Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 24 februari 2021 (20-22 uur)

Locatie: digitaal via MS Teams

Aanwezig: Hans Pécasse, Suzanne van Reedt Dortland, Geertje Nijhoving en Luc America


1. Opening vergadering

Suzanne opent de vergadering om 20 u.

 

2. Vaststellen van de agenda

Agenda is akkoord

Vast punt 3 vanaf volgende Agenda laten vervallen….secretaris notuleert altijd ;-)

3. Vaststellen notulist

Luc notuleert.

 

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 13 januari

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen meteen op de website geplaatst worden.

 

5. Overzicht activiteiten en taken 2021

Suzanne en Luc hebben beiden ’t aangepaste overzicht gedeeld via resp. Sheets en Excel. Verdere aanvullingen/keuzes/wijzigingen op het Sheets-document.

Ongoing proces, zeker indien er nieuwe leden bijkomen voor WR en/of WG-en.

 

Suzanne informeert WR over ontwikkelingen Visserskot. Ook Sportpark Post # 3 (febr. 2021) geeft hierover update.

 

 

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Na overleg met gemeente: er komt opnieuw een meting door DUFEC (mei?). Daarnaast komt er (eveneens opnieuw) een aparte vragenlijst voor de wijkbewoners m.b.t. de gemelde, extra parkeerdruk in de wijk. Wordt op korte termijn vervolgd (zie ook artikel in Sportpark Post #3). Timing: mei.

 

 

 

 

 

 

 

7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- e-mail Kerngroep 13-1-2021: vervolgbijeenkomst (digitaal) participatie is op 9 maart (Suzanne participeert).

 

- verschillende e-mails van bewoners over toegenomen parkeerdruk aan de randen van de wijk (zie hierboven bij projecten).

 

- e-mail gemeente 28-1-2021 participatieproces Transitie Visie Warmte à WR heeft hier kennis van genomen!

 

 

8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 Volgen

Ontwikkelingen Visserskot - functie buurthuis / vergunningen

2021

SvRD volgt

Eigenaar en vereniging hebben het vergunningentraject opgestart. Het gaat om tijdelijke oplossing gedurende Covid-19 en structurele oplossing langere termijn met ruimere openingsmogelijkheden zodat de wijk er optimaal gebruik van kan maken.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

2021

SvRD

Volgt

Sportpark Post # 4

onderwerpen/interviews

Juni 2021

LA

In april 1e voorbereidingen door redactie en WR

Idee: ‘Groen Doen’ rubriek

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Mrt 2021

SvRD

In Kerngroep – mtg van 9/3 benoemen

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik (hoe?)

Jan 2021

HP

In december gedeeld.Uitkomsten SpP#3 afwachten

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Najaar 2021?

SvRD + ?

Q2 - 2021 bespreken

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

2020-2021

 

Evaluatie 2021

Allemaal/ LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling / aanvullen / on going !

LA deelt via Drive; eenieder vult aan.

Q-meeting met gemeente initiëren

 

Uitschrijving/inschrijving bestuursleden Stichting regelen

Q2?

SvRD

 

 

SvRD

In reguliere WR vergadering (april?)

 

 

Wijzigingsformulier regelen + website aanpassen zodra invulling functie geregeld is.

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q2-3, 2021

HP volgt

Implementatie Q2-3, 2021

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

voorjaar 2021

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2021

C. vd Kleijn/ MJ vd Besselaar

Opnieuw bepalen in Excellijst v.w.b. wie-wat-waar-hoe

Jaarrekening Wijkraad 2020

Juni 2021

HP

Evt hulp/ondersteuning acc. zoeken

Vergaderlocatie 2021

2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

9. Wvttk

Nabrander Suzanne: 4x per jaar is H.vd Corput bij onze WR-vergadering aanwezig (digitaal/fysiek) om diverse zaken/projecten m.b.t. de wijk Sportpark I-II te bespreken. 1e keer is bij onze komende vergadering: 7 april.

 

i