Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 20-10-2021 (20.00 – 22.00 uur)

Locatie: gemeenschapshuis Erasmus

 

Aanwezig: Walter Roovers, Leanne Digne, Hans Pécasse, Suzanne van Reedt Dortland, Geertje Nijhoving, Henk van der Corput (parttime) en Luc America

 


1. Opening vergadering

Suzanne opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Henk.

 

2. Vaststellen van de agenda.

Geen nieuwe punten.

We beginnen met de bestuurlijke ontwikkelingen van/binnen de gemeente, agendapunt 4,het onderwerp waarom Henk aanwezig is.

 

4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda 

 

Suzanne: ‘idealiter worden we als WR vooraf over allerlei zaken geïnformeerd. Nu is het af en toe ongemakkelijk als we geen antwoorden weten op vragen die ons door bewoners gesteld worden’.

Henk: ‘begrijpelijk, maar niet mogelijk om over alle zaken vooraf met bewoners of wijkraad te communiceren. Veel diverse afdelingen van de gemeente functioneren onafhankelijk op hun deelgebieden. Voorheen werden details per wijk op papier gedistribueerd over groot aantal ambtenaren (informeren); daar is helaas mee gestopt’.

Henk is niet over alles van onze wijk geïnformeerd. Hij zal medewerkers Guus, Ed en Corné vragen om hem per direct op de hoogte te stellen van lopende zaken. Feedback volgt dan naar WR (via algemeen mailadres van de WR).

 

5A. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

1e snelle rondgang per onderwerp + 1e reacties Henk

Hans:  WG parkeren/veiligheid à 18/11 staat  1e  kwartaalmeeting met de gemeente gepland. Namens de gemeente aanwezig: Pierre Beerens en Corné van der Kleijn.

 

Walter/Leanne/Geertje: WG groen en spelen à

Walter/Leanne: Project spelen  à samenwerking met gemeente gaat lopen na de eerdere bijeenkomsten vanuit de wijk/werkgroep zelf op o.a. 20/9.  1e vergadering op woensdag 3/11 ( om 19 uur in het Visserskot). Voor de gemeente sluit Anton Lips aan gezien de ‘formele’ start. Guus van Alphen zal als vaste aanwezige vanuit de gemeente de komende periode aanschuiven. Mogelijke vragen vooral op mail naar Henk (die dat dan Anton verder afstemt).

 

Gevraagde data (verzoek Walter) heeft Henk doorgezet naar Corné binnen de gemeente.

 

 

Geertje: Project Wilhelminapark à Guus van Alphen is gemeente-contactpersoon c.q. WG-deelnemer --- voorlopig ontwerp ziet er goed uit.

Henk: weekmarkten van de Parkstraat verschuiven naar de straat ernaast (gezien openbare werken op ’t pleintje).

Henk heeft 1x per 2 weken staf / wethouder vergadering; hij zal terugkoppelen naar onze WR  m.b.t. onderwerpen die Sportpark I-II aangaan.

 

Geertje: project Energietransitie àzie verslagje Geertje / bus project Greenhopper (willen wellicht praatje à misschien is forum tijdens Bewonersavond 17/2/22 ’n idee (wordt meegenomen door Cie.). In de (nog formeel op te richten) WG zitten Geertje + Roel Holvast. Meer mensen bij de WG zouden welkom zijn. BRES, ook al gelieerd aan Greenhopper zou ‘bron’ nieuwe leden kunnen zijn. Luc checkt met BRES-vz Ad Bijma. Kan ook tijdens 1e overleg met de 2 andere wijkraden ’n onderwerp zijn.

 

Laadpalen in de wijk:  de gemeente heeft hier geen beschreven beleid voor, voor zover bekend. De afdeling Mobiliteit gaat over beleid / plaatsing van de laadpalen. Zie PlanBreda (1e initiatief in gemeente Breda was van commerciële partij die laadpalen wilde plaatsen).

 

Electrische scooters van de bedrijven CHECK en GO à daar is nog weinig/geen beleid van de gemeente voor. Ook hier hebben de commerciële partijen de lead genomen en gekregen. Naast positieve ervaringen zorgen het gebruik van deze scooters ook voor vele ergernissen in alle wijken van Breda. Dit is een Bewonersavond-onderwerp pur sang!

 

 

 

5B. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken (verdieping, voor zover nog niet besproken).

 

 

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)

- Op 14/10 vond er een online bijeenkomst plaats met wethouder Bos n.a.v. uitkomsten 2e enquête Parkeren in Sportpark I-II en de daaruit volgende aanbeveling van de WR à besluit:  Sp P 1 = go / Sp P 2  = no go….maar…Sp P 1 alleen een GO als er een structurele oplossing komt (HUB) op het moment van opheffen 185 parkeerplaatsen Lovensdijkstraat. Naast wat andere voorwaarden. Zkh Amphia wil mogelijk graag ‘hub faciliteren’ voor 500 parkeerplaatsen.  Avans Hogeschool is duidelijk ’n grote ‘probleem-veroorzaker’. De WR vindt dat de school veel steviger haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen in deze!

