendapunt 6, pas daarna de overige punten.

 

 

4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda en diverse lopende zaken

Terugkoppeling op actiepunten 14-10-2021 en overig.

 

Amphia-parkeerdek:

LA heeft contact gehad met bewoner SpP II die meerdere ‘klachten’ had over zaken m.b.t. het nieuwe parkeerdek op de Amphia parkeerterrein, achter het ziekenhuis (grens De la Reyweg / app gebouwen SpP II/ Hogeschoollaan). Deze man heeft contact gezocht met HvdC en brief geschreven naar contactpersoon vh Amphia in deze (en verzocht om gesprek).

HvdC: omgevingsvergunning ‘nieuwe Amphia’ dateert al van ca. 2010, dus er zal (normaal gesproken) op geen enkel gebied iets teruggedraaid worden. Dus ook niet uitvoering parkeerdek.

Er zijn op dit moment gesprekken met de driehoek Amphia-Avans-gemeente over consequenties verlies parkeerplaatsen door herinrichting Lovensdijkstraat. Wellicht kan Amphia hier iets betekenen v.w.b extra parkeerplaatsen.

Overigens: ‘van een wijkmanager mag je verwachten dat al deze info vroegtijdig wordt doorgegeven’.

Allen: meer groen op het parkeerterrein (bijv. plantenbakken) is wellicht wel nog haalbaar? In ieder geval zeer wenselijk! HvdC gaat dit verder uitzoeken.

Suggestie HvdC: oprichten ‘beheergroep’ van Amphia-Avans- wijkraad etc. om in vaste overlegstructuren (x keer pj) allerlei zaken te bespreken cq info te delen à HP; ff wachten totdat project Lovensdijkstraat (waarvoor ook multi-overleggroep bestaat) aantal concrete stappen verder is (anders onduidelijke en ongewenste overlappingen).

WR: blijft huidig groen op parkeerterrein gehandhaafd (bomen aan de rand)? Voorstel om de gekapte bomen aan De la Reijweg te compenseren door nieuwe te planten op het parkeerterrein. HvdC zal dit nagaan.

 

Visserskot:

Geen nieuwe ontwikkelingen. SvRD checkt status bij vereniging / eigenaar.

 

 

Aanleveren data aan WG Spelen:

4/11 vergadering geweest, incl.  A. Lips en G. van Alphen van gemeente Breda. vergadering was ‘zeer positief’ (LD/WR).

Geen data aangeleverd door gemeente, maar door inzet Bureau Speelplan is noodzaak minder aanwezig. Over een vervolgmeeting is nog geen follow up gegeven door gemeente (C. vd Kleijn).

HvdC: zal aslnog zorgen dat gevraagde data worden aangeleverd. Afspraak is afspraak en aansturen op vervolgmeeting (datumplanner invullen).

 

Generaal Maczekstraat:

HP: verslag van online vergadering dd 25/11 is bij eenieder bekend. Goede vergadering, duidelijk waar we staan op lange termijn (2025 = implementatiejaar / serieus budget voor allesomvattend infrastructureel project / ca 3,5 mio). Daarnaast package besproken die hopelijk gedrag van autobestuurders beïnvloeden (= minder hard rijden).

HvdC: check impact geluidsarm asfalt versus stenen (zoals die nu voorzien zijn). Daarnaast: het patroon van hoe de stenen gelegd worden is ook van invloed op geluidsproductie.

 

Verkeerdrempels PA straat:

HvdC: alle bewoners akkoord met huidig plan, op 3 bewoners na.  HvdC bespreekt medio december met wethouder hoe 2 drempels aan te leggen.

 

WR: vuurwerkoverlast, neemt (soms) dreigende vormen aan.

HvdC: er is een vuurwerkverbod; handhaving moeilijk, landelijk probleem. Continu MELDEN is enige optie. Diverse apps (Buitenbeter / WaakSamen) + melden aan wijkagent.  

 

Project WP

GN: duurt allemaal érg lang.

HvdC: mijn feedback is dat het ‘voortvarend verloopt’.

Jan. 2022 moet er een vervolgstap komen.

 

 

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 

* Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje/ Leanne & Walter)

- (Leanne & Walter) Project Spelen: terugkoppeling bijeenkomst 3-11 en vervolg.

 (Geertje) Project Wilhelminapark - ontwikkelingen?

-  (Geertje) Bijeenkomst energietransitie | 23-11-2021 – mooie bijeenkomst en iets waar wij binnen Sp P I-II moeten aanjagen.

