Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad  Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 30 juni 2021 (20-22 uur)

Locatie: Visserskot

 

Aanwezig: Leanne Digne, Geertje Nijhoving, Walter Roovers (not.), Hans Pécasse, Suzanne van Reedt Dortland (vz.)

Afwezig (mk): Luc America, Henk van der Corput, Paul Kanters

 

 

  1. Opening vergadering 

Suzanne opent vergadering om 20:13 uur. Een bijzonder moment omdat dit weer de eerste fysieke bijeenkomst is sinds de uitbraak van Covid-19 en ook in de nieuwe samenstelling.

  1. Vaststellen van de agenda 

Punt 4 vervalt vanwege afwezigheid van Henk van der Corput.

  1. Vaststellen notulen bijeenkomst 19 mei  2021

Geen opmerkingen tekstueel en naar aanleiding van.

Met dank aan de notulist worden deze vastgesteld.

  1. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda

 

  1. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

5a. Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje/ Leanne & Walter)

5a1. Project Speelgelegenheden voor SP I en SP II.

Van de gemeente zijn relevante cijfers over de bevolkingsopbouw in de wijk en buurten ontvangen. Aanvullend zijn gegevens over de oppervlakten van e speelplekken opgevraagd ten behoeve van een kwantitatieve analyse. Deze zal later worden aangevuld door een kwalitatieve analyse (schouw). Deze analyses worden gedeeld en afgestemd met gemeente om een gemeenschappelijk startpunt te maken voor een plan en uitvoering.

Er is een werkgroep geformeerd. Een aantal bewoners uit beide buurten hebben zich aangemeld; totaal 7 personen. Maandag 12 juli aanstaande eerste bijeenkomst van 20.00 tot 21.30 uur in Visserskot. Deze eerste vergadering ‘kick-off’ staat in het teken van kennismaking, status update (wat is al gedaan, waar staan we nu en wat willen we gaan bereiken) en afspraken (aanpak, werkwijze en communicatie). Leanne en Walter gaan de bijeenkomst voorbereiden.

5a2. Project Wilhelminapark

Gemeente werkt aan planvorming en haalbaarheid voor de infrastructuur, Het ontwerp omvat het Wilhelminapark tot en met de kruising met de Paul Windhausenweg en gaat om de straat Wilhelminapark en het park (verbeterplan). Op 13 oktober aanstaande is een volgende bijeenkomst gepland van de werkgroep, waar plan en uitvoeringsaspecten door de gemeente worden gepresenteerd. De start uitvoering is voorzien in 2022.

5b.  Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)

5b1. Piet Avontuurstraat veilige omgeving: in overleg met aanwonenden wordt onderzocht hoe de verkeersveiligheid kan worden verhoogd om de snelheid af te remmen en parkeerhinder te verkleinen door het aanbrengen/verplaatsen van verkeersdrempels en met groen. Afhankelijk van de reacties en de uitwerking is nog niet aan te geven wanneer de uitvoering is.

5b2. Herinrichting Generaal Maczekstraatt: De gemeente is voornemens in 2024 de verkeersregelinstallatie ter hoogte van de kruising Zandberglaan vervangen. Goede aanleiding om de straat aansluitend op Wilhelminapark vanaf de kruising met de Paul Windhausenweg opnieuw in te richten. Voor de herinrichting loopt een planvormingstraject. In dit kader is een schouw met bewoners uitgevoerd. De inzichten over de veilige omgeving met meer groen worden meegenomen in het verder ontwerp. Afhankelijk van de reacties en de uitwerking kan worden aangegeven wanneer de uitvoering is. Na de zomer wordt een vervolgbijeenkomst gepland.

