Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

 

Wijkraad Sportpark  1/2

Verslag van de vergadering van 24  september 2019

 20.00 - 22.00 u

Locatie: Erasmushuis

 

Aanwezig:

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)

Hans Pecasse (penningmeester)

Luc America (algemeen bestuurslid)

Geertje Nijhoving (secretaris)

Ed Riemens (bij punt 5)

Marjo (bij punt 5)

Afwezig (mk)

Catherine Francis-van Heel (algemeen bestuurslid)

1.Opening vergadering (Suzanne)

Suzanne opent de vergadering om 20.00 en geeft aan dat we eerst met punt 5 beginnen.

2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)

Agenda vastgesteld

3. Vaststellen notulist (Geertje)

Vastgesteld

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 03-07-2019 (allen)

Notulen zijn vastgesteld

5. Terugkoppeling voorstel Sportpark II event Halloween aan Wijkplatform (Catherine/Hans/Suzanne). Ed Riemens en Marjo (indiener van voorstel)zijn aanwezig bij dit agendapunt

Corné en Marjo wonen aan de Poolse weg. Ze zouden graag een activiteit in onze wijk organiseren in het kader van 75 jaar bevrijding Breda met name omdat in onze wijk veel herinneringen zijn aan de Poolse bevrijders. Ze hebben dit voorstel al aangemeld bij Plan Breda. Ze willen het liefst aanhaken bij andere initiatieven en/of  organisaties. Nu pas komen ze er achter dat er van alles gaat gebeuren bij 75 jaar bevrijding in Breda. Hun plan is om  in sportpark  1 en 2 route uit te zetten met fotomateriaal over de bevrijding en daar een leuke tocht van te maken voor oa kinderen. Ze denken aan een koppeling met de Halloween bijeenkomst. Ze hebben vrijwilligers nodig voor een wandeling door de wijk dus best een aardige organisatie. Qua timing is  de herfstvakantie  niet zo handig. Wel leuk idee om speurtocht voor kinderen te organiseren. Misschien KBO die mee wil denken om het te organiseren, bv 27 oktober overdag, de laatste dag van de herfstvakantie. Ook zou navraag gedaan kunnen worden bij KBS de Zandberg of geschiedenis docenten van OLV. Via buurtvereniging Sportpark 2 zou een mogelijkheid zijn om mensen te enthousiasmeren. Via facebook/ website van sportpark 1en2 zou er oproep gedaan kunnen worden.. Ed stelt voor: contact KBO te leggen en aan Marjo het initiatief te laten of ze het wel/niet door wil laten gaan. Misschien geld nodig voor flyer en prijsjes. In principe steunt  het wijkplatform dit initiatief.

6. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark: 

Algemeen Idee: een maand/jaarschema maken van nieuwsbrieven met elke maand ander onderwerp:

JUNI à parkeren (Hans)

JULI à  veiligheid (Luc) 

SEPT/OKT à Wilhelminapark  - stand van zaken. En informatie  over werkgroep WP voor organisatie feest.  Geertje neemt hierover  contact op met Catherine.

NOV à  Parkeren en veiligheid

Voorstel was het inschakelen van een professional bij opmaak nieuwsbrief: Daan Zeijdner ,woont aan Tennisplein. Catherine zou contact met hem leggen maar dit heeft even stil gelegen. Misschien een nieuw plan de campagne maken? Luc neemt het initiatief  om  een plan te maken voor de opzet van een nieuwe nieuwsbrief. Ook link leggen met Paul voor digitale versie. Paul geeft aan dat hij bepaalde tools daarvoor zou kunnen leveren. Realisatie streven nieuwe opzet nieuwsbrief in januari 2020.

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Drie weken geleden afspraak met drie wijkraden Zandberg oost en west en Sportpark over afstemming over opstelling over betaald parkeren naar de gemeente.  Afgelopen vrijdag melding van Zandberg West dat de wethouder betaald parkeren in Zandberg Oost in wil voeren en dat sportpark 1 nog niet duidelijk is. Zandberg Oost wil ook enquête doorvoeren. Afgelopen week ook Zandberg West enquête verstuurd. Allebei gebaseerd op de enquête die Hans met zijn werkgroep heeft opgesteld! Even afwachten waar het toe gaat leiden.

Hans gaat bij wethouder met foto’s laten zien waar de problemen zitten. Via nieuwsbrief wil Hans melden hoe de alternatieve visie eruit ziet. Dat kan ook eind oktober/november: suggestie van Suzanne om daarin uitkomst van het gesprek met de wethouder mee te nemen. Voorstel Paul om respondenten via mail te beantwoorden wat de visie is geworden van de werkgroep.

- Wilhelminapark 125 jaar (Geertje)– alle informatie en verslagen van de bijeenkomsten zijn op onze website te vinden onder platform Wilhelminapark. Het doel van het platform is dat er in sept/okt 2020 een uitgewerkt concreet plan gepresenteerd kan worden waarin aangegeven wordt hoe het WP de komende jaren opgeknapt/veranderd gaat worden. Het platform maakt dit plan ism een projectgroep van de gemeente. Ook wil het platform dit plan op feestelijke wijze presenteren aan de bewoners van sportpark en zandberg. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen. Geertje zal deze werkgroep gaan trekken en hopelijk ook iemand uit Zandberg.

