Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 19 februari 2020 van 20.30 - 22.00 u

Locatie: bij Hans thuis

 

Aanwezig:

Geertje Nijhoving (algemeen bestuurslid)

Hans Pécasse (penningmeester)

Luc America (secretaris)

 

Afwezig (mk)

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)

Catherine Francis-van Heel (algemeen bestuurslid)


1. Opening vergadering 

Hans opent de vergadering om 20.30 u.

 

2. Vaststellen van de agenda (Hans)

Vastgesteld.

Toevoeging bij agendapunt 9: mail m.b.t.  enquête Breda.nl.

Aangezien we maar met z’n 3-en zijn, is de opzet om deze vergadering kort en bondig te houden.

 

3. Vaststellen notulist 

Luc notuleert.

 

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 15-01-2020  (allen)

Het woord ‘Concept’ dient nog weggehaald te worden.

Notulen zijn vastgesteld.

 

5. Overzicht ‘wie-doet-wat’, (Excel-overzicht LA)

Het overzicht van LA is in detail besproken. Input van CF is meegenomen, input van SvdRD volgt nog.

De WR kan zich geheel vinden in de voorgestelde accentpunten die eenieder voor zichzelf in gedachte heeft. Uiteindelijk wijkt e.e.a. niet veel af van de huidige hoofd – en bijtaken die eenieder heeft. Om de ‘inzichtelijkheid’ van alle taken c.q. onderwerpen te verbeteren, zijn er in de vergadering nog een aantal wijzigingen en toevoegingen in de lijst aangebracht.

HP stuurt document opnieuw rond met aanvullingen betreffende de ‘officiële detailtaken per functionaris’; hierdoor wordt het wat-doet-eenieder-nou-precies besef nog duidelijker; eenieder dan graag opnieuw een kritische (laatste?) blik op dit Excelsheet.

Op de volgende WR vergadering (begin april) komt het onderwerp nog ’n keer terug; wellicht / hopelijk is de WR dan weer compleet aanwezig.

 

 

6. Communicatie (Mailing/Nieuwsbrief) aan bewoners Sportpark

Update Nieuwsbrief  2.0: timetable en PvA. Input Luc besproken en akkoord.

Voorbeeld wordt ‘model Zandberg’ (Luc stemt af met wijkraad Zandberg ( sponsoring  /aanpak / kosten / drukker / distributie etc.) en geeft feedback.

Adressen: ca. 1700 adressen voor h-a-h in Sp P I-II (Hans haalt info op en deelt met Luc)

Sponsoring: afwachten input Luc, dan alle 5 de WR leden snel  ‘op pad’ om paar sponsoren te vinden in onze wijk.

Suzanne: s.v.p. check bij Harry Verhallen ( of Rachel?) wat de gemeente exact kan aan drukken en distributie h-a-h (info ophalen).

We willen in mei 2020 de NB uitgeven, op tijd content aanleveren en drukformat/concept wordt de uitdaging! Eenieders snelle input is dringend gewenst. DZ is reeds gecontacteerd.

 

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (HP)

Laatste stand van zaken n.a.v. huis-aan-huis schrijven in de |2 Zandbergwijken + bewoners Gen. Maczekstraat + stukje in de diverse kranten.

In de wijken Zandberg Oost en West is een hoop turbulentie ontstaan n.a.v. de berichtgeving dat de gemeente voorbereidingen treft om in het najaar gefiscaliseerd parkeren in te voeren in deze twee wijken. Ondanks het feit dat de projectgroepen al geruime tijd bezig zijn met hum advies (met in Zandberg-Oost zelfs een positief advies), keren velen bewoners zich fel tegen dit voorstel.

 

Met betrekking tot het onderwerp “Verkeersveiligheid’ à Project Maczekstraat : de vervolgbijeenkomst vindt plaats op 25/3 in het stadskantoor. De gemeente zal toelichten waarom vertraging + concrete stand van zaken. Vervolgstappen zullen dan eveneens besproken worden.

Werkgroep Groen & Recreatie (GN /CF)

  1. Platform Wilhelminapark 125 jaar (Geertje)

Definitieve datum voor het Feest rondom WP 125 jaar is 20/9 geworden.

Op 28/1 heeft de projectgroep WP 125 jaar een vergadering gehad voor leden en geïnteresseerden over deze zgn. Openingsfestiviteiten. BuaS-studenten hebben een prima presentatie gegeven over de mogelijkheden voor zo’n feest. N.a.v. deze vergadering is er een vervolgvergadering op 28/2  (eveneens in het Visserskot).

Uiteindelijk is door de werkgroep besloten om te focussen op een ‘straatfeest’ op het weggedeelte tussen de 2 vijvers in (ondersteuning met muziek, toespraken, catering etc. etc.). Om dat weggedeelte te mogen afsluiten voor het verkeer is een vergunning aangevraagd bij de gemeente. De uitkomst van die aanvraag bepaalt de vervolgstappen.

Daarnaast spelen uiteraard de budgetten een rol in dit alles. Diverse mogelijkheden worden onderzocht.

2.   Speelgelegenheden (CF) à project on hold.

 

8. Bewonersbijeenkomst 2021/ planning & organisatie

Zoals besproken én besloten in de laatste WR vergadering (d.d. 19 januari) zal de eerstvolgende Bewonersbijeenkomst in ’t vroege voorjaar van 2021 worden gehouden.

De planning & organisatie van de bijeenkomst zal in september 2020 dienen te beginnen.

Taakverdeling: wie-wat-hoe, zal dan besproken en besloten worden.

Gedachtengangen nu: stand met WP 125 jr? Nieuwe creatieve opzet van de bijeenkomst? Opnieuw in ’t OLV?

 

 

9. Mails/post Wijkraad

Mail Rob m.b.t. ‘te hoge snelheid’ tussen Piet Avontuurstraat en De La Reyweg à HP sluit bij deze vergadering in de wijk aan (medio maart)

 

Mail Pieter Stallen m.b.t. vergadering Evenementenbeleid à HP stemt verder af met Pieter en koppelt terug naar de WR vergadering van 8 april.

 

Mail enquête Breda.nl à mail / bericht m.b.t.  mobiliteitsvisie (onderdeel van de omgevingsvisie); HP stuurt mail door en zet / laat zetten de details op de website van de WR (via Paul). Eenieder van de WR stuurt door naar vrienden en bekenden

 

 

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Voorjaar 2020

GN

Voorjaar 2020. Combi met 125 jaar WP

Jaarrekening 2018-2019

Uiterlijk 30/6/2020

SvRD / HP
 

SvRD initieert info; bij voorkeur afronding Q1-2020

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q1 2020

SvRD / Paul Kanters

Loopt; 19/2 opnieuw op de agenda

Nieuwsbrief 2.0

Details,  zie de notulen

Maart-mei

LA ++

Loopt

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen; HP koppelt terug volgende WR vergadering

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

HP vult aan (zie notulen ) en stuurt opnieuw rond

Geheel 2020

Maart

Allemaal

HP

Capaciteit / prioriteit-bepaling / ongoing proces

Werkgroep 125 jaar WP met leden uit Sportpark en Zandberg

Voorjaar 2020

GN

Volgende bijeenkomst 28-1

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

Loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

Corné / MJvdB

Loopt

Check status website-veiligheid

Eind maart

HP

Navraag bij Paul

       

AED in Sportpark I

Q1 2020

HP

Loopt

 

 

11. Wvttk   

Geen punten. Hans sluit vergadering om 22.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

i