Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 14 oktober 2020 (20.00 - 22.15 u)

Locatie: via MS Teams

 

Aanwezig: Geertje Nijhoving, Catherine Francis, Suzanne van Reedt Dortland, Hans Pécasse en Luc America

 


1. Opening vergadering

Suzanne opent om 20.00 u onze 2e MS Teams vergadering van dit jaar.

2. Vaststellen van de agenda

Agenda is akkoord.

3. Vaststellen notulist

Luc notuleert.

 

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 2 september 2020

Notulen zijn akkoord en worden vastgesteld. Luc plaatst ze op de website.

 

5. Terugblik feestelijkheden 125 jaar Wilhelminapark & overhandiging Visie

Op 20 september vonden de feestelijkheden plaats m.b.t. het 125-jarig bestaan van het Wilhelminapark. De gehele middag werd een groot succes, dankzij de combinatie fantastisch weer – grote opkomst – prima organisatie. De feestelijkheden: Safari speurtocht voor kinderen, jeu de boules competitie, bloembollen planten (ouders met kinderen) die in het voorjaar uitkomen in de vorm van de cijfers 125 én een foto-expositie (onthulling 1e foto door wethouder Bos), die in het gehele park is uitgezet.

 

Die middag is tevens de ‘Visie Wilhelminapark 125 jaar’ door Platform Wilhelminapark-voorzitter WJ Goossen aan wethouder G. Bos overhandigd, die zeer positief reageerde op inhoud van de Visie en de gehele dag als zodanig. De visie en aanbevelingen voor de toekomst zijn ook naar diverse politieke partijen  gestuurd. Ook in BN DeStem is over dit alles geschreven.

 

Het vervolg? Er zijn 2 projectgroepen:

 

De Visie WP is ondertussen op onze website geplaatst: www.wijkraadsportpark.nl.

 

 

6. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

- Update nieuwsbrief  #2 - 2020: Luc geeft detail-feedback m.b.t. artikelen, redactie, vormgeving, advertenties en fotografie. 1e concept zal doorgestuurd worden naar de WR-leden, begin week 42.

- daarna discussie over hoe meer zichtbaarheid te krijgen als wijkraad met de communicatiemiddelen website en wijkblad ( we zien dit onderwerp ook min of meer terugkomen in de vergaderagenda van ZBO). Paar zaken die in deze aan de orde kwamen: teaser gebruiken op website / in wijkblad (Hans / Paul stemmen af en komen met ideeën)….nieuwsbrieven (à la Sprout?) mailen met ‘wervende .. prikkelende content’…voorbeelden wijkbladen bij andere wijkraden opvragen, wellicht via de Kerngroep-leden (Suzanne mailt rond)….meer foto’s / minder tekst  etc. Luc stemt af met de ‘buren’.

 

Uiteindelijke wens is: meer zichtbaarheid creëren bij de wijkbewoners voor wat er zoal gebeurt in de wijk Sportpark I-II en wat de wijkraad zoal doet; hopelijk ontstaat er daardoor (nog) meer betrokkenheid.

 

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 

 

De communicatie met de contactpersoon van de gemeente verloopt moeizaam. Na een telefonisch contact blijft een vervolgreactie zelfs na diverse verzoeken vooralsnog uit wat de voortgang blokkeert. Daarom is het voorstel om de wijkmanager H. van der Corput in te schakelen. Deze situatie zal ook in de werkgroep onder de aandacht gebracht worden.

8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- Enthousiasme voor de wijkraad, Gerard Tanke (mail 6-10)

- 13-10: bijeenkomst Kerngroep, onderwerp handhaving is niet doorgegaan i.v.m. Covid-19

- 10-11: vervolgbijeenkomst participatie (Kerngroep), Luc & Suzanne gaan ( áls het doorgaat, bv online).

 

 9. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

 2021

GN

 

Aanvragen subsidie 2021 voor oktober 2020

Q4 feedback

HP

Loopt

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

2021

SvRD

 

Sportpark Post editie oktober 2020

- onderwerpen/interviews

 

Okt 2020

LA ++

Loopt

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Okt 2020

SvRD

 

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik (hoe?)

2020

HP

 

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Jan 2021

SvRD + ?

Begin 2021 bespreken

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

2020-2021

 

Evaluatie dec 2020

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / aanvullen / on going !

       

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel P. Avontuurstraat + einde 2020 uitvoering

Q4 -  2020

HP

Check datum implementatie na informeren/consultatie omwonenden (brief 17-10 verstuurd)

       

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020-2021

Corné / MJvdB/ Catherine?

Loopt 

Notulen juni en sept 2020 op de website

okt 2020

LA

Beiden staan op de website

Voorstel Vergaderdata 2021 + mogelijke locaties

Okt  2020

LA

 

Datum kerstdiner/jaar afsluiten 2020 + evalueren en mogelijkheden nieuwe aanwas & onderwerpen/speerpunten bespreken (Excel, doelen 2021 formuleren, PR, uitbreiding team?)

nov/dec

LA

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

 

11. Wvttk

Luc: er is animo om te komen tot het maken van een boekje voor Sportpark I,  à la het 75-jarig jubileumboekje van buurtvereniging Sportpark II. Animo komt van meerdere bewoners uit het Sportpark I én II. De wijkraad zal dit zeker (onder)steunen maar laat het initiatief bij de betreffende buurtbewoners.

 

 

 

i