Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Werkgroep ontwerp Generaal Maczekstraat , 7 oktober 2020, 18:30 – 20:30 uur Overleg gehouden via MS-TEAMS

Aanwezig : Gemeente: Bon van Oosterum Ton Gjeltema Jordi Doomen Myra Haffmans
                   Bewoners: Hans Pécasse Hans Staps Freek Wigmans Jeroen Novak Matheé Bögels Paul Hendriks Paul Kanters Rogier
                                      Ragetlie

Afgemeld:   Piet Brosens Luc America

Bon van Oosterum opent het overleg en heet eenieder welkom.

Het is de bedoeling om deze avond te gebruiken om het eerste schetsontwerp wat de gemeent heeft gemaakt te doorlopen.

Daarna zal nog wat worden verteld over de huidige stand van zaken, om af te sluiten met de rondvraag

Het ontwerp wordt besprken vanaf kruising Koninginnestraat tot aan kruising de La Reyweg , tevens de werkgrenzen.
Afgesproken wordt dat Jordi een toelichting geeft en dat gelijktijdig vragen kunnen worden gesteld.

Vraag : wat is de meerwaarde van de middengeleider op de kruising met Paul Windhausenweg ? Antwoord: deze is daar gesitueerd zodat voetgangers / fietsers bij oversteken halverwege een

rustpunt hebben. Over het algemeen is dit een veilige manier van oversteken.

Vraag : kan de middengeleider op kruising Koninginnestraat dan breder gemaakt worden ?

Antwoord: dit is afhankelijk van de ruimte en zal nader worden bekeken.

Vraag : met de aanwezigheid van de middengeleider op de kruising Koninginnestraat , wordt het wel heel moeilijk om vanuit richting Ginneken dan de Koninginnestraat in te draaien.

Antwoord: we zullen dit nogmaals checken en er een rij-curve over het ontwerp leggen.

Vraag : waarom blijft GM straat een doorgangsweg en kan profiel niet smaller ?

Antwoord: heeft te maken met de verkeersintensiteiten , de functie van belangrijke fietsverbinding tussen Ginneken en Centrum , de functie van wijkonstluitingsweg , de aanwezigheid van 2 belangrijke busverbindingen.

Vraag : kan het trottoir niet smaller ?

Antwoord : trottoir blijft 1.80 meter breed en kan niet smaller gemaakt worden.
Vraag : hoek Olympiastraat niet mogelijk om daar anti parkeerfasciliteiten aan te leggen ?

of alleen een laad en losplaats voor de supermarkt ?

Antwoord: dit zal nog worden bekeken.

Vraag : Klimopstraat is nu 2-richtingverkeer , waarom in dit ontwerp naar 1- richtingverkeer ?

Antwoord: fout op tekening, blijft 2 – richtingverkeer. Betekent wel dat de nu voorgesteld locatie van een boom zsal worden gewijzigd.

Vraag : kan er bij de Wagenmakrerstraat , met name bij het fietspad ook geen drempel komen of middengeleider , althans in ieder gevla een voorziening voor d evele fietsers die hiervan gebruik maken ?

Antwoord: dit wordt bekeken.
Vraag : is zo’n maatregel die dan bij Wagenmakersstraat wordt bedacht niet te combineren met

oversteken in de bocht. Het zicht is hier vrij slecht.

Antwoord: dit zal erbij worden betrokken

Vraag : alles is erop ontworpen dat de VRI Zandberglaan vervalt. Kunnen de zebra’s dan wel gehandhaafd blijven ? Is het dan ook mogleijk om de oversteekplaats in de Zandberglaan thv kerk te verplaatsen ? is het niet beter om de VRI toch te behouden ?

Antwoord : de VRI is aan vervanging toe in de nabije toekomst. We willen onderzoeken of het dan niet mogelijk is om de kruising eenvoudiger te maken , met name overzichtelijker. De kruising zal nog nader worden bekeken , hierbij ook het voorstel om te kijken om een plateaudrempel te maken die over aan langere lengte door loopt. We komen hier nog op terug.

