Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 25 november 2020 (20 – 22 uur)

Locatie: digitaal via MS Teams

 

Aanwezig: Catherine Francis, Hans Pécasse, Suzanne van Reedt Dortland, Paul Kanters en Luc America.

Afwezig : Geertje Nijhoving (mk)


1. Opening vergadering

Suzanne opent vergadering om 20.00 u. Speciaal welkom voor Paul Kanters.

 

2. Vaststellen van de agenda

Agenda is akkoord.

 

3. Vaststellen notulist

Luc notuleert.

 

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 14 oktober 2020

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen meteen op de website worden geplaatst.

 

5. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 

 

 

 

 

Algemeen: het idee wordt geopperd, om in 2021 een 3-maandelijkse vergadering met de gemeente te organiseren, waar structureel diverse onderwerpen (van de diverse werkgroepen) aan de orde kunnen komen, zoals wij die ook elke 6 weken in onze WR-vergadering bespreken. Wijkmanager Breda Zuidoost en Zuidwest, Henk van der Corput, zou hierin een centrale rol kunnen hebben. Idee wordt verder uitgewerkt, begin 2021.

6. Terugkoppeling bijeenkomst kerngroep op 10-11 (Suzanne/Luc)

Digitale bijeenkomst met ca. 40 mensen van de diverse wijk- en dorpsraden, de politiek en overigen ,o.l.v. gemeente.

Gastspreker was Thijs van Mierlo (bureaugenoot van de schrijver Nico de Boer van ‘het is de gemeenschap suffie’) vanuit LSA bewoners.

 

Doel van de avond: waar staan we als actieve Bredanaar met een burgerinitiatief of als wijk/ dorpsraad? Welke rol, legitimiteit of status, maar ook rechten of plichten hebben wij in onze buurt, wijk of dorp?

Tijdens de avond zijn we hier met zijn allen over in gesprek gegaan; kijken of je samen invulling kunt geven aan werkbare participatie in Breda.

Na het plenaire gedeelte werden er in 6 digitale break out rooms 6 verschillende onderwerpen / locaties / problematieken besproken ( zoals: herinrichting gebied oude rechtbank / belastingkantoor OF wat je meemaakt met herinrichting van ’n straat etc.).

Een van de take aways was zeker het bestaan van een ‘participatie-leidraad’, een helder en gedegen document dat de stappen in het gehele proces aangeeft. Ook voor ons van belang in de processen waar we als WR aan deelnemen of die we initiëren.

 

7. Mails/post Wijkraad

- 10-11 vervolg bijeenkomst participatie (kerngroep), Luc & Suzanne hebben deelgenomen (zie onder punt 6).

-E-mail van Gerard Tanke…leerpunt: in toekomst meteen doorpakken op berichten enthousiaste bewoners.

- Initiatief zonnepanelen OLV, zie e-mail van GN (12/11). Iedereen positief over dit idee. Terugkoppeling door BRES eveneens positief.  Dit wordt ‘n actiepunt voor begin 2021. SvdRD

 

- Overleg met 't Visserskot / Gemeente / Wijkraad / Platform op 18/11 in het Visserskot – Luc (vervanging Suzanne) heeft aan dit overleg deelgenomen. In ’t kort: gemeente positief en zeer behulpzaam m.b.t het plan om het Visserskot een centrale (maatschappelijke) wijkfunctie te geven (ontmoetingsplaats voor jong en oud). Gemeente, Stichting Vrienden Visserskot en eigenaar werken nauw samen om dit snel vergunnings-technisch voor elkaar te krijgen. Communicatief wordt er gezamenlijk opgetrokken door partijen richting buurt, OLV etc.

 

 

 8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

 2021

GN

 

Aanvragen subsidie 2021 voor oktober 2020

Q4 feedback

HP

Verzoek ingediend - beslissing gemeente afwachten

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

2021

SvRD

 

Sportpark Post editie febr. 2021

- onderwerpen/interviews

Febr. 2021

LA ++

1e afstemming 17/12

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Okt 2020

SvRD

gemaild aan de kerngroep; nog geen feedback

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik (hoe?)

2020

HP

 HP komt met input eind dec 2020

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Jan 2021

SvRD + ?

Begin 2021 bespreken

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

2020-2021

 

Evaluatie 16/12/20

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / aanvullen / on going !

Q-meeting met gemeente initiëren

Q1 - 2021

Allen/wie?

 

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) P. Avontuurstraat + einde 2020 uitvoering

Q4 -  2020

HP

Check datum implementatie na informeren/consultatie omwonenden (brief 17-10 verstuurd)

       

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020-2021

Corné van der Kleijn/ MJ vd Besselaar/ CF

Loopt 

       

Vergaderdata 2021

Vergaderlocatie 2021

Nov/dec

Jan 2021

LA

Allen

LA  via Outlook (allen voor 1e 5 data ‘uitgenodigd’)

Visserskot of GH Erasmus

Datum kerstdinerjaar afsluiten 2020 + evalueren en mogelijkheden nieuwe aanwas & onderwerpen/speerpunten bespreken (Excel, doelen 2021 formuleren, PR, uitbreiding team?)

 

LA

Staat op 16-12 (op 9/12 def. besluit of en hoe)

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

9. WVTTK

Suzanne geeft aan dat er nog geen reactie is gekomen op haar schrijven van 27/10 aan Kerngroep.

Luc wijst Hans op vergaderverslag (van 9-9-2020) van WBO, waarin zinvolle informatie staat over AED.

Luc informeert WR over verkennend gesprek in de maand december met aantal mensen voor ’n mogelijk wijkboekje Sportpark. Ook Geertje is hierbij betrokken.

Aardigheidje voor Kerstmis wordt geregeld (zie whatsapp-verkeer). Luc stuurt lijst naar Hans/Suzanne.

 

i