Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 7 april 2021 (20-22 uur)

Locatie: digitaal via MS Teams

 

Aanwezig: Floor van Dorresteijn (parttime), Henk van der Corput (parttime) Leanne Digne, Nelleke Leijs, Jac de Bruin, Walter Roovers, Thomas Siekman, Suzanne van Reedt Dortland, Geertje Nijhoving, Hans Pécasse en Luc America.

 


1. Opening vergadering

Suzanne opent vergadering om 20.00 uur en heet Henk van der Corput (wijkmanager Breda Zuid), Floor van Dorresteijn (Empaction / parkeer-adviesbureau), Leanne Digne (aspirant bestuurslid), Walter Roovers (aspirant bestuurslid), Nelleke Leijs (gast), Jac de Bruin (gast) en Thomas Siekman (gast) van harte welkom bij deze digitale vergadering.

 

2. Vaststellen van de agenda

Gezien de parttime-aanwezigheid van Henk en Floor, zal er meteen met agendapunt 6 (‘terugkoppeling werkgroepen – stand van zaken’) gestart worden.

 

 

6. Terugkoppeling werkgroepen - stand van zaken:

HP: licht uitgebreid stand van zaken toe m.b.t. betaald parkeren o.a. waterbedeffect aan randen van onze wijk /communicatie sinds begin dit jaar over e.e.a. met gemeente en bewoners / huis-aan-huis enquête in mei (papier-digitaal) / DUFEC meting in mei / feedback enquêtes eind mei etc. HvdC: budget h-a-h folders etc. via de gemeente. Daarnaast verwijst Henk naar het proces dat nét is afgerond in wijk ZBO (info naar HP). Contactpersonen vd gemeente op dit onderwerp zijn: H. van den Corput / M. Burm / G. van Alphen / C. van der Kleijn). HvdC: voorstander van alle details in 1x aanpakken, op de daarbij behorende gemeente-niveaus (strategisch / operationeel / detailniveau).

HP: plan herinrichting Lovensdijkstraat (project met grote impact!). Zie ook info op onze website en laatste SpP. HvcD: aanleiding herinrichting is zgn.’ stedelijk water’-probleem bij Amphia. Er wordt naar een groen-blauw oplossing gekeken. En daarin wordt meteen de parkeerproblematiek meegenomen.

Details bekend, feedback op de 2 visies van de gemeente dienen voor 2-5-2021 ingediend te zijn (www.planbreda.nl). Wordt druk over gecommuniceerd in media, onderwerp heeft veel aandacht. Uitgelicht: ‘waar gaan die auto’s dan naartoe, toch niet de wijk Sportpark in?’ – ‘die mooie oude bomen mogen niet verdwijnen voor 40 nieuwe parkeerplaatsen’. HvdC: Klankbordgroep gestart (12 p, waarvan 10 bewoners). Communicatie en participatie zijn de key words.

HP: drempels PA-straat; aanpak is nog niet rond. De laatste punten moeten nog op de i gezet worden: overgrote meerderheid van de bewoners is akkoord; één/enkele bewoner(s) zijn tegen. HvdC zal met CvsK afstemmen om evt. meerderheid te volgen.

HP: schouw paar keer uitgesteld; nieuwe datum + verdere info volgt. In WG zitten leden van beide wijken: Sportpark en ZBO.

GN: korte toelichting stand van zaken: via WP 125 jaar (feestelijke overhandiging Visie sept 2020) – WP Platform – Werkgroep ingesteld (PvA gemaakt). Loopt allemaal bijna vlekkeloos. Volledige ondersteuning door gemeente Breda (wethouder Bos is volledig involved), goed merkbaar en bijzonder prettig. Ervaring van eenieder is dat het park en zijn bezoekers onder onze ogen positief aan het veranderen is.

GN: zou mooi zijn om WG Spelen te herstarten; gebruikmakend van informatie & onderzoeken BuaS (2019) én van de uitkomst van de enquete n.a.v. bewonersbijeenkomst (maart 2019 / info bij CF). Hoe dit aan te pakken? SvdRD verwijst hierbij naar succesvolle aanpak Hyacinthplein in ZBO. HvdC: is voorstander van gestructureerd, allesomvattende aanpak, ondersteund door harde data etc. (dus geen ‘incident-management’). Wijkbreed, overall plan (thema ‘ontmoeten & verblijven’) geeft meeste kans op daadwerkelijke, grote vernieuwingen (zie ook Bavel 2030 - en Heusdenhout 2030 plannen). Idealiter met de start via een kick-off mtg. HvdC zal hierover meteen contact leggen met GvA en ER. Feedback week 15 of 16).

