Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 2 september 2020 van 19.45- 22.25u

Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus

 

 

Aanwezig: Suzanne van Reedt Dortland, Geertje Nijhoving, Catherine Francis, Hans Pécasse, Luc America, Harry Verhallen (parttime), Henk van der Corput (parttime, Paul Kanters, Willem-Jan Goossen, Jeanne van Ginneken, Letta Karskens en Eleonore Bak (parttime).

 

Afwezig: nvt


1. Opening vergadering.

Suzanne heet eenieder hartelijk welkom, in het bijzonder onze gasten: Harry Verhallen, Henk van der Corput, Willem-Jan Goossen, Paul Kanters, Eleonore Bak, Jeanne van Ginneken en Letta Karskens.

Er wordt meteen 10 minuten gepauzeerd zodat Eleonore Bak buiten het wijkgebouw enkele foto’s kan maken (Eleonore is de fotografe van de wijkkrant Sportpark Post).

2. Vaststellen van de agenda

Suzanne stelt voor om de volgorde van de agendapunten aan te passen, gezien het bezoek dat we vandaag hebben.

We beginnen met de wijkmanagers: Harry Verhallen en Henk van der Corput.

Daarna zal WJ Goossen de Visie van het ‘Platform WP 125 jaar’ verder toelichten.

3 . Vaststellen notulist: Luc notuleert.

4. Kennismaking nieuwe wijkmanager Zuid

Status: onze huidige wijkmanager Zuid, Harry Verhallen, gaat per 1-10-2020 met pensioen en is per 1-9-2020 opgevolgd door Henk van der Corput. De  maand september is een overdrachtsmaand.

Suzanne vraagt beide mannen iets te vertellen over zichzelf.

Harry heeft 43 jaar voor ‘de gemeente’ gewerkt, eerst in Den Bosch, later in Breda. In die 43 jaar heeft hij een breed scala aan functies gedaan. Middels een anekdote geeft Harry aan hoe de 2 mannen elkaar hebben leren kennen bij de gemeente Breda: beiden zijn tegelijkertijd gestart als wijkmanagers, 9 jaren geleden. Harry voor Breda Zuid, Henk voor Breda Centrum (beide wijken hebben een duidelijk ander profiel).

Belangrijkste rol van de wijkmanagers is: verbinding maken tussen de wijken/dorpen, de politiek, het gemeentelijke apparaat (26 afdelingen) en talloze externe zorgpartijen. Een megaklus, aangezien er zoveel diverse belangen op het spel staan.

Henk is 25 jaar werkzaam bij de gemeente Breda en heeft daar al diverse functies ingevuld. Hij heeft een ‘groene’ achtergrond (opleiding) en woont tegenwoordig in Princenhage. Zijn job als wijkmanager Centrum was ‘pittig’ gezien de nu eenmaal forse problematieken waar het centrum van elke grote stad mee te maken krijgt ! De covid19 – impact is daar extra groot gezien de vele winkels en horeca. Daarnaast is Henk verantwoordelijk voor de gemeenteportefeuille ‘Markt en Kermissen’ …een uitdagende klus. Henk heeft veel zin in zijn nieuwe baan, zal gemakkelijk bereikbaar zijn (06 / e-mail) en staat voor snél actie ondernemen, indien nodig. Korte lijnen en doorpakken zijn woorden waar hij zich in herkent.

Daarna stelt elk WR-lid zich voor aan Henk, zodat hij weet who=who.

SvdRD tenslotte gaat over tot het afscheid nemen van Harry; zij dankt hem namens de WR voor al zijn werk en ondersteuning die hij de (nog jonge ) wijkraad heeft gegeven, vooral in de periode 2017-2019. Daarnaast roemt zij zijn rustige, prettige vorm van communiceren en zijn hulp om de WR te laten begrijpen hoe de ambtelijke molens functioneren. Een afscheidscadeau + foto ontbreken natuurlijk niet.

Tenslotte wordt Henk veel succes met zijn nieuwe job gewenst en onze WR zal ongetwijfeld op regelmatige basis contact met hem gaan hebben.

