Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 6 november 2019 van 20.00 - 22.00 u

Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus

Aanwezig:

Catherine Francis-van Heel (algemeen bestuurslid)

Geertje Nijhoving (secretaris)

Hans Pécasse (penningmeester)

Luc America (algemeen bestuurslid)

 

Afwezig (mk)

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)


1. Opening vergadering (Hans)

Hans opent de vergadering om 20.00 u.

2. Vaststellen van de agenda (Hans)

Extra agendapunt: krantenartikel van BN DeStem,dd 5-11-2019 van Nico Schapendonk, getiteld: ‘Breda wil af van adviezen platforms. Bevinding voortaan goed genoeg ’ dat door GN per app werd gedeeld. Bespreken bij punt 5 (wijkinitiatieven).

3. Vaststellen notulist (Luc)

Vastgesteld.

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 24-09-2019 (bijlage) (allen)

Notulen zijn vastgesteld.

5. Terugkoppeling opzet Wijkplatform beleid Sportpark I-II (Luc/Hans)

Het betreft hier de ‘Spelregels Wijkplatform Sportpark I-II’ zoals die door Hans in october aan ons zijn rondgestuurd. Deze Spelregels zijn overgenomen van een voorbeeld van Wijkplatform Ginniken, maar aangepast naar Sportpark I-II.

Deze ‘nieuwe’ spelregels worden akkoord bevonden, met één kleine aanpassing: punt 8 à 6 weken wordt 8 weken. De spelregels zullen gedeeld worden met de bewoners gekoppeld aan het filmpje over het wijkplatform via de website (Suzanne) ( Kop: ‘Onze wijk’, sub kop: ‘initiatieven in de wijk’).

 Terugkoppeling bijeenkomst Wijkinitiatieven vanuit de gemeente op 1-10 (Geertje is gegaan) 

Goede bijeenkomst, met veel leuke en zinvolle initiatieven. GN heeft een flyer laten zien, ‘Feiten & Cijfers 10/2019 wijkplatforms’ genaamd, die op die avond werd rondgedeeld. Zeer fraai en helder voorbeeld van de vele initiatieven die door allerlei Bredase wijken zijn ontplooid en verwezenlijkt, m.b.v. subsidies van de gemeente Breda.

Deze flyer wordt ingescand en op de website (www.wijkraadsportpark.nl)  gezet door HP, zodat de lezers / bewoners een nog beter inzicht krijgen in welke initiatieven er zo allemaal ontwikkeld worden in onze stad. Wellicht ook via een separate nieuwsbrief, tzt.

Artikel in BN DeStem van 5-11-2019 j.l., met daarin uitspraak wethouder Miriam Haagh in gemeenteraad, naar aanleiding van uitspraak rechter, eerder dit jaar. Kern van de uitspraak: wijkplatform kan doorgaan met advies geven, gemeente beslist over subsidie, niemand anders. De daadwerkelijke impact van deze “rechterlijke uitspraak’ op het beleid van de gemeente richting wijkplatfora is nog niet helder. De meningen daarover zijn zeer verdeeld.  HP zoekt contact met Ed Riemens, contactpersoon van de gemeente in deze.

6. Communicatie (Nieuwsbrief) aan bewoners Sportpark

Tijdens wijkraadvergadering van 24-9-2019 is de wens uitgesproken, om tot een betere, professionelere Nieuwsbrief te komen. Gekozen is voor het inschakelen van een professional bij de voorbespreking, en later evt. zelfs de opmaak; Daan Zeijdner (bewoner vh Tennisplein).

Daartoe is er een info cq brainstorm-bijeenkomst geweest op 14/10, aanwezig  (Désirée, Catherine, Daan en Luc).

Terugkoppeling door CF/LA: goede, zinvolle en constructieve bijeenkomst! Daan en Désirée zijn duidelijk de experts op dit gebied. Kern van het verhaal: ’t ontwikkelen van een goede NB behoeft een duidelijk Plan van Aanpak, met een strakke timetable, scherpe-interessante content en een strak (technisch) format. Er is een verschil tussen een hardcopy NB en een digitale NB (minder tekst, meer doorklikken). Daarnaast is de frequentie ( en vooral de realiteit m.b.t. de gewenste frequentie !) van belang. Het voorbeeld van de NB van Zandberg Oost wordt als ‘goed’ ervaren. 

Na discussie wordt er duidelijk voor gekozen, om vooral te ‘gaan voor kwaliteit’ ( en dus hopelijk méér impact, meer-gelezenheid etc.) en niet voor kwantiteit. Dus we willen daadwerkelijk de weg opslaan naar een andere, nieuwe, betere, professionelere NB, met een (nu) ingeschatte frequentie van 3-4x per jaar.

CF/LA stellen een “soort plan van aanpak’ op (= dus tevens terugkoppeling vd bijeenkomst van 14/10), incl. timetable (zal nog even afgestemd worden met DZ / DvdV).  Timing: voor 1/12.  LA initieert.

Streven is om febr. 2020 met de Nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ uit te komen (met wellicht vooraankondiging Bewonersbijeenkomst 2020; TBD).

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

  1. Platform Wilhelminapark 125 jaar (Geertje)  à  een platform met 15 leden (bewoners van Sp P I-II +  bewoners van ZBO + 2 medewerkers van de gemeente).