HvdC geeft uitgebreid toelichting op de stand van zaken. Vervolg zal een gesprek zijn tussen bewoners, gemeente, eigenaar, wijkraad (initiatief bij HvdC).

Henk en Floor verlaten na dit punt de vergadering. Dank voor hun bijdrage.

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 24 februari 2021

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen meteen op de website geplaatst worden (LA).

 

4. Overzicht activiteiten en taken 2021

Wordt volgende keer verder op in gegaan.

 

5. Terugkoppeling i.v.m. nieuwe bestuursleden en meedenkers & opvolging

De diverse oproepen in de laatste Sportpark Post (febr. 2021) hebben een aantal mensen ertoe aangezet zich te melden om aspirant bestuurslid of ‘meedenker’ (interesse om over bepaalde onderwerpen mee te denken met de wijkraad of deel te nemen in werkgroepen) te worden.

- De WR heeft op 23/3 online kennis gemaakt met aspirant bestuursleden Leanne en Walter; ze zijn er deze vergadering bij.

- 6 wijkbewoners hebben zich via de e-mail aangemeld om als ‘meedenker’ bij bepaalde problematieken te fungeren, waaronder de vanavond aanwezigen Nelleke Leijs, Jac de Bruin en Tomas Siekman.

De namen zijn gedeeld met de WR. Verdere invulling over het hoe en wat volgt (zie ook punt 4).

 

7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- vervolgbijeenkomst ‘Participatie’ op 16 maart (n.a.v. mail Kerngroep 13-1-2021). Niemand van ons aanwezig (Suzanne verhinderd). Info volgt later, als kerngroep feedback heeft gemaild.

 

- verschillende mails n.a.v. oproep Sportpark Post: meedenkers en enthousiaste mensen voor de wijkraad hebben zich gemeld. Erg positief! SvRD heeft Excellijst met geïnteresseerden via Google gedeeld. In déze vergadering zijn een 3-tal van hen aanwezig (geweest).

Verdere afstemming LA/HP m.b.t. vervolg om e-mailadressen van wijkbewoners te ‘achterhalen’ (via Sp P).

 

- mail gemeente 14 maart 2021, omgevingsvisie 2040 (eenieder kan zienswijze voor 22-4 inleveren). Luc loopt e.e.a. na en stemt af met Suzanne.

 

- bijeenkomst ‘Detailhandelsbeleid’ op 15 maart (n.a.v. mail gemeente 18-2-2021). Niemand van ons aanwezig. HP checkt in de buurt voor feedback / SvRD stuurt mail gemeente door naar WR.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 Volgen

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

2021

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

Mei 2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Q2, Q3 en Q4

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot i.v.m. wens van ruimere openingsmogelijkheden / ontmoetingsfunctie voor de wijk (Sportpark en Zandberg) i.v.m. ontmoeten en verblijven in de buitenruimte.

2021

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Juni 2021

SvRD / LA

Volgt.

Eveneens kort aandacht in SpP.

Sportpark Post # 4

onderwerpen/interviews

Juni 2021

LA

In april 1e voorbereidingen door redactie en WR

Idee: ‘Groen Doen’ rubriek/ mail naar WR wordt gestuurd (LA).

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Mei 2021

SvRD

Wellicht opnieuw bij volgende Kerngroep-vergadering onder de aandacht.

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Mei 2021

LA / HP

In december ’20 gedeeld. Vervolg in juni-nr.

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Najaar 2021?

SvRD + ?

Afhankelijk van status corona-maatregelen + ruimte/tijd door WR

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Evaluatie 2021

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Uitschrijving/inschrijving bestuursleden Stichting regelen

Q2- 2021

SvRD

Wijzigingsformulier regelen + website aanpassen zodra invulling functie geregeld is

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q3-4, 2021

HP volgt

Implementatie Q3-4, 2021

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

voorjaar 2021

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/ ‘herstart’ van het project

2021

GN/ Leanne / Walter

Zie ook toelichting in deze notulen (punt 6)

 

HvdC koppelt terug n.a.v. overleg gemeente.

Jaarrekening Wijkraad 2020

Juni 2021

HP

Evt. hulp/ondersteuning acc. zoeken

Vergaderlocatie 2021

2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

 

9. Wvttk

Info SvRD: HvdC zal 1x per kwartaal aanwezig zijn bij onze wijkraadvergaderingen teneinde de lijnen kort te houden.

 

GN: is Mailchimp wel legaal? stond artikel over. Vooralsnog geen reden om geen gebruik te maken van Mailchimp. Ging over een zaak in Duitsland.

 

Vergadering wordt om 22.15 uur gesloten met dank aan eenieder. Volgende vergadering: woensdag 19 mei , 20-22 uur (via MS Teams).

i