5b3. Wijkschouw verkeersveiligheid: na de zomer vindt samen met de politie, de gemeente en de buurtbewoners de tweejaarlijkse Wijkschouw verkeersveiligheid plaats. De buurtbewoners gaan de onveilige plaatsen in de buurten aanwijzen. Van de gemeente wordt verwacht met de punten aan de slag te gaan en de buurt te laten weten wat er gedaan gaat worden. Per buurt worden bewoners opgeroepen en/of benaderd om hieraan deel te nemen. Een kwartaaloverleg wordt gepland om de input vanuit de (laatste) schouw puntsgewijs aan te pakken.

5b4. Invoering betaald parkeren: Gericht op veiligheid en leefbaarheid wil de gemeente gereguleerd parkeren invoeren in delen van de stad. Sportpark is in beeld. De overlast (o.a. waterbedeffect van invoering van betaald parkeren in de wijk Zandberg) is onderzocht door een enquête in beide buurten. Het onderzoek is afgerond. De response is deze keer hoger dan bij het vorige onderzoek. De resultaten worden nu geanalyseerd en medio juli gedeeld via de website van de wijkraad. In september volgt een gesprek met de wethouder Greetje Bos.

5b5. Herinrichting Lovensdijkstraat: De gemeente wil in het najaar 2022 de strook langs de Lovensdijkstraat opnieuw inrichten als parkzone met ruimte voor recreatie, water en (stads-)natuur. Het gaat om het deel tussen De la Reijweg en de Cavaleriestraat. Deze strook is nu een onverharde groenstrook die al vele jaren in gebruik is als (gratis) parkeerplek. Inmiddels is een voorkeursvariant bepaald die ook is gepubliceerd in de laatste Sportpark Post. De gekozen 0-parkeervariant biedt ruimte aan het behoud van (zoveel mogelijk) monumentale bomen langs de rijweg. De planvorming wordt voortgezet met bewoners, belanghebbenden uit de directe omgeving, wijkraad en waterschap.

6. Mails/post Wijkraad

Er is een uitnodiging ontvangen voor een digitale bijeenkomst georganiseerd door de kerngroep burgerparticipatie op 6 juli a.s. Suzanne meldt zich aan voor deelname.

7. Lopende zaken voor bestuur wijkraad:

Wat

Periode

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 Volgen

Gekoppeld aan bewonersbijeenkomst

Bewonersbijeenkomst #3

2021

SvRD

Go/No go September 2021 voor voorbereidingen

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

2021

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

September 2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

September 2021

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot

2021

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot. 

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

September 2021

SvRD / LA

Agenderen wijkraad overleg.

Sportpark Post # 5

onderwerpen/interviews

najaar 2021

LA

Vervolgoverleg per mail.

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Mei 2021

SvRD

Wellicht opnieuw bij volgende Kerngroep-vergadering onder de aandacht.

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

2021

LA / HP

In december ’20 gedeeld. Vervolg in juni-nr.

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Evaluatie 2021

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Jaarplan? Is dat een wens of werken vanuit deze Excel?

Stavaza bespreken tijdens vergadering 30-6

Mogelijk andere opzet/aanpak wijkraadmail (niet persoonsgebonden)

Q3, 2021

PK

Toegankelijk voor iedereen

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q2-3, 2021

HP volgt

Implementatie Q3 2021

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2021

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Onderzoek om werkgroep energie transitie te starten.

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/ ‘herstart’ van het project

2021

Leanne / Walter / Catherine/ GN

Zie ook toelichting in deze notulen (punt 5)

 HvdC koppelt terug n.a.v. overleg gemeente. Update tijdens wijkraadvergadering 19-5 (oa info demografische gegevens sturen)

Jaarrekening Wijkraad 2020

2021

HP

Evt. hulp/ondersteuning acc. Zoeken

Vergaderlocatie 2021

2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 Aanvraag per oktober er uit.

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

Brainstorm communicatie met en betrokkenheid van wijkbewoners

2021

Allemaal

Hoe enthousiasmeren en mobiliseren van bewoners en

 

 

8. W.v.t.t.k.

 

 

i