Dit platform heeft in september een Programma van Eisen bij de wethouder Bos ingediend. Op grond van dit programma van eisen is er door een ambtenaar van de gemeente een vlekkenplan gepresenteerd  met de uitwerking van dit programma van eisen. In december zal er in het platform WP door de gemeente aangegeven worden wat er wel/niet bekostigd kan worden.

Daarnaast is er uit dit Platform een werkgroep geformeerd voor de openingsfestiviteiten van dit Wilhelminapark ‘nieuwe stijl’(sept. 2020) . Er worden nog vrijwilligers gezocht voor deze werkgroep én voor een bijdrage aan al het werk rondom deze openingsfestiviteiten. De 1e bijeenkomst van deze werkgroep is op maandag 11/11 bij GN thuis.

Op vrijdag 1/11 is er een digitale nieuwsbrief over dit onderwerp rondgestuurd naar de bewoners van Sportpark I-II.  Daarin staan alle ins / outs m.b.t het Platform (denk aan Plan van Eisen), m.b.t. de werkgroep voor de openingsfestiviteiten etc.

Tevens wordt er een poging gedaan  om via het Vuelta-platform geld aan te vragen voor de festiviteiten rondom WP 125.

Tenslotte wordt er gekeken of er via het Wijkplatform geld vrijgemaakt kan worden voor deze festiviteiten. GN dient tzt aanvraag in.

8.  Project Maczekstraat - korte update n.a.v. eerste bijeenkomst, dd  9/10. Zie verslag + bijbehorende e-mail die HP op 13/10 heeft rondgemaild. Goede sessie geweest. HP stuurt kopie Verslag vd Gemeente (Bon van Oosterum) naar LA. Nieuwe bijeenkomst zal vermoedelijk in jan. 2020 plaatsvinden.

9. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019  - Op 3/10 heeft SvRD een dossier rondgestuurd: ‘discussiestuk evenementenbeleid’.  Positief ontvangen; suggesties van de wijkraden / bewoners zijn door de gemeente opgenomen in dit ‘discussiestuk’. Voor ons / de wijk is vooral van belang: de jaarlijkse evaluatie in december (learnings).

10. Mails/post/bijwonen bijeenkomsten door de Wijkraad

- Bijeenkomst Kerngroep op 22-10 (zie ook mail SvRD van 25/9 aan de WR over dit onderwerp). Suzanne en Luc hebben deze bijeenkomst bijgewoond. Luc geeft feedback. Doel van de avond: ‘waar staan we als actieve Bredanaar met een burgerinitiatief of als wijk/dorpsraad? Welke rol, legitimiteit of status, maar ook rechten of plichten hebben wij in onze buurt, wijk of dorp? ‘.

Gastspreker: Thijs van Mierlo van LSA.

Grote opkomst, zo’n 75 man uit geheel Breda eo (dorpsraden, wijkraden, gemeente etc.) Na de inleiding werden in ‘praatgroepjes’ verschillende topics besproken, bijv. ‘hoe samenwerking met gemeente naar structureel hoger niveau brengen’. Ca. 10 praatgroepjes en daarna 4 feedback-presentaties.  Verder uitwerken van hetgeen besproken is die avond door, jawel, een nieuwe werkgroep, die begin 2020 voor ’t eerst van zich zal laten horen.

- Mail Kerngroep over statuten i.v.m. mogelijkheden bezwaar d.d. 9-10-2019. à niet besproken. Komt op de agenda van de vergadering van 4/12.

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Voorjaar 2020

GN

 Voorjaar 2020

Combi met 125 jaar WP

Subsidieaanvraag  Wijkraad 2020

 voor 1-10

HP
 

Ingediend, nog geen reactie

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website

Najaar 2019

SvRD/Paul Kanters

loopt 

 

 

 

 

Voorstel PvA + timetable voor NB ‘nieuwe stijl’ (nalv bijeenkomst 14/10 )

< 30-11

CF / LA

 LA initieert

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

Q4-2019

HP/ SvRD en Pieter Stallen

loopt, zie mail wethouder 3-10+ input voor 24-10 aanleveren mbt evenementenbeleid gemeente Breda

Alternatieve visie wijkraad ivm parkeren en foto’s voor wethouder

Nov 2019

HP

afspraak wethouder 26-11

Wijkplatform op website

Dec 2019

SvRD/PK

 Filmpje

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr./ platform heeft PvE ingediend bij wethouder

Ongoing 2019/2020

GN

loopt

Werkgroep 125 jaar WP oprichten met leden uit Sportpark en Zandberg

Okt 2019

GN

Oproep in nieuwsbrief ->  is gebeurd.

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

 loopt

Verslag gemeente Project Maczekstraat, kopie naar LA

Nov 2019

HP

 

       

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Berselaar en belangstellenden + wijkraadleden

2019 -2020

CF

loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2019 - 2020

CF/allemaal

loopt

       

Voorstel vergaderschema 2020

zsm

LA

 
       

Dinerdate, nieuw voorstel di 17/12; andere locatie gezien ‘onderwerpen aan tafel’

Dec 2019

LA

Datumcheck met SvdR

Bewoners enquête van de gemeente : naar verwijzen in nieuwsbrief & op de website

Okt/nov 2019

SvRD/CF

done

AED in Sportpark I

Nov - jan

HP

loopt

 

i