Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

VERSLAG VERGADERING WIJKRAAD SPORTPARK I-II  VAN 10 APRIL 2019

19.30 – 21.30 uur | Het Visserskot
Aanwezige wijkraadleden:

Afwezig (mkg):

  1. Opening vergadering

Hans, bij afwezigheid van Suzanne, zit vergadering voor en opent deze om 19.30 u.

We wensen Geertje veel sterkte toe, deze dagen en weken.

  1. Vaststellen van de agenda   

Luc: stelt voor om de onderwerpen van Geertje door te schuiven naar de volgende vergadering, gezien haar afwezigheid. Akkoord.
 

  1. Vaststellen notulist (Luc)
     
  2. Vaststellen notulen bijeenkomst 13-03-2019
  1. Evaluatie / terugblik Bewonersavond 20-3-2019

Catherine

Hans

Luc

Hoe input in de Werkgroepen meenemen?

6. Terugkoppeling werkgroepen - stand van zaken

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)

3 april was er een presentatie van Dufec aan de WG. Tot eind april zijn er nog detailvragen aan Dufec te stellen, tot op straatniveau. Zelfs alleen binnen het Sportpark, indien gewenst.

De komende weken staan in het teken van het opstellen van de structuur van het rapport dat moet leiden tot de ‘afsluitende/ finale’ visie van Sportpark I-II op de parkeerproblematiek – en aanpak.

Separaat wil de WG een 2-tal zaken (wellicht via projectgroep?) oppakken: de verkeers(on)veiligheid in de straten: Gen. Maczekstraat + De la Reijweg.


Werkgroep Groen & Recreatie (Catherine/Geertje)

Alleen in deze vergadering een opmerking m.b.t. de enquête over Spelen in het Sportpark: er zijn 103 reacties (tot 10/4) op deze enquête ingeleverd, dat is boven verwachting en dus zéér positief. CF gaat e.e.a. nu evalueren en samen met haar WG bespreken. Ook de ‘verantwoordelijke’ man vanuit de gemeente Breda, Anton Lips, zal hierin betrokken worden.


Werkgroep Veilige Woonomgeving (Luc) 

Algemeen Idee: moeten we een maand/jaarschema maken van nieuwsbrieven met elke maand ander onderwerp? Bijv. MEI à parkeren / JUNI à veiligheid / JULI à etc. Agendapunt voor de volgende wijkraadvergadering (SvRD).

In APRIL komt dus in ieder geval een Nieuwsbrief met: feedback Bewonersavond 20/3 (incl. high lights van de WG) + kort berichtje m.b.t. komend festival/evenementen –seizoen. Input door Hans aan Catherine.

7. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019
(meeting Hans + vervolgafspraak 1-4 wethouder + optie plek in werkgroep veilige woonomgeving?)

Op de vervolgafspraak op 1 april kon niemand van de wijkraad aanwezig zijn.

Talpa heeft op 1 april bericht gestuurd aan belanghebbenden, voor de aankondiging van het 538 Koningsdag concert op het Chasséveld. Ondernemersvereniging Chasséveld heeft hierop gereageerd (gegeven feit / overlast beperken / indien toch…vooral melden / evaluatie met de Ev. Organisaties eind 2019).

Per festival komt er een tel nr. beschikbaar van de betreffende organisatie voor overlast-klachten.

Catherine neemt kort bericht mee in eerstvolgende Nieuwsbrief (Hans levert 3-5 zinnen aan).

8 . Mails/post Wijkraad (Hans) 


9. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:
 

10.  Wvttk     

Hans sluit om 20.50 u de vergadering, precies op tijd voor eenieder om op tijd thuis te zijn voor een gezellig avondje voetbal kijken.

 

 

 

i