Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad  Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 19 mei 2021 (20-22 uur)

Locatie: digitaal via MS Teams

 

Aanwezig: Leanne Digne, Geertje Nijhoving, Walter Roovers, Henk van der Corput (parttime), Hans Pécasse, Paul Kanters en Luc America.

Afwezig (mk): Suzanne van Reedt Dortland


1. Opening vergadering

Hans opent vergadering en heet Henk van der Corput (wijkmanager Breda Zuid) en Paul Kanters van harte welkom bij deze digitale vergadering.

Daarnaast een extra welkom voor de (nu officieel) 2 nieuwe bestuursleden: Leanne en Walter.

 

2. Vaststellen van de agenda

Punten 5 en 4 worden naar voren gehaald, gezien aanwezigheid/tijd van Henk.

 

5. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 

* Werkgroep Groen & Recreatie - update door GN

- Project Wilhelminapark: geen speciaal nieuws te melden. Politieke partijen die benaderd zijn, staan zeer positief tegenover de plannen en de voortgang. Volgende vergadering met gemeente (BvO) gepland in de maand juni.

 

- Project Speelgelegenheden voor SP I en SP II. Overdracht door CF aan Leanne/Walter is gedaan;  zeer positief. Dank aan Catherine voor tijd, kennis en gezelligheid.

Beiden hebben de aanwezige files / informatie/rapporten van de afgelopen 2-3 jaren al gedeeltelijk gelezen à

Walter: kleine analyse gedaan van de enquête-resultaten van 2018 en nadere info 2919: sportvelden / speelveldjes worden goed gebruikt door jong en oud (kinderen, ouders, grootouders), precies zoals je hoopt en wenst. Waarderings/tevredenheidscijfers : ca. 20% van de respondenten geven het cijfer  7+  / de overige 80% geeft een cijfer lager dan 7.

Voornaamste redenen: verouderd  /onvoldoende uitdaging / onvoldoende onderhoud.        De tendens van deze cijfers is dalend ( dus alertheid geboden).Centraal staat dat de kinderen graag buitenspelen, dus sporten (in al zijn mogelijkheden…voetballen, rolschaatsen, hoepelen, stoepkrijten, tikkertje, rondhangen met fiets/skateboard etc.). Liefst met voldoende afwisseling/variatie (spannend).

Al is het nu 2021, een nieuw onderzoek is niet nodig; de conclusies/aanbevelingen van 2018 gelden nog altijd.

Ideaal zou zijn om meteen bij de herstart van de projectgroep ‘Spelen’ (waar ook GN graag bij aangesloten wordt) ook de open hoekjes, vergeten plekken in onze wijk mee te nemen (bijv. open grasveld achter Nassau-PK)

Henk: idealiter wordt e.e.a. in zijn ‘totaliteit van de wijk’ bekeken (denk aan koppeling met WP, waardoor je ook een Speelroute via diverse Speelplekken zou kunnen creëren), waarbij bijv. ook de demografische gegevens worden meegenomen, (leeftijdsgroepen 0-6 / 6-12

12-18). Feitelijk  meerdere projecten gaande in SpP: WP, Lovensdijkstraat, herinrichting GM-straat, herinrichting  Vijverstraat, Parkeren etc. Integratie tot één geheel zou voorkeur hebben.

Hans: ook de informele vs de formele aanpak in kaart brengen. Contactpersonen gemeente:  naast HvdC is dat ook GvA. Aktiepunten: HvdC demografische gegevens naar Wijkraad / HP contactgegevens WaR en LD naar Henk.

 

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid

- HP: laatste stand van zaken n.a.v. enquête en meting gemeente.  Enquête is uitgezet via diverse kanalen (online / hardcopy), ca. 450 reacties (80% digi / 20% papier). In het WE van 22/23 mei sluit inzendtermijn en wordt door Hans/Floor alles geteld. Daarnaast in de week van 19/5 (=week 20) tevens DUFEC meting. Visie over Parkeren is voor de zomervakantie afgerond.

Reactie HvdC: Hulde en dank. Super prestatie. Wethouder geïnformeerd.

 

- Stand van zaken drempels Piet Avontuurstraat. Update HP: week 21 nieuwe afstemming met de betrokkenen. Zaak nog niet rond.

 

- Terugkoppeling kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer - ingepland?

 

4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda

Info HvdC over ontwikkelingen in de gemeente Breda.