 

 

GN: vraag of HvdC bekend is met ‘Stad in een park’. HvdC: ja, past naadloos bij kernbegrippen als ‘Ontmoeten- Verbindend – Grenzeloos – CO2 neutraal etc.’ Zal zeker in gemeenteplannen van nieuwe raad benoemd staan.

GN:  webinar dd 23/11/2021 geeft extra motivatie voor een snelle samenstelling van een werkgroep Energietransitie. Zou gelanceerd kunnen worden op bewonersavond van 17/2/2022.

 

Zie ook website www.planbreda.nl/transitievisie+warmte.

Dit onderwerp zou ook in jaarplan gezet moeten worden; reactie WR: vooralsnog niet, eerst belang + functie  van dit plan samen overeenkomen. Daarna verdere invulling.

 

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)

- Ontwikkelingen parkeren

- Ontwikkelingen drempels Piet Avontuurstraat

- Ontwikkelingen Gen. Maczek n.a.v. bijeenkomst 25-11-2021

- Terugkoppeling kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer bijeenkomst 18-11-2021 (zie excel met benoemde punten vanuit de schouw)

- Ontwikkelingen Herinrichting Lovensdijkstraat / klankbordgroep.

 

GN/LD/HP/WR: alle punten zijn besproken, geen verdere uitweiding meer nodig.

 

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 14 oktober 2021

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen op de website geplaatst worden. Evt. vergaderopmerkingen (o.a. tips) die alleen voor de WR van belang zijn, zullen vanaf nu via separate e-mail gedeeld worden.

 

 

5. Contactpersoon / stakeholder Sportpark à dit punt is niet behandeld (wegens tijdsdruk) en komt terug (of op volgende vergadering of via mail).

 

Wie van de wijkraadleden is de centrale contactpersoon voor:

 

 

6. Update plannen bewonersavond 17-2-2021

Luc/Leanne/Walter - opzet in grote lijnen wordt geschetst: 3-4 onderdelen.

Verdere details via separate e-mail naar de WR.

Uiteraard is strakke timing van groot belang.

 

Paar SPOEDZAKEN:

Opstellen concept vragenlijst door Leanne/Hans:  ZSM !

Go / No go wordt beslist op 12/1/2022

Indien No go, dan geen online-sessie.

Uitsturen extra SpP (Luc input nodig van Leanne/Hans)  + flyer vragenlijst + op website gaat sowieso door want response geeft belangrijke input voor jaarplan 2022-2024.

 

 

Bewonersavond 17/2/2022

HvdC: zeker Rachel de Leeuw bij organisatie betrekken; ze heeft veel ervaring op dit gebied. Is reeds bij ons bekend van de 2 vorige bewonersavonden; Suzanne heeft reeds contact met haar gehad.

 

 

Overig:

Samenstelling wijkraad 2022 en verder

Er wordt driftig gezocht naar nieuwe leden. Veelheid aan onderwerpen die ‘langskomen’. Uitbreiding tot 7 personen dringend gewenst.

Actiepunt HP/LA: met spoed flyer h-a-h samenstellen. Gemeente kan helpen met drukken + verspreiding. Huisstijl SpP dient terug te komen voor herkenbaarheid.

 

 

 

7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) à dit punt is niet behandeld (wegens tijdsdruk) en komt terug (of op volgende vergadering of via mail).

 

- mail van Breda wandelt - actie rond de feestdagen

 

"We gaan dit jaar samen met de Teruggave, haar ondernemers, Verbeter Breda en de ondernemers uit de buurt een kerstfestijn, voor jong en oud, organiseren op zaterdag 18 en 19 december. Het doel is om iedereen uit de omliggende wijken met kerst iets leuks, gezelligs en warms te bieden. Dit doen we middels een kerstwandeling, waarbij we verschillende culturen aan het woord laten, en overdag met verschillende workshops.
Tijdens dit kerstfestijn op 18 en 19 december is iedereen van harte welkom in de Teruggave om naar de expositie van de kerststallen te komen kijken, een speurtocht te volgen en zijn er in de aanloop naar de kerstwandeling overdag verschillende leuke activiteiten en workshops voor jong en oud. Diverse workshops, speurtochten en optredens zijn gratis te bezoeken.
Check het programma op onze site: 
https://breda-wandelt.nl/kerst2021/ "

 

 

 

8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Note: actiepunten voor HvdC worden meteen in de week na de wijkraadvergadering per e-mail aan hem gestuurd:

 

Parkeerdek Amphia ZH

Henk onderzoekt welke mogelijkheden er nog zijn om meer groen terug te laten komen (ruimte binnen de afgegeven vergunning). Zeker gezien de reacties van de bewoners van Sp P II (Bothastraat etc.) en het feitelijk gegeven dat er een enorme asfaltstrook komt die voor veel warmte zal zorgen in de zomerperiode & het zicht.

