Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 4 december 2019 van 20.00 - 22.00 u

Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus

Aanwezig:

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)

Geertje Nijhoving (secretaris)

Hans Pécasse (penningmeester)

Luc America (algemeen bestuurslid)

Afwezig (mk)

Catherine Francis-van Heel (algemeen bestuurslid)


1. Opening vergadering 

Suzanne opent de vergadering om 20.00 u.

2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)

Toegevoegde punten:

Suzanne: Herinneringsmail Jeroen Ruissen van 2-12, m.b.t. ‘Straatnamen’, zie onder punt 8.

Luc: data WR-vergaderingen 2020, zie onder Wvttk.

3. Vaststellen notulist 

Luc notuleert.

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 6-11-2019 (bijlage) (allen)

Geen wijzigingen. Notulen zijn vastgesteld.

5. Communicatie (Mailing/Nieuwsbrief) aan bewoners Sportpark

Update Nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’:

LA neemt opzet / aanpak NB nieuwe stijl vooralsnog zelf ter hand, aangezien CF de komende tijd verhinderd is. Ruggenspraak met D. Zeijdner (en DvdV).

PvA + 1e timetable wordt, als ’t lukt,  voor 17/12 rondgemaild; daarna dan feedback door WR-leden.

Voor overige details, zie Notulen 6-11-2019. 

 

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (HP)

gesprek met wethouder Greetje Bos (26/11). HP geeft kort aan dat de vergadering uitermate constructief is verlopen en dat er door de wethouder is aangegeven, dat er voorlopig geen gefiscaliseerd parkeren in onze wijk wordt ingevoerd. Chapeau voor de werkgroep onder voorzitterschap van HP: kernwoorden zijn à professionaliteit, meten = weten, flexibiliteit, samenwerking voorop, dus draagvlak.

HP heeft reeds in diverse mails aan gemeente, leden werkgroep en leden WR de bevindingen gedeeld van het gesprek d.d. 26-11. Er volgt nog een ‘moment samen’ met de werkgroep, als voorlopige afsluiting van dit project.

HP stelt nog een (digitale) mailing /december Nieuwsbrief  op naar de bewoners van onze wijk + een bericht voor de website + een FB bericht (e.e.a. na overleg met CF). Timing: mid december.

In de eerste NB nieuwe stijl (febr. 2020?) wordt eveneens nog aandacht aan dit onderwerp gegeven (HP/LA).

Met betrekking tot het onderwerp “Verkeersveiligheid’ à Project Maczekstraat : 1e bijeenkomst d.d. 9-10 was positief, vervolgbijeenkomst met de gemeente op woensdag 22-1, stadskantoor.

Tenslotte: aan het Schouwrapport van najaar 2019 wordt follow up gegeven. Benoemen en verder uitwerken gevaarlijke plaatsen in de wijk. Actie HP.

Werkgroep Groen & Recreatie (GN /CF) – valt uiteen in een 2-tal ‘activiteiten’:

  1. Platform Wilhelminapark 125 jaar (Geertje)  à  onderwerp uitgebreid besproken in WR vergadering van 26-11 (zie vooral ook dié notulen). Belangrijk: in de maand December zal er in het Platform door de gemeente aangegeven worden, wat er wel/niet bekostigd kan worden.

Uit bovengenoemd platform is werkgroep geformeerd die vooral de openingsfestiviteiten (sept 2020) rond het te vernieuwen Wilhelminapark dient te organiseren. Eerste bijeenkomst was 11-11: brainstormen – werkgroep van 7 man – positief, veel goede ideeën. Volgende bijeenkomst is in de week van 8 december.

BuaS speelt wellicht nog een rol in dit alles; studenten zijn nu met onderzoek in deze bezig. De uitkomsten daarvan zijn hopelijk eind januari bekend.

GN heeft via het Vuelta-platform nog een voorstel ingediend ( waterfietsen etc.), daar heeft de gemeente echter afwijzend op gereageerd.

Vraag GN: indien er nog andere, mogelijke subsidiestromen bekend zijn bij deze of gene, dan graag info c.q. input.

2.   Speelgelegenheden (CF) à CF heeft 9-12 afspraak met M. Verschuren over evt.           overdracht. Nadere info volgt; tot die tijd staat dit project on hold.

Werkgroep Veilige Woonomgeving (LA)

Zoals besproken, is deze Werkgroep tijdelijk on hold gezet.

7.  Energietransitie – mail Jan Doorn d.d. 27-11-2019 (gemeente)

Energietransitie is een onderwerp, dat eveneens bij wethouder Bos in portefeuille zit.

Uitnodiging in mail voor deelname aan de Week van de Toekomst (reeds volgende week,  9-11 december), waar o.a. dit onderwerp aan de orde komt (naast alle andere grote uitdagingen van de samenleving), past niet in de agenda’s van de WR-leden (december extreem drukke maand + andere redenen). Of en wie daar in 2020 namens de WR tijd en energie in gaat stoppen, zien we in 2020. HP informeert Jan Doorn.

8. Mails/post/bijwonen bijeenkomsten door de Wijkraad

- Mail Kerngroep over statuten i.v.m. mogelijkheden bezwaar, dd 9-10-2019 ( afz: Piet Maanders/Paul Binders) à besproken. Technisch gezien zijn wij als wijkraad Sp P I-II in staat als rechtspersoon op te treden; elke evt. additionele aanpassing in statuten is vrij eenvoudig realiseerbaar, maar e.e.a. is momenteel niet van toepassing.  Besluit: geen verdere actie door onze wijkraad.

- Mail gemeente over Straatnamen  - Verzoek om ideeën, d.d. 2-12-2019 (afz: Jeroen Ruijssen). Besluit: wordt verder geen actie op ondernomen.

- Subsidie van € 2.500,- voor 2020 is goedgekeurd door de gemeente (vernomen van Laura van de Kreeke); officiële bevestiging van subsidiebureau is binnen.

9. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Voorjaar 2020

GN

Voorjaar 2020

Combi met 125 jaar WP

Jaarrekening 2018-2019

uiterlijkQ1-2020?

SvRD / HP
 

SvRD initieert info

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q1 2020

SvRD / Paul Kanters

Loopt 

 

 

 

 

Voorstel PvA + timetable voor NB ‘nieuwe stijl’ (n.a.v. bijeenkomst 14/10 )

< 17-12

LA

LA initieert

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen

Mailing m.b.t. status Parkeerbeleid n.a.v. meeting met wethouder

Dec 2019

HP / CF

 

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr./ platform heeft PvE ingediend bij wethouder

Ongoing 2019/2020

GN

Loopt; 16/12 bijeenkomst

Werkgroep 125 jaar WP met leden uit Sportpark en Zandberg

Dec 2019

GN

Volgende bijeenkomst 2e week december

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

Loopt

     

 

       

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Besselaar en belangstellenden + wijkraadleden

2020

CF

Loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

CF

Loopt

       

Voorstel vergaderschema 2020

Dec 2019

LA

Luc stuurt div bevestigingsmails uit.

       
       

AED in Sportpark I

Q1 2020

HP

Andere aanpak?

10. Wvttk   

Luc: WR-vergaderingen 2020, mail LA van 11 november. Data (met aanpassingen Hans en Geertje) zijn akkoord; LA stuurt mail met definitieve data uit aan WR. Er wordt daarnaast besloten om alle vergaderingen in GH Erasmus te houden.

Suzanne sluit vergadering om 21.30 u.

 

 

 

i