Er is een plan van eisen opgesteld en dit plan is verstuurd naar de wethouder Greetje Bos. Op basis van dit plan zal er een cascoplan worden vastgesteld (streven is oktober ) en daarna wordt een definitief plan vastgesteld. Er is nog geen duidelijkheid over de financiering van de plannen. Per thema zal getracht worden om aan te geven uit welke middelen de projectgroep van de gemeente denkt dit te kunnen financieren.

Er komt in oktober een digitale en papieren nieuwsbrief en hierin komt ook een oproep om deel te nemen aan werkgroep WP 125 jaar.

 - Speelgelegenheden (Catherine) - enquête verwerken + actiepunten. Staat even stil.

Interactieve Meterkastkaart staat op website Wijkraad Sportpark I-II . Vooral Paul heeft hier veel werk aan gehad. Het  ziet er goed uit! Goede reacties gehad! Overzichtelijk en goed te gebruiken.

Verder geen concrete actiepunten voor de toekomst. Buurtpreventie app is hier niet direct aan gerelateerd. Misschien toch idee om mensen van de buurtapp erbij te betrekken en initiatief werkgroep evalueren. Feedback aan werkgroepleden vragen over ervaringen in de wijk.

7. Start herinirichtng gevaarlijke  Generaal Maczekstraat –

 Over 2 weken van start.Ca 10 mensen. Paul Kanters zit er in. Doel brainstorm over herinrichting. Twee mensen van de gemeente zitten erin.. Ook interessant om er woorden aan te wijten in de nieuwsbrief in november.

8. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019 

Laatste kwartaal gaat daar iets mee gebeuren.

 Er komt een aangepast beleid op grond van evaluatie. In de evenementen commissie zit Pieter Stallen. Frustratie wegnemen is eigenlijk het doel.

9. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- Glasvezel in de wijk & trafo station - KPN wenst overleg met de Wijkraad, mail d.d. 9-7-2019. Hans en Luc zijn daar geweest. Niet alle mensen hebben informatie gehad. Trafo huisjes op fatsoenlijke plek. En het is voorbereiding op glasvezel. Dus opgelost.

- Bijeenkomst over Wijkinitiatieven vanuit de gemeente op 1-10 van 19-21u (Geertje & Hans gaan) (bijlage 1). We willen foto’s op de website om  te informeren over dit wijkplatform. Er is voorwaardenbeleid van wijkraad  Ginneken geformuleerd met  stappenplan. Luc gaat hier nog eens naar kijken.

- Half oktober bijeenkomst Kerngroep (Via de link zie je een essay downloaden met de naam 'het is de gemeenschap, suffie', van Nico de Boer. 

Op dit stuk willen we medio oktober een spetterende bijeenkomst organiseren. Komt terug

https://www.lsabewoners.nl/wijkraden-het-kan-anders/  ) - mail d.d. 13-8-2019, inmiddels is er een datum:  22 oktober 2019_ . Luc en Suzanne zullen hier acte de presence geven.

- Omgevingsvisie Breda | The Talk of Town op 3 oktober (Podium Bloos) van 9.30-17.00 uur (bijlage 2). Interessant om dit te volgen als wijkraad.

- AED Sportpark I (Hans). Hoe zouden we een AED apparaat kunnen krijgen .Er is contact geweest met voorzitter Breda 100 % AED, gekeken hoe dat te regelen is. In Sportpark 1 is er nog geen. Idee is of deze zelf betalen of een overtollige van de gemeente te krijgen.

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Najaar 2019

GN

 Voorjaar 2020

Combi met 125 jaar WP


Subsidieaanvraag  Wijkraad 2020

 voor 1-10


Hans

 

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website

najaar 19

SvdRD/Paul Kanters

loopt 

Mailchimp: Nieuwsbrief met terugkoppeling:

·         Mailing parkeren

·         Meterkastkaart

·         Wilhelminapark 125 jaar

·         Spelen in Sportpark

                

 

nov

sept

okt

dec

 

HP

Luc

GN

CF

 

Nieuwsbrief hard copy

     Tevens delen op facebook

 

Jan 2020

Luc/Daan

 

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

Q4

HP/Pieter Stallen

loopt

Alternatieve visie wijkraad en foto’s voor wethouder

november

HP

 

Wijkplatform website

december

SvdRD/PK

 

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr./ platform heeft plan van eisen ingediend bij wethouder

 Ongoing 2019/2020

GN

loopt

Werkgroep 125 jaar WP oprichten met leden uit Sportpark en Zandberg

Okt 2019

GN

Oproep in nieuwsbrief doen

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Meedenken en input aanleveren Wijkkrantje SPII info 24/10

Begin oktober.

allen

 

Nota Maliepaard indienen gemeente

Juni 2019

SVRD

 ingediend op 20-6, nog geen reactie

Enquête uitkomsten delen MJ vd Berselaar en belangstellenden + wijkraadleden

Juni 2019

CF

 loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel

 2019

CF/allemaal

loopt

Bericht dat eventuele overlast van hangjeugd gemeld kan worden bij de wijkagent. (ook in nieuwsbrief delen i.v.m. bereik)

2019

CF

 

Nota uitkomsten enquête naar HP (Penningmeester)

 2019

CF

 

Aanpassing datum volgende vergadering op website

6/11/2019

PK

 

Timeline maken voor spelen vervolgstappen

2019/2020

CF

 

Aanvraag voor vernieuwde website

Nov 2019

PK

 

Dinner date 18/12

Dec

LUC

 

Bewonersenquete van de gemeente : naar verwijzen in nieuwsbrief

Okt/nov

SvdRD/CF

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

i