‘- Henk vraagt na of de bomenkap aan de la Reijweg gecompenseerd kan worden met bomen  op het P-terrein Amphia (=groencompensatie) & of de bomen die nu op de grens staan tussen de wijk en het P-terrein blijven staan (dat maakt voor het zicht van de bewoners veel verschil).

 

Werkgroep Spelen

De data zijn niet aangeleverd zoals besproken (Bureau Speelplan schuift daarentegen aan). Henk zorgt alsnog voor toezending van de data aan Walter/Leanne & Henk zal aan Anton/Guust vragen de datumplannen in te vullen zodat een vervolgoverleg voor de feestdagen kan worden ingepland.

 

 

 

Generaal Maczekstraat

Henk probeert intern de mogelijkheden te onderzoeken om de planning te versnellen (nu staat het project voor 2025). Inmiddels is naast het grote project parallel hieraan gesproken over welke maatregelen er dan op korte termijn kunnen worden gerealiseerd om de situatie veiliger te maken/ awareness te creëren. Dat loopt goed.

 

Verkeersdrempels Piet Avontuurstraat

Meerderheid is voor, maar 3 mensen willen niet. Henk bespreekt dit medio december met wethouder & koppelt terug aan de wijkraad.

 

Bewonersavond 17-2-2022

Contact met Rachael de Leeuw (afd. communicatie) van groot belang. Henk zal haar informeren zodat de bijeenkomst in de juiste agenda’s komt + in die van Henk.

Zij kan ondersteunen met de organisatie, communicatie uitingen en uitnodigen pers gemeente/politiek.

 

 

 

Wat

Periode

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2022

GN

Volgen.

Gekoppeld aan bewonersbijeenkomst 17-2-2022 (mail Geertje 14-10)

Bewonersbijeenkomst #3

17 Febr. 2022 ( als Covid het toelaat)

 

 

Tijdens vergadering 12/1 besluit Go / no go

 

 

 

 

Enquête opstellen

Suzanne/ Luc/Leanne/ Walter

 

 

 

 

 

 

 

 

LD / HP

GO voor Febr 2022 / voorbereidingen nov-jan 

 

communicatie   

- Sportpark Post #5  
-  enquête uitzetten 
- fracties save de date sturen

- Overleg Rachael de Zeeuw i.v.m. maatregelen/distributie

 

- excel met programma & avondvoorzitter 

 

Vòòr 22/12/2021

       

Herinrichting Lovensdijkstraat

Ongoing in  2022

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Sept-dec 2021

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot

2021/2022

SvRD

Status checken met vereniging en eigenaar.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Voorjaar 2022

SvRD / LA

Agenderen wijkraad overleg.

       

Opvolging bestuur Wijkraad per 2022

Nov 2021- mrt 2022

allen/SvRD

 

 

HP/LA

Opvolging ivm verhuizing uit de wijk (voorzitter) & oproep in SP Post

 

Met spoed(!) h-a-h A4 (voor Kerst?) uitsturen (hulp gemeente) voor nieuwe WR-leden, incl vz

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Bewonersavond 2022 ideaal moment voor bestandsuitbreiding

LA / cie. Bewonersavond

Oppakken voor/tijdens bewonersavond 2022

       

Concept Jaarplan 2022 e.v.

Okt /dec 2021

WR / HP / LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Jaarplan? Is dat een wens of werken vanuit deze Excel?

       
       

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2021/2022

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Onderzoek om WG energie transitie te starten.

Vergaderdata en locatie 2022

         dec 2021

          LA

Feedback WR leden aan LA.

Data zijn:

12-1

9-2

23-3

11-5

22-6

7-9

19-10

30-11

LA contact Visserskot

Jaarrekening Wijkraad 2021

juni 2022

HP

Ondersteuning checken

Op website plaatsen 2020

       
       

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021/2022

HP

Blijven volgen

9. W.v.t.t.k.

Agenda/tijd van de vergadering van 12-1-2022 dient voor groot gedeelte in teken te staan van besluitvorming m.b.t. de bewonersavond ( + evt. alle werkzaamheden) + jaarplan 2022-2024 (bespreken / ins-outs / functie / hoe inzetten etc.).

 

Kerstborrel 22/12 (details volgen via app).

 

 

 

 

 

i