Vraag : bomen zijn niet gewenst voor de appartementen. Dit wordt breed gedragen door bewoners van de appartementen !!

Antwoord : wordt nader bekeken.

Vraag : voor de appartementen komen nu parkeerplaatsen , waarom

Antwoord : heeft misschien te maken met het terug brnegen van de huidige capaciteit ,we komen hier op terug.

Vraag : laatse deel tussen Zandberglaan en de La Rey weg , kan dit niet worden uitgevoerd als een plateau ? Kan de doorsteek fietsers bij de tandarts niet worden afgesloten ? Hier een voetgangersoversteek met verkeerslichten plaatsen ?

Antwoord : op dit deel van de GM straat wordt de meeste discussie gevoerd. Wij zijn er nog niet helemaal uit. De suggestie om de voetgangers oversteken hier los te koppelen van het overige verkeer , dus niet meer ter plaatse van de kruising Zandberglaan , is een goede die gaan we nader bekijken.

Vraag : levert de klinkerbestrating geen geluidsproblemen op
Antwoord : over het algemeen wordt dit niet ervaren in een 30 km gebied. Gemeente zal dit nog

nader onderzoeken.

Vraag : kan de 30 km niet beter worden aangegeven, bijvoorbeeld meer herhalingsborden.

Antwoord: het betreft hier een 30 m zone , wat door een bord aan het begin van het gebied wordt aangegeven.

Algemeen stand van zaken:

Bon van Oosterum geeft aan dat , zoals in eerder overleg is aangegeven , dat de uitvoering gepland staat volgens het beheerplan in 2025.
Zoals eerder gemeld , is echter de VRI Zandberglaan in 2024 uiterlijk aan vervanging toe.
We bekijken dus of dit monet van vervanging ook uitvoering van GM straat kan zijn.

Dit is echter afhankelijk van meerdere factoren.

De bewoners geven aan dit niet acceptabel te vinden en stelen voor dan nu op korte termijn al acties te ondernemen die de veiligheid ten goede komen.

NASCHRIFT :

Het voorstel van de bewoners kan niet in de setting van deze werkgroep worden meegenomen. Ik stel voor , hiervoor een apart overleg te organiseren met de wijkmanager als deelnemer.

Graag een antwoord op dit voorstel.

Hans Pécasse verwijst na afloop naar een mail uit 9 oktober 2019 waarin inderdaad vermeld uitvoering in 2022 en dat we trachten dit te vervroegen naar 2021.
Echter ik ben voor mijzelf ervan overtuigd dat ik wel degelijk in een van de opvolgende overleggen na 9 oktober 2019 dit heb gecorrigeerd naar de nu vermelde data.

We zouden überhaupt 2022 al niet meer halen gezien de fase waarin we nu zitten. ( schetsontwerp en haalbaarheid).
Ik voel me in ieder geval geroepen om excuus te maken voor deze ontstane verwarring.

Rondvraag:

Vraag : Is het niet mogelijk om een keer live ( in de spits !) te gaan kijken op het deel tussen kruising Zanberglaan en kruising de La Reyweg ?

Antwoord: Bon vind dit een goed idee en zal dit gaan fasciliteren.
Als deelnemers geven zich op : Hans Staps ; Hans Pécasse ; Mathé Bögels Uitnodiging volgt

Mededeling: Hans Staps verlaat de Zandberg en gaat elders aan de slag

Rogier : worden de hulpdiensten ook bij het ontwerp betrokken ?

Antwoord : ja die zitten ook in het proces

Mathé: wanneer vervalt de buslicentie en is het dan mogelijk om bijvoorbeeld nog iets aan het profiel te doen ?

Antwoord : onbekend wanneer deze vervalt , maar kan worden nagegaan. Overigens is het nog de vraag of deze systematiek van aanbestedingen nog wordt gevolgd gezien de huidige denkwijze over het privatiseren van dit soort diensten. In ieder geval maakt de

aanwezigheid van de buslijnen wel deel uit van de problematiek, bij een eventuele aanbesteding is het niet de verwachting dat dit zal wijzigen. Immers het is ook een lijndienst naar Alphen – Chaam en verder.

