Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 13 januari 2021 (20 – 22 uur)

Locatie: digitaal via MS Teams

 

Aanwezig: Catherine Francis, Suzanne van Reedt Dortland, Geertje Nijhoving, Hans Pécasse en Luc America.

 

 

  1. Opening vergadering

Suzanne opent vergadering om 20 u.; er wordt ruim aandacht besteed aan zaken die ons allemaal zakelijk/privé bezighouden, alvorens vergadering daadwerkelijk te beginnen. Catherine kondigt aan te stoppen als lid van de wijkraad, hetgeen we allemaal érg jammer vinden. We gaan haar missen. Een leuk afscheid komt later, als er minder beperkingen zijn.

 

  1. Vaststellen van de agenda

Agenda is akkoord. Hoofdaandachtspunt wordt agendapunt 5…hoe ziet 2021 er voor ons allen uit? Waar liggen de accenten, wie zet zich waar voor in, wat kan – wat kan niet gezien covid-19.

 

  1. Vaststellen notulist

Luc notuleert.

 

  1. Vaststellen notulen bijeenkomst 25 november 2020

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen meteen op de website geplaatst worden.

 

 

5. Focus en mogelijkheden in 2021

Begin vorig jaar hebben wij van gedachten gewisseld over de rol en mogelijkheden die we als wijkraad hebben. Er is daartoe een Excelsheet met onderwerpen, timings en personen opgesteld en door ons allen in/aangevuld en daarna besproken.

Een update voor 2021 is gewenst, gezien beëindigde – lopende – komende projecten, de mankracht die er is, de prioriteiten binnen al die projecten, de persoonlijke voorkeuren en interesses én de (on)mogelijkheden i.v.m. corona.

Het aangepast Excelsheet zal gedeeld worden via Drive en verder besproken worden op volgende vergadering (24/2).

 

 

 

 

6. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

- Sportpark Post # 3 staat gepland om het laatste WE van februari bezorgd te worden. Daartoe dienen alle artikelen geschreven en aangeleverd te zijn in week 6. Luc stuurt mail naar eenieder met daarin gevraagde bijdrage per onderwerp. De onderwerpen zijn besproken in de vergadering. Belangrijk wordt de beginpagina met oproep aan bewoners om zich te melden als lid voor de wijkraad (vacature) en diverse werkgroepen, bijdragen aan Sportpark Post (schrijvers) etc.

Daarnaast staat centraal de wens om meer informatie / communicatie met de bewoners te realiseren.

 

- bewonersbijeenkomst 2021? De aanhoudende corona-beperkingen zorgen ervoor dat bespreking/verdieping van dit onderwerp automatisch naar achteren schuift op de agenda.

 

 

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Kwartaal-aanpak: gesproken over hoe ’t beste regelmatig afstemming met de gemeente (H.vd Corput) te hebben over (dringende) lopende zaken/projecten. Conclusie is dat uitnodiging voor reguliere WR-vergaderingen de meest logische aanpak is, bijv. elke 2e vergadering (afhankelijk van urgentie/actualiteit).

8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail studenten Avans voor een wijkanalyse dd 8-12-2020 – reeds ingevuld door Avans, i.s.w. met Verwey-Jonker Instituut (uitnodiging voor deelname aan vragenlijst onderzoek Studerende Buren is rondgebracht).

 

Zie ook: www.planbreda.nl (plannen/voorstellen waarop zienswijze/reactie kan worden gegeven)  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 

Ontwikkelingen Visserskot - functie buurthuis / vergunningen

2021

SvRD

Eigenaar en vereniging hebben het vergunningentraject opgestart. Het gaat om tijdelijke oplossing gedurende Covid-19 en structurele oplossing langere termijn met ruimere openingsmogelijkheden zodat de wijk er optimaal gebruik van kan maken.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

2021

SvRD

 

Sportpark Post editie febr. 2021

- onderwerpen/interviews

Febr. 2021

LA ++

Voorbereidingen lopen; per mail input gevraagd aan WR leden

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Jan 2021

SvRD

gemaild aan de kerngroep; nog geen feedback

+ rappel gestuurd 3-1

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik (hoe?)

Jan 2021

HP

 HP komt met input eind dec 2020 + update 13-1

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Jan 2021

SvRD + ?

Q2 - 2021 bespreken;

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

2020-2021

 

Evaluatie 13-1-2021

Allemaal/ LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling / aanvullen / on going !

LA deelt via Drive; eenieder vult aan.

Q-meeting met gemeente initiëren

Q1 - 2021

SvRD

In reguliere WR vergadering

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q1-2, 2021

HP volgt

Implementatie 1e halfjaar 2021?

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

voorjaar 2021

SvRD

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2021

C. vd Kleijn/ MJ vd Besselaar

Opnieuw bepalen in Excellijst v.w.b. wie-wat-waar-hoe

Jaarrekening Wijkraad 2020

Juni 2021

HP

Evt hulp/ondersteuning acc. zoeken

Vergaderlocatie 2021

Jan 2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

       

 

11. Wvttk

Nabrander Luc: er was in december door mevr. G. Jaegers van de Bredase VVD fractie contact gezocht middels onze website. Verzoek om detail-informatie m.b.t. Sportpark Post. Verstuurd en afgehandeld. VVD-fractie staat nu op distributielijst van de Sp P.


 

i