5. Visie Platform Wilhelminapark

Willem-Jan Goossen, vz  Platform Wilhelminapark 125 jaar, is aanwezig om de visie op het 5-jaren plan toe te lichten. De (verkorte) conceptvisie is op 30/8 aan de WR-leden gemaild.

 

Alvorens hier echter mee te starten, neemt hij ons eerst mee naar een aantal urgente zaken!

 

Eerst een kleine look back (ook en vooral voor Henk van de Corput) naar de startperiode van de werkgroepen, vanaf maart 2018 (bewonersbijeenkomst in het OLV, waar de werkgroepen gevormd zijn). Daarna een kort overzicht van de diverse werkgroepen die sindsdien gewerkt hebben aan allerlei plannen, visies etc.

 

Belangrijkste knelpunt NU is echter de besluitvorming (en tijdsdruk die daarop staat !) m.b.t. de aanpak van de herinrichting van het Wilhelminapark (bedoeld wordt het weggedeelte tussen de 2 parken). Op deze weg wordt structureel te hard gereden…de brede weg leent zich daar (helaas) uitstekend voor. Gevolg is echter, dat de veiligheid van andere weggebruikers enorm onder druk staat (nb: het OLV college ligt op 100 m afstand….dagelijks maken honderden kinderen gebruik van deze weg en dit kruispunt (Snoopy)….).

 

Het besluit dat de komende weken/maand door de gemeente genomen gaat worden m.b.t. de breedte van deze weg (en dus de inrichting van deze weg) is van cruciaal belang voor de verkeersveiligheid de komende 5-10 jaren! Overbodig te zeggen: hoe smaller een weg is, hoe langzamer er gereden wordt, zeker als ook nog de bestrating wordt aangepast en andere snelheidsbeperkende maatregelen worden geïmplementeerd (drempels / flitsapparaat). De vernieuwde Baronielaan toont dit nogmaals duidelijk aan.

Het besluit m.b.t. de breedte  van het weggedeelte tussen de parken is tévens van groot belang voor de toekomstige breedte van de GM straat. Dit (separate) project krijgt najaar 2020/voorjaar 2021 zijn beslag. Beide projecten grijpen dus volledig in elkaar. Harry en Henk onderkennen de problematiek én de urgentie, en geven aan contact met de project-eigenaren binnen de gemeente te zullen opnemen voor verdere toelichting. Willem-Jan zal op korte termijn (evt. met HP) contact opnemen met de gemeente over de tijdlijn beslissing, zodat we de dialoog kunnen aangaan.

 

Vervolgens licht Willem-Jan de ‘Visie Wilhelminapark in 2025’ toe. De visie is uitgewerkt aan de hand van een 7-tal thema’s, die kort worden toegelicht.

De Visie is het 2e gedeelte van het drieluik: proces (stap 1) – Document (stap 2) – Draagvlak (stap 3). WJ cq het projectteam vraagt ons op alle mogelijke manieren te helpen met het creëren van draagvlak voor deze visie. Het recente artikel in BNDestem is al een 1e uiting van het belang van dit project.

 

Wij, de WR-leden,  hebben geen inhoudelijke opmerkingen op de visie.

Integendeel: wij allen vinden het een goede, realistische en doordachte visie à idealiter zou de gemeente Breda deze visie één op één overnemen als haar toekomstig ‘Wilhelminapark beleid’.

Qua lengte van het stuk is er nog wat te winnen…, anders gezegd: korter en duidelijker zou de Visie nog beter maken! Binnen de WR en directe cirkel eromheen zijn er mensen, die het stuk kunnen redigeren. Luc neemt dit al op 3/9 mee in vergadering van het redactieteam van de Sportpark Post. 

 

Tenslotte, zoals bekend is er op 20/9 een klein officieel moment, waarbij bovengenoemde Visie wordt overhandigd aan wethouder Bos. Zie ook de detailinformatie die GN ons heeft gemaild (flyer).

