Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Verslag: 29-05-2019

 

 

 

 

 

Aanwezige wijkraadleden:

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)

Hans Pécasse (penningmeester)

Geertje Nijhoving (secretaris)

Catherine Francis-van Heel (algemeen bestuurslid)

Afwezig m.b.:

Luc America (algemeen bestuurslid)

1. Opening vergadering (Suzanne) – Suzanne opent de vergadering om 20.15 uur

2. Vaststellen van de agenda (Suzanne) – Agenda is vastgesteld

3. Vaststellen notulist (Catherine) – Notulist is vastgesteld.

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 10-04-2019 (allen) – Notulen zijn vastgesteld.

Getekend verslag toegevoegd in documenten map.

5. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark: 

Mailing verstuurd in april en via facebook. Besproken wordt of we per nieuwsbrief 1 topic of diverse onderwerpen behandelen. Wellicht handig om aan het begin een overzicht van onderwerpen te maken die klikbaar zijn. Zo kunnen mensen aanklikken wat zij interessant vinden en wordt het voor ons ook meetbaar hoe wat gelezen wordt.  

Eventueel redactie opzetten voor nieuwsbrief hardcopy om betrokkenheid te genereren. Betrokkenheid op facebook is nog laag (ong. 35) en nieuwsbrief 507.

Het zou goed zijn om mensen te prikkelen om te participeren. (Interview wellicht met bewoner?/ straat / vraag met mogelijkheid tot reactie)

Half juni een nieuwsbrief over parkeren. September over Wilhelminapark.

In een volgende nieuwsbrief informatie delen over enquête ‘spelen in sportpark’ omdat het zo’n succes was (105 ingevulde enquêtes + 3 losse e-mails).

Ook is het belangrijk dat we sneller de successen melden bij bewoners. Bedenken hoe we hier invulling aan kunnen geven.

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - Dufec / alternatieve visie opzet. Werkgroep ligt op schema. Dufec rapport konden vragen over gesteld worden. In meivakantie nieuwe, definitieve rapporten opgesteld en geaccordeerd met werkgroepen. Er is een nameting in Baronielaan gedaan. Alternatieve visie op dit rapport met enquête met vragen om huis-aan-huis te peilen hoe men er tegenaan kijkt. Wordt op dit moment nog geredigeerd. Over 2 weken is werkgroep-meeting en deadline. Feedback is ook gewenst vanuit wijkraad. HP deelt dit voor 8 juni. Doel is om mensen thuis te brengen in de materie (beschrijving van de problematiek, schouwrapport, Dufec rapport, conclusies van de werkgroep en advies van de werkgroep. Voorstel: gematigd positief/neutraal om mee te gaan in het advies onder belangrijke voorwaarden. Neutraal document waar bewoners input op kunnen geven. Enquête liefst ook digitaal, binnen onze website faciliteren. Paul vragen om enquête in te voeren in de website. Veel gebruikte enquête tools nazoeken (Surveymonkey o.i.d.).

Veiligheid onderdelen lopen al, Generaal Maczekstraat en Eggestraat worden al acties op ondernomen. Ook op kleinere onderdelen gaan werkgroepleden per maand acties op ondernemen. Geertje vraagt of Groen ook wordt gecombineerd met de gevaarlijke Generaal Maczekstraat. Goed om dat mee te nemen.

Nieuwe plannen zijn ook te vinden op de website van de gemeente.

Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) – vorige week bij elkaar geweest. Plan is om 2 à 3 keer per jaar bij elkaar te komen als werkgroep, maar blijven concentreren op de 2 projecten.

1. - Wilhelminapark 125 jaar – platform Zandberg ZO en Sportpark. Heel enthousiaste leden. Maandag workshop met Gemeente gehad om wensen kenbaar te maken. Stadsecoloog, natuurplein, waren heel veel mensen van de Gemeente bij aanwezig. Ronde gemaakt rondom Wilhelminapark. Themagroepen gehad. Verslag van deze workshop zal ook worden gedeeld op de website. Leuk om ook foto’s te maken en te delen via facebook. (Via Catherine). Vastgesteld dat vlonders niet meer goed waren en de gemeente neemt meteen actie. (CF deelt op facebook)

Wensen dat er meer diversiteit in planten en waterkwaliteit komt. Verbinding tussen de 2 vijvers. Fruitbomen/-struiken. Opvang van water belangrijk in het kader van klimaatverandering. Verbinding en watertoren erbij betrekken. Driehoeken bij Wilhelminapark die wat platter zijn, kunnen wellicht gecombineerd worden met recreatie. Grote mate van enthousiasme. Educatie over bomen.

Vervolgstappen: Ellen van ’t Geloof (Gemeente) maakt een soort plan met eisen. Daarna komen we weer bij elkaar (24 juni). Streven begin november 2019 tekst naar gemeenteraad.  

  1. - Speelgelegenheden (Catherine) - enquête verwerken + opvolging. De enquête wordt ‘officieel’ gedownload (kosten kunnen naar penningmeester). Er zijn veel mensen die hebben aangegeven mee te willen denken. De resultaten uit de enquête zullen ook met hen worden gedeeld. Ook zal ze Marie Jose v.d. Berselaar erbij betrekken. Geertje ook resultaten doorsturen. CF gaat timeline maken, in afspraak met Meike en Monique. Daarna onderdelen ‘verdelen’ onder werkgroep leden, tekeningen maken. Zorgen voor quick wins.

Werkgroep Veilige Woonomgeving (Luc) - interactieve Meterkastkaart zal op de website Wijkraad Sportpark I-II worden gezet. Actie CF: foto meterkastkaart delen op facebook en bericht dat eventuele overlast van hangjeugd gemeld kan worden bij de wijkagent (ook in nieuwsbrief delen i.v.m. bereik).

7. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019 – Er heeft zich 1 vrijwilliger aangemeld.

HP zal checken bij 538-contactpersoon of er meldingen zijn geweest n.a.v. Koningsdag. In najaar evaluatie festivalseizoen met gemeente, organisaties en wijken.

Suzanne vraagt om in mail ook altijd wijkraad in cc te vermelden.  

8. Wijkplatform, voorbeelden in andere wijken / beleid / verslaglegging 

Suzanne koppelt terug n.a.v. overleg Ed Riemens, mail 24-4. Helder nu binnen welk kader dit gