Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 3 mei 2020 van 11.00 – 13.15 u

Locatie: Rijsbergen

 

Aanwezig:

Geertje Nijhoving (algemeen bestuurslid)

Catherine Francis-van Heel (algemeen bestuurslid)

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)

Hans Pécasse (penningmeester)

Luc America (secretaris)


1. Opening vergadering 

Suzanne opent de vergadering om 11.00 u. en heet ons welkom in Rijsbergen.

Wegens het Coronavirus is de reguliere vergaderlocatie ( GH Erasmus, Erasmusweg 24, Breda) tot nader order gesloten.

 

2. Vaststellen van de agenda

Deze is vastgesteld. We gebruiken dezelfde agenda als die van woensdag 8 april j.l.

 

3. Vaststellen notulist 

Luc notuleert.

 

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 19-02-2020 

Notulen zijn vastgesteld.

 

5. Overzicht ‘wie-doet-wat’(zie Excel-overzicht)

Dit onderwerp wordt deze vergadering niet verder opgepakt.

Door het Coronavirus zullen vele evenementen en groepsactiviteiten in 2020 niet plaatsvinden; bespreking detailtaken per wijkraad-lid is nu minder relevant.

Het lijkt er op, dat de nieuwe Nieuwsbrief dit jaar het belangrijkste project van de wijkraad zal zijn.

 

6. Communicatie (website / nieuwsbrief ) aan bewoners Sportpark I-II

Update Nieuwsbrief 2020 , door Luc.

We hebben gesproken over formaat + uitvoering van het blad, de oplage, adressenlijst +  distributie, de content + vorming van een ‘redactieraad’, sponsoring (lijsten opstellen + screenen + benaderen), financiële plaatje etc. Verdere details + actiepunten worden rondgestuurd via separate e-mail. 

 

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (HP)

Er zijn geen ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp in de wijk Sportpark I-II. Het proces ligt hier voorlopig stil, aangezien er het komende jaar  geen betaald parkeren wordt ingevoerd in onze wijk.

Ook de stand van zaken in de Zandbergwijken is feitelijk, voor zover bekend, niet gewijzigd sinds het besluit van de gemeente om betaald parkeren in de wijken Zandberg Oost en Zandberg West in te voeren per najaar 2020 c.q. voorjaar 2021 (slag om de arm gezien ‘corona’). Het blad ‘Buurtbericht ’van de wijkraad ZBO geeft elk kwartaal een update (laatst: buurtbericht nr. 159 / maart 2020).

Verkeersveiligheid: met betrekking tot verkeersdrempel in de Piet Avontuurstraat: de geplande ‘straatbewonersvergadering’ op 10 maart is door ‘corona’ niet doorgegaan, maar er zijn ondertussen wel een aantal afstem-momenten geweest. Laatste stappen die gezet moeten worden hebben te maken met de exacte plaatsbepaling + hoogte/breedte van drempel + de timing van de aanleg. HP checkt laatste stand van zaken voor de WR vergadering van 13/5.

Verkeersveiligheid à Project Maczekstraat : ook de nieuw vastgestelde datum (25/3) voor de vervolgbijeenkomst is komen te vervallen vanwege de corona-perikelen.

Projectleider Bon van Oosterum (gemeente Breda) heeft op 19/3 een gedetailleerde mail aan de WG-leden gestuurd, waarin stand-van-zaken én 2 scenario’s staan beschreven. Daar is op gereageerd door WG lid Rogier van Ragetlie (mail 6/4). Reactie daarop weer door Bon van Oosterum (mail 7/4). Wijkraadleden zijn op de hoogte van de correspondentie.

 

Werkgroep Groen & Recreatie (GN /CF)

  1. Platform Wilhelminapark 125 jaar (Geertje)

Door de werkgroep ‘Wilhelminapark 125 jaar’ (leden uit Zandberg + Sportpark I-II) is besloten om het voorziene Feest op zondag 20 september 2020 NIET door te laten gaan. Dit heeft uiteraard alles te maken met de door overheid/RIVM genomen besluiten m.b.t. evenementen / 1,5 meter maatschappij etc. Helaas! Er wordt over gedacht om het feest gewoon een jaar door te schuiven, dus naar 2021. Het zou dan een 125 jaar + 1 feest worden. Informatie hierover zal t.z.t. volgen.

Voor september 2020 heeft de werkgroep besloten, om over te stappen naar een kleinschalige aanpak, met kleinschalige activiteiten…denk aan  1)speurtocht voor kinderen 2) fotowedstrijd 3) bollen planten door gemeente etc. à  Onze wijkraad adviseert de werkgroep goed na te denken over het organiseren van diverse activiteiten op 1 dag , die zondag 20/9. Onzeker is of dat met de huidige richtlijnen wel haalbaar is. Ongetwijfeld gaan daardoor toch heel wat mensen (ouders-kinderen-grootouders) op zo’n activiteit afkomen met als gevolg te veel mensen bij elkaar. Wellicht is het mogelijk de activiteiten over meerdere dagen uit te spreiden.

Geertje neemt dit mee in de digitale werkgroep-vergadering, die over 2 weken plaatsvindt en waar vervolgbesluiten worden genomen. Idealiter is de kerninformatie over deze activiteiten op korte termijn bekend, waardoor het  meegenomen worden in de nieuwe Nieuwsbrief.

Tenslotte, er zal nauw overleg zijn tussen de werkgroepen ‘WP 125 jaar’ en de ‘Herinrichting Gen. Maczekstraat’ gezien de overlap in ‘groen-wensen’ tussen beiden. 

 

  1. Speelgelegenheden (CF) à project on hold. Wél lijkt er een nieuwe enquête rondgestuurd te zijn ( door wie??) in de stad  waarbij opnieuw aan de bewoners is gevraagd naar hun mening over de aanwezige speeltuintjes in de stad. Indien correct, dan zou dit vreemd zijn, aangezien er in 2019 reeds een zeer uitvoerige enquête door de BUas is gedaan (op initiatief van wijkraad Sportpark I-II), incl. presentatie aan de gemeente….! CF checkt en geeft feedback aan de wijkraad.

 

 

8. Mails/post / algemeen  Wijkraad

Ter informatie:

-Bijeenkomst Kerngroep d.d. 22-04-2020 is niet doorgegaan.

-Buurtpreventie Breda bestaat dit jaar 10 jaar. Als ‘buurtprevent’ ben je van harte uitgenodigd op zaterdag 6 juni (16-19 u). Dit evenement zal naar verwachting echter niet doorgaan. Volg de actualiteit op www.buurtpreventiebreda.nl

-De Vuelta komt NIET naar NL deze zomer; geen activiteiten in Breda dus.

 

 

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Zomer / Najaar 2020

GN

Zomer / Najaar 2020

Jaarrekening 2018-2019

Uiterlijk 30/6/2020

SvRD / HP
 

 

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q3 - 2020

SvRD / Paul Kanters

Loopt

Nieuwsbrief 2.0

Details, zie notulen

Juni 2020?

LA ++

Loopt

Nieuwe enquête speelpleintjes in Breda? Hoe en wat en wie?

13-5

CF

Feedback op WR vergadering

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Geheel 2020

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / on going proces

Werkgroep ‘kleine activiteiten’ WP 125 jaar; sept 2020

Voorjaar 2020

GN

Volgende, digitale bijeenkomst op 15/5

Werkgroep 125 jaar WP (Feest 2021)

Voorjaar 2021

GN

 

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

Loopt

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel P. Avontuurstraat

13-5

HP

 Feedback op WR vergadering

       

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Besselaar en belangstellenden + wijkraadleden

2020

Corné / MJvdB

Loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

Corné / MJvdB

Loopt

       

Check status website-veiligheid

< 13-5

HP

Navraag bij Paul

       
       

AED in Sportpark I

Q3 -  2020

HP

Loopt

 

 

11. Wvttk   

Eenieder bedankt Suzanne voor de fraaie locatie waar we vandaag konden vergaderen.

Suzanne sluit vergadering om 13.15 u.

Volgende vergadering: digitaal op 13/5, om 20.00 uur. Nieuwsbrief 2.0 is dan centrale onderwerp.

 

 

 

 

 

 

 

i