 

Ter info: P-garages in de stad zijn voor slechts 60 – 70% gevuld; daar is nog veel ruimte.

Henk zal zijn licht nog ’n keer bij de afdeling Mobiliteit opsteken over dit onderwerp.

 

- Ontwikkelingen drempels Piet Avontuurstraat: besproken. Gemeente heeft brief aan bewoners gestuurd. Mogelijkheid om te reageren op plan 2 drempels, waarvoor meerderheid is.

 

- Project Herinrichting Gen. Maczekstraat: in recente mailwisseling met Bon van Oosterum: ‘de opdrachtgever binnen de gemeente wordt erbij gehaald om bij eerstvolgende vergadering de vertraging van het project toe te lichten..!’. Planning 2024/2025 is voor WR/bewoners veel te laat, gezien gevaarlijke situatie.

Henk checkt bij projectleider Ritchi Goossens van de afdeling Mobiliteit (deze afdeling valt onder wethouder Daan Quaars).

 

- Herinrichting Lovensdijkstraat: loopt (zie ook hierboven).

(Geertje: er is nu ook een sub-WG Groen in het kader van het project Lovensdijkstraat).

 

In ’t algemeen aktiepunten voor de WR: check MOBILITEITSPLAN 2030/40 + project Claudius Prinsenlaan (Parkway de stad in) + Omgevingsvisie Breda 2040.

 

Henk verlaat vergadering om 21.20 u.

 

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 8 september 2021

Notulen worden vastgesteld en zullen op de website geplaatst worden. 

 

 

6. Communicatieplan Luc i.v.m. bewonersavond (bijgevoegd)

Voorstel Luc besproken en akkoord voor gekozen aanpak. 

Daarnaast ‘brainstormend’ gesproken over allerlei zaken die wellicht aan deze avond gekoppeld kunnen worden. Enthousiasme in groep is groot om van de Bewonersavond wederom een groot succes te maken.

 

Cie. bewonersavond 2022 gevormd: Suzanne, Leanne, Walter en Luc. 1e bijeenkomst gepland op 10/11. Andere WR-leden zullen ondersteunen daar waar nodig (veel werk te verrichten). Wordt vervolgd, zeker ook via aparte mails intern WR.

 

 

 

7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- vervolgbijeenkomst Participatie staat gepland op  donderdag 20-1-2022.  

- mail over gevaarlijke Gen. Maczekstraat  – ; info aan Henk meegegeven. Zeer veel mensen spreken wijkraadleden aan op deze ‘bezopen’ situatie!

- subsidie 2022 is aangevraagd + we wachten op besluit van de gemeente.

 

 

 

 

8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Periode

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2022

GN

Volgen.

Gekoppeld aan bewonersbijeenkomst 17-02-2022  (mail Geertje 14-10)

Bewonersbijeenkomst #3

17 Febr. 2022

SvRD

GO voor 17 Febr 2022 / voorbereidingen sept-jan

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

  • Terugkoppeling Henk om wijkraad geïnformeerd te houden tav ontwikkelingen/ acties die de leefomgeving raken;
  • Aanleveren data voor WG Spelen;
  • Wethouder wijken en contactgegevens
  • Check afd. mobiliteit / projectleiders mbt timeline Gen Maczekstraat

2021-2022

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

Ongoing in  2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Sept-dec 2021

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot

2021/2022

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot. 

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Oktober/december 2021

SvRD / LA

Agenderen wijkraad overleg.

Sportpark Post # 5

onderwerpen/interviews

Najaar 2021

LA

Vervolgoverleg per mail.

Opvolging bestuur Wijkraad per 2022

Nov 2021- mrt 2022

allen/SvRD

Opvolging ivm verhuizing uit de wijk (voorzitter) & oproep in Sp Post

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Bewonersavond 2022 ideaal moment voor bestandsuitbreiding

LA / cie. Bewonersavond

Oppakken voor/tijdens bewonersavond 2022

       

Concept Jaarplan 2022 e.v.

Okt /nov 2021

WR / HP / LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Jaarplan? Is dat een wens of werken vanuit deze Excel?

Mogelijk andere opzet/aanpak wijkraadmail (niet persoonsgebonden)

Q3, 2021

PK

Toegankelijk voor iedereen

       

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2021/2022

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Onderzoek om WG energie transitie te starten.

Vergaderdata en locatie 2022

         dec 2021

          WR/LA

Feedback WR leden aan LA

LA contact Visserskot

Jaarrekening Wijkraad 2021

juni 2022

HP

Ondersteuning checken

Op website plaatsen

       

Subsidie 2022 - reactie op aanvraag?

nov 2021

HP

Aanvraag per oktober verzonden met jaarrekening

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021/2022

HP

Blijven volgen

 

9. W.v.t.t.k.

LA: verhoging kosten gr vormgeving / drukproces – stuk compensatie nodig in adv tarieven.

LD: kerstdiner 2021 ? jazeker – datumprikker door Leanne

HP: wijkdeal komt er vanuit Tennispark-buurt aan.

 

Suzanne sluit vergadering om 22.31 u.

 

i