Hans Pécasse:

  1. Hij vind dit soort overleggen met gemeente zeer constructief

  2. Is permanente handhaving mogelijk ?

  3. Doet een appèl om de breedte van de weg nog meer te versmallen.

  1. Dank daarvoor, ook de gemeente ervaart deze methode van participatie als waadevol en leerzaam

  2. Flitskasten worden in de gemeente in 30 km gebieden niet toegepast. Flitskasten zijn sowieso geen eigendom van de gemeente maar vallen onder Ministerie van Justitie. Over het algemeen heeft Justitie als beleid om dez ealleen nog toe te passen op B- wegen buiten de bebouwde kom.

  3. Gemeente verwijst hierbij naar de mail die onlangs is verspreid op vragen uit het platform Wilhelminapark :

Quote:

Vooruitlopend op de reactie nota , die jullie binnenkort zullen ontvangen, wil ik jullie alvast informeren over het profiel van Wilhelminapark tussen de beide vijvers.
Van de 31 reacties waren er 5 die op dit punt ook reageerden , en ik weet ook dat dit punt sterk leeft onder jullie en bewoners. Over het algemeen is de wens de weg nog smaller te maken dan nu voorgesteld.

Ondanks de uitleg buiten op 8 juli en op stadskantoor 15 juli , waar wij een toelichting gaven op o.a. dit deel van het ontwerp , is enige toelichting dus nog noodzakelijk.

De gegevens die Willem Jan nu aandraagt kloppen en vormen ook een van de bases van het ontwerp.
Echter er zijn meerdere factoren die een rol spelen, en die ook moeten worden meegenomen in elk ontwerp.

Een van de belangrijkste is dat Wilhelminapark moet worden gezien als het verlengde van de Generaal Maczekstraat , en andersom.
Beide straten hebben nu eenmaal een zelfde functie.

Ik noem hierbij :

Met andere woorden een rijbaan conform de Baronielaan waarbij alle verkeersdeelnemers van dezelfde ruimte gebruik maken is dan niet mogelijk, eerder levensgevaarlijk, en is ook niet toegestaan volgens de norm.

Ik zal dit toelichten:
In het voorgestelde ontwerp hebben we een rijbaan die een breedte heeft waarbij bussen en vrachtwagens elkaar nog op een veilige manier kunnen passeren, zonder uit te moeten wijken. Daarnaast brengen we fietsstroken van ruime breedte aan , rekening houdend met de vele fietsers.

Stel nu dat we de rijbaan smaller maken, wat velen wensen.
Dan zullen bussen en vrachtwagens bij het passeren van elkaar uit moeten wijken naar de fietsstroken, waar op dat moment fietsers rijden. Die fietsers komen op dat moment in de “dode hoek” terecht van bussen en vrachtwagens.
Dat moeten we toch niet willen ?
Daarnaast is het hinderlijk voor automobilisten achter fietsers te moeten wachten, hetgeen kan leiden tot irritaties met bijbehorend gedrag.

Het nieuwe ontwerp is verkeerskundig gezien het uiterste profiel met de huidige/bestaande uitgangspunten om het nog verkeersveilig te houden!
Samen met plateaus, midden geleiders, ander type verharding , vergroening en andere aanpassingen is dit een veilig ontwerp.
En volgens mij zijn dit de stevige inrichtingsmaatregelen die wij kunnen bieden met de huidige/bestaande uitgangspunten!

Piet Brosens: is er mogelijkheid , onderzocht om een dubbelzijdig fietspad aan te leggen zoals in Meidoornstraat ? ( deze vraag had Piet mij gesteld ).

Antwoord : we zullen dit onderzoeken en komen er op terug
Verder zijn er geen vragen meer , en sluit de voorzitter om 20:30 uur dit overleg

B van Oosterum Projectmanager Gemeente Breda

i