 

Harry, Henk en WJ verlaten na dit agendapunt de vergadering.

 

6. Vaststellen notulen bijeenkomst 23 juni 2020

Aanvulling door GN: weglating van de zin ’er wordt….gemeente’ (agendapunt 7, bullet-point 6). SvdRD: s.v.p. dit soort last minute wijzigingen voorkomen.

Notulen worden vastgesteld.

 

 

7. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

Update nieuwsbrief 2020 (Luc), uitgave # 2, oktober 2020

 

Via een separate e-mail worden de WR-leden door Luc op de hoogte gesteld m.b.t. verdere details als: onderwerp, wie, wat, advertenties, kosten etc. Aanpak min of meer gelijk aan uitgave # 1 van Sportpark Post.

 

 

8. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 

 

 

 

9. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail commissie naamgeving nieuwbouw achter de Fatimastraat (Annie Kesselstraat). Reactie gestuurd op 22-8 dat er geen bezwaar is van de zijde van de Wijkraad.

- presentatie omgevingsvisie op 3-9 (via zoom) over (kun je aan deelnemen, informatief):

 

 

Zie ook: www.planbreda.nl (plannen/voorstellen waarop zienswijze/reactie kan worden gegeven)

- Concept-mobiliteitsvisie (reageren is mogelijk tot 7-9, erna wordt de def visie aan de gemeenteraad voorgelegd in okt 2020) https://www.planbreda.nl/concept+mobiliteitsvisie/concept+mobiliteitsvisie+bekijken/default.aspx

- Voorlopig ontwerp Wilhelminapark en Vijverstraat (reageren t/m 28-8)  https://www.planbreda.nl/herinrichting+straat+wilhelminapark+vijverstraat/toelichting+en+bekijken+ontwerp+wilhelminapark/default.aspx

 

De WR zal deze onderwerpen op afstand blijven volgen.

 

13-10: bijeenkomst Kerngroep, onderwerp ‘handhaving’. Suzanne/ Hans gaan er naar toe.

 

 

 

 

 10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

 2021

GN

 

Aanvragen subsidie 2021 voor oktober 2020

voor 1-10-2020

SvRD / HP

 

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + regelement

Q3 - 20

SvRD / Paul Kanters

Loopt

Sportpark Post editie oktober 2020

- onderwerpen/interviews

Augustus 2020

LA ++

 

Nieuwe enquête speelpleintjes in Breda? Hoe en wat en wie?

Najaar

2020

CF

Loopt

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Geheel 2020

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / on going proces

Werkgroep ‘kleine activiteiten’ WP 125 jaar; sept 2020

Sept 2020

GN

GN stuurt nog exacte tijdsplanning vd dag toe

Werkgroep 125 jaar WP (Feest 2021)

Voorjaar 2021

GN

loopt

       

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel Piet Avontuurstraat

Najaar 2020

HP

Check laatste status

       

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020/2021

Corné / MJvdB

Loopt; CF neemt contact op met HvdC

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

Q3 -  2020

HP

Loopt

 

 

 

 

 

 

11. Wvttk – rondvraag:

 

Gaste Jeanne v Ginneken : ‘leuk om erbij te zijn’.

Gast Letta Karskens: ‘leuk om erbij te zijn; zou zeker een (schrijvende )rol willen spelen (interviews, redactie  etc.)’. Luc stemt met haar af.

Hans: is ’t een idee, om op een of andere manier met ’n meer commerciële aanpak bewoners te stimuleren om hun mailadres op te geven voor het bestand…..?

Paul: opname Financiële Jaarstukken op de website (afstemming Hans-Paul)

Paul: maandelijks een trigger (column) uitsturen om meer mensen op regelmatige basis …..hoe dit systeem op te pakken en uit te werken (actiepuntenlijst – online structuur)

Catherine: idee om vacatures op te nemen in komende Sportpark Post?

 

Volgende vergadering = 14/10/2020

Vergadering wordt gesloten om 22.25 uur door SvdRD

 

 

   

 

i