Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 15 januari 2020 van 20.00 - 22.00 u

Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus

 

Aanwezig:

Geertje Nijhoving (algemeen bestuurslid)

Hans Pécasse (penningmeester)

Luc America (secretaris)

 

Afwezig (mk)

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)

Catherine Francis-van Heel (algemeen bestuurslid)


1. Opening vergadering 

Hans opent de vergadering om 20.00 u.

 

2. Vaststellen van de agenda (Hans)

Vastgesteld. Aangezien we maar met z’n 3-en zijn, is de opzet om deze vergadering kort en bondig te houden.

 

3. Vaststellen notulist 

Luc notuleert.

 

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 4-12-2019  (allen)

Geen wijziging. Notulen zijn vastgesteld.

 

5.Terugblik evaluatie bijeenkomst Wijkraad Café Noir

Besloten wordt, om dit onderwerp de volgende WR vergadering (19/2) te bespreken als we (hopelijk) weer voltallig zijn.

Echter, om beter inzicht te krijgen in de soorten werkgroepen-projectgroepen versus de menscapaciteit, stelt Luc een Excelsheet op, met daarop projecten, deelnemers, mogelijke prioriteiten etc. Hierin worden ook de diverse sidekicks meegenomen (denk aan mensen als Daan, Pieter, Monique etc.). Het schema van Hans dient als input (zie Agenda-mail). Het overzicht (kruisjes-invul-actie) dient als input voor de keuzes die we tijdens de volgende WR-vergadering zullen maken.

Rolwisseling Geertje  Luc (secretariaat) wordt door Suzanne bij KvK afgewikkeld.

 

6. Communicatie (Mailing/Nieuwsbrief) aan bewoners Sportpark

Update Nieuwsbrief  2.0:

Vertraging in december opgelopen.

PvA + 1e timetable wordt daarom voor volgende WR vergadering rondgemaild.

 

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (HP)

Nieuwsbrief in december 2019 is verstuurd.

Verder geen specifiek nieuws meer m.b.t. dit onderwerp, behalve dat Hans in de Vaststelling Belastingverordeningen 2020 van de gemeente Breda (ruim 120 blz.) helemaal achterin bij de bijlagen een stuk tegenkwam over parkeren + opbrengsten in o.a. de wijken Zandberg en Sportpark (zie info in appgroep).

In de eerste Nieuwsbrief 2.0 wordt aandacht aan dit onderwerp gegeven (HP/LA).

Met betrekking tot het onderwerp “Verkeersveiligheid’  Project Maczekstraat : de vervolgbijeenkomst van woensdag 22-1 is door Bon van Oosterum (gemeente Breda) geannuleerd i.v.m. nieuwe ontwikkelingen  betreffende de straat zelf (o.a. scheuren in asfalt, versneld onderhoud verkeerslichten kruispunt Maczekstraat / Zandberglaan ). Een nieuwe vergadering vindt vermoedelijk in maart plaats (LA/HP zijn lid v.d. werkgroep).

Schouwrapport van najaar 2019: wordt follow up aan gegeven. Benoemen en verder uitwerken gevaarlijke plaatsen in de wijk. Actie HP.

Werkgroep Groen & Recreatie (GN /CF)

  1. Platform Wilhelminapark 125 jaar (Geertje)   WJ Goossen, voorzitter van het platform, vraagt in mail van 19/12/2019 aan de voorzitters van de wijkraden Zandberg en Sportpark I-II om toch vooral voor ondersteuning vanuit de wijken te zorgen. Mobiliseren van bewoners uit beide buurten is dringend nodig.

Binnen het Platform is er een ‘Werkgroep Organisatie Openingsfestiviteiten Wilhelminapark’ (sept 2020) : reeds diverse bijeenkomsten geweest. Komende vergadering in het Visserskot, op 28/1,  is van groot belang voor de bepaling van de vervolgstappen + keuzes wélke activiteiten ’t gaan worden. Tijdens deze vergadering worden door studenten van Buas uitkomsten gepresenteerd van onderzoekje naar mogelijke activiteiten. Budgetbepaling heeft nog niet plaatsgevonden.

2.   Speelgelegenheden (CF)  project on hold; details zijn echter wél door CF besproken met Corné ….(achternaam) en Marie José van de Besselaar.

 

8. Bewonersbijeenkomst 2020 / planning & organisatie

Datumvoorstel voor de bewonersbijeenkomst is niet voorjaar 2020, niet najaar 2020 maar ’t vroege voorjaar van 2021!

Redenen voor deze keus: hét belangrijkste evenement/ thema voor 2020 in onze wijk is ‘Wilhelminapark 125 jaar’. De festiviteiten vinden plaats in september 2020 en zijn zowel voor  de wijk Sportpark I-II als de wijk Zandberg Oost van belang. Beide wijken trekken hierin dan ook samen op. De bewoners van beide wijken zullen geïnformeerd worden over en betrokken worden bij dit evenement, met als hoogtepunt de festiviteiten in de maand september.

Het eveneens in september organiseren van een Bewonersbijeenkomst voor de bewoners van Sportpark I-II is te veel gevraagd van onze organisatie-capaciteit. Vandaar het voorstel om de bewonersbijeenkomst door te schuiven naar ‘t vroege voorjaar van 2021.

 

 

9. Mails/post Wijkraad

Mail van WJ Goossen (19/12) is besproken (zie ook hierboven).

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Voorjaar 2020

GN

Voorjaar 2020

Combi met 125 jaar WP

Jaarrekening 2018-2019

Uiterlijk 30/6/2020

SvRD / HP
 

SvRD initieert info; bij voorkeur afronding Q1-2020

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q1 2020

SvRD / Paul Kanters

Loopt; 19/2 opnieuw op de agenda

 

 

 

 

Voorstel PvA + timetable voor NB ‘nieuwe stijl’

< 19-2

LA

LA initieert

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen

Excelsheet met stappen / timings in WP 125 jr

Januari

LA / GN

Voorstel LA /GN vult in aan

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Januari

LA

Capaciteit / prioriteit-bepaling

Werkgroep 125 jaar WP met leden uit Sportpark en Zandberg

Voorjaar 2020

GN

Volgende bijeenkomst 28-1

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

Loopt

Facturen Visserskot 2019

Q1-2020

HP/GN

 Afstemmen / checken + betalen

       

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Besselaar en belangstellenden + wijkraadleden

2020

Corné / MJvdB

Loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

Corné / MJvdB

Loopt

       

Check status website-veiligheid

< 19-2

HP

Navraag bij Paul

       
       

AED in Sportpark I

Q1 2020

HP

Loopt

11. Wvttk   

Facturen Visserskot: HP en GN pakken dit op en houden elkaar op de hoogte.

HP checkt met Paul Kanters status v.w.b. de website-veiligheid.

Ter info, van GN: cursus AED wordt mogelijk ZKV vergoedt.

 

Hans sluit vergadering om 21.15 u.

i