Visserskot: detailinformatie gedeeld. Mobiele koffiebar/meubel gaat er komen.

HvdC verlaat de vergadering rond 21 uur.

 

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 7 april 2021

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen meteen op de website worden geplaatst (LA). Om verwarring te voorkomen> Walter Roovers=WaR / Wijkraad = WR.

 

 

6. Mails/post Wijkraad

- mail Kerngroep 7 april 2021, vervolgbijeenkomst wordt voorbereid m.b.t. het onderwerp "gelijkwaardigheid". Nieuwe e-mailadres is werkgroepparticipatiebreda@gmail.com Dit initiatief wordt dus verder uitgewerkt los van de kerngroep. Nader bericht volgt.

- mail gemeente 14 maart 2021, omgevingsvisie 2040 (zienswijze voor 14-5, Luc/Suzanne is niet gelukt i.v.m. omvang document). Suggestie LA is om het document op te splitsen in delen (eenieder ’n deel). Aktie LA/HP – Excel aanpassen +  z.s.m.  de 6 ‘meedenkers’ te benaderen en te vragen naar invulling van rol/onderwerp (bijv. WG energietransitie mee oppakken).

- mail chimp; PK overleg gehad met CF over overname/toegang/gebruik van mail chimp, want dat lukt niet. Vaste toegang gewenst. Aansluitend voorstel WaR: geen persoonsgebonden wijkraadmail, alle leden toegang. Wellicht vaste mappenstructuur opzetten, voor iedereen toegankelijk etc. Lijkt goed voorstel. Input/opzet/voorstel aanpak door PK.

7. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 Volgen

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

2021

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

Mei 2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Q2, Q3 en Q4

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot i.v.m. wens van ruimere openingsmogelijkheden / ontmoetingsfunctie voor de wijk (Sportpark en Zandberg) i.v.m. ontmoeten en verblijven in de buitenruimte.

2021

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot. Overleg 8-5 gehad & update gestuurd via whatsapp wijkraad.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Juni 2021

SvRD / LA

Volgt.

Eveneens kort aandacht in SpP.

Sportpark Post # 4

onderwerpen/interviews

Juni 2021

LA

Vervolgoverleg per mail.

Idee: ‘Groen Doen’ rubriek/ mail naar WR wordt gestuurd (LA).

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Mei 2021

SvRD

Wellicht opnieuw bij volgende Kerngroep-vergadering onder de aandacht.

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Mei 2021

LA / HP

In december ’20 gedeeld. Vervolg in juni-nr.

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Najaar 2021?

SvRD + ?

Afhankelijk van status corona-maatregelen + ruimte/tijd door WR

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Evaluatie 2021

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Stavaza bespreken tijdens vergadering 30-6

Mogelijk andere opzet/aanpak wijkraadmail (niet persoonsgebonden)

Q3, 2021

PK

Toegankelijk voor iedereen

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q2-3, 2021

HP volgt

Implementatie Q2-3, 2021

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

voorjaar 2021

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/ ‘herstart’ van het project

2021

Leanne / Walter / Catherine/ GN

Zie ook toelichting in deze notulen (punt 5)

 HvdC koppelt terug n.a.v. overleg gemeente. Update tijdens wijkraadvergadering 19-5.

Jaarrekening Wijkraad 2020

Juni 2021

HP

Evt. hulp/ondersteuning acc. zoeken

Vergaderlocatie 2021

2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

 

 

9. W.v.t.t.k.

WaR: is het ’n idee om een (soort van) jaarplan te maken? Zodat we een vorm van commitment naar onszelf toe maken en dat ook delen met de gemeente en dat ook vragen van diezelfde gemeente? Of is dat te resultaatgericht?

LA/HP: ja, maar….Excelsheets, mits beter ingevuld en gevolgd en opgeschoond kan zelfde functie hebben. GN: kan werken.

Ter overweging: missie & visie zouden next steps kunnen zijn!? 2022?

Iets anders: indien  mogelijk nog een zomerborrel organiseren voordat we allemaal paar maanden ‘afwezig’ zijn. LA stuurt datumprikker rond…wellicht donderdag 27/5? Wellicht biertje van Paul’s Brewery proberen? Nabrander: wordt donderdag 24/6

HP sluit vergadering om 21.45 uur; volgende vergadering is op wo 30/6.

i