Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 8-9-2021 (20.00 - 22.00 u)

Locatie: gemeenschapshuis Erasmus

 

Aanwezig: Geertje Nijhoving, Leanne Digne, Suzanne van Reedt Dortland, Hans Pécasse, Walter Roovers en Luc America

Afwezig (mk): Henk van der Corput

 


1. Opening vergadering

Suzanne opent de vergadering en heet iedereen welkom

 

2. Vaststellen van de agenda

Punt 4 vervalt vanwege de afwezigheid van HvdC. Zoals in de uitnodiging van deze wijkraadvergadering aangegeven, draait het vanavond vooral om punt 5 – een vervolg geven aan de brainstormavond van 2 september. De overige, vaste (standaard) agendapunten zullen alleen besproken worden indien er tijd voor is én er daadwerkelijk nieuwe dingen over te melden zijn.

 

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 30 juni 2021

De notulen worden vastgesteld (met dank aan Walter) en gepubliceerd.

 

 

4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda

 

5. Vervolg brainstorm Wijkraad - prioriteren van activiteiten 2022 & format (jaarplan)

Zie de samenvatting van de brainstormavond, zoals door Suzanne aan de wijkraad toegestuurd (bijlage bij agenda, gestuurd 4-9).

 

Hoofdlijn:

Doel is om een professionaliseringsslag te maken (‘next step’) op een aantal gebieden: denk aan onderwerpen als ‘communicatie / hoe participatie (afstemming met de gemeente) iets meer formaliseren / het maken van een Jaarplan ‘2.0’ (of wellicht eerder 3-jarenplan).

 

We maken allemaal een ‘eigen top 3’ van de genoemde activiteiten waar de focus van de Wijkraad op zou moeten komen te liggen in 2022 (en verder):

Leanne à 1. Spelen in de wijk (gekoppeld aan de sociale elementen / ontmoetingsplekken (wijkplatform…mogelijkheden)  / doelgroepen .. jong en oud).  2. Bewonersavond.

Walter  à 1. Jaarplan (strategisch aanpak / kaders stellen). 2. Wijk als ontmoetingsplek, o.a. middels de werkgroep Spelen (speeltuintjes + omgeving). 3. In dialoog gaan met andere stakeholders (diversen).

Hans à 1. Jaarplan 2.0  2. Burgercheck (bewoners raadplegen). 3. Wijkplatform / communicatie / tastbaar. Maar ook Veiligheid + Groen !

Luc à 1. Verkeersveiligheid. 2. Jaarplan 2.0. 3. Bewonersavond.

Geertje à  1. Groen + Spelen; 2.Ontmoeting (breedste zin vh woord) in de wijk. 3. Bewonersavond.

 

Suzanne vat de hoofdpunten samen, die we feitelijk allemaal wel benoemd hebben, soms niet identiek qua volgorde, maar uiteindelijk zijn ’t de punten die we allemaal van belang vinden.

 

 

Prioriteiten 2022 en verder voor de Wijkraad:

Bewonersavond – Veiligheid/Groen/Spelen – Jaarplan 2022 e.v. – Wijk als Ontmoetingsplek (sociale aspecten / wijkdeal etc.).

 

Over INHOUD en PROCESGANG  wordt stevig gediscussieerd.

 

Besluiten:

De wijkraad organiseert een Bewonersavond, in februari 2022. Doel van de Bewonersavond is om de bewoners van de wijk Sportpark I-II te informeren over hetgeen de wijkraad de afgelopen 2-3 jaren heeft gedaan en waar de focus op moet liggen de komende 2-3 jaren. De bewoners zullen nadrukkelijk worden gevraagd input hiervoor te geven voorafgaand aan – en tijdens de Bewonersavond.

 

Timing: werkdatum is donderdag 17-2-2022 (vertrekpunt voor plan van aanpak)

Locatie: het OLV heeft wederom haar aula ter beschikking gesteld (details via Hans)

Voorbereiding jaarplan 2.0, zoals besproken: Walter-Hans-Luc komen met 1e opzet; liefst voor de vergadering van 20/10, anders z.s.m. erna.

Communicatieplan: Luc komt met 1e opzet op vergadering van 20/10 (vooraf toesturen)

(steekwoorden hierbij: extra uitgave van de SP Post in januari 2022 /afstemmen kosten met vormgever + drukkerij /  gebruik QR code voor vragenlijst / flyeren naar elk huishouden / overleg met Paul / opstellen enquête – Leanne / check Hans QR met Paul / Save the date in komende SP Post # 5)

Detailinvulling van de bewonersavond: te bespreken de komende 2 maanden / verdere taakverdeling.

 

Nadere info volgt in separate e-mails.

 

6. Bewonersbijeenkomst in 2021/2022

Zoals bij punt 5 besproken: er is een ‘in principe’ besluit genomen om februari 2022 een Bewonersavond te organiseren in het OLV (medewerking reeds door het OLV toegezegd). Voorlopig vastgestelde datum is donderdag 17-2-2022.

 

 

7. Terugkoppeling werkgroepen; stand van zaken:

* Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje/ Leanne & Walter)

- Project Speelgelegenheden voor SP I en SP II. Eerste bijeenkomst van de (nieuwe) werkgroep was op 12-7. Op 20-9 is er een vervolgbijeenkomst. Daarna zal er in overleg met de gemeente getreden worden (dat zal in oktober of november zijn).

Plan de campagne? (Leanne & Walter) + gemeente aangehaakt (GvA). Vervolginformatie tijdens wijkraadvergadering van 20-10.

 Project Wilhelminapark – ontwikkelingen. Wordt in vergadering 20-10 weer verder besproken.

  

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)

- Laatste stand van zaken n.a.v. enquête en meting gemeente – zie alle posts op Social Media & de info op de website van de wijkraad. Er is een vervolgafspraak met de wethouder op donderdag 14-10.

- Ontwikkelingen drempels Piet Avontuurstraat – voorlopig uitstel van implementatie.

- Schouw Generaal Maczekstraat; is geweest, maar nog geen follow up door de gemeente. Reminder gestuurd.

- Terugkoppeling kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer - ingepland voor oktober / november met HvdC.

- Herinrichting Lovensdijkstraat; volop in de aandacht in de wijk en bij de gemeente. Laatste stand van zaken in de vergadering van 20/10.

 

 

8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- Terugkoppeling door Suzanne over de vervolgbijeenkomst Participatie 6 juli j.l.: 

Onderwerp / thema: wat is vertrouwen? Vervolg: projecten volgen + reflectieteam + feedback tav participatie.

 

 

 

9. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Periode

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2022

GN

 Volgen.

Gekoppeld aan bewonersbijeenkomst

Bewonersbijeenkomst #3

Febr. 2022

SvRD

GO voor Febr 2022 / voorbereidingen sept-jan

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

2021

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

Ongoing in  2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Sept-dec 2021

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot

2021/2022

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot. 

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Oktober/december2021

SvRD / LA

Agenderen wijkraad overleg.

Sportpark Post # 5

onderwerpen/interviews

najaar 2021

LA

Vervolgoverleg per mail.

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Mei 2021

SvRD

Wellicht opnieuw bij volgende Kerngroep-vergadering onder de aandacht.

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Bewonersavond 2022 ideaal moment voor bestandsuitbreiding

LA / HP

Oppakken voor/tijdens bewonersavond 2022

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Concept Jaarplan

Okt 2021

WR / HP / LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Jaarplan? Is dat een wens of werken vanuit deze Excel?

Stavaza bespreken tijdens vergadering 30-6

Mogelijk andere opzet/aanpak wijkraadmail (niet persoonsgebonden)

Q3, 2021

PK

Toegankelijk voor iedereen

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q2-3, 2021

HP volgt

Implementatie Q3 2021

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2021/2022

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Onderzoek om werkgroep energie transitie te starten.

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/ ‘herstart’ van het project

2021

Leanne / Walter / Catherine/ GN

Zie ook toelichting in deze notulen (punt 5)

 HvdC koppelt terug n.a.v. overleg gemeente. Update tijdens wijkraadvergadering 19-5 (oa info demografische gegevens sturen)

Jaarrekening Wijkraad 2020

2021

HP

Evt. hulp/ondersteuning acc. Zoeken

Vergaderlocatie 2021

2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 Aanvraag per oktober er uit.

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021/2022

HP

Blijven volgen

       

 

 10. W.v.t.t.k. Geen verdere zaken meer.

Volgende vergadering is woensdag 20 oktober, opnieuw in het GH Erasmus, start om 20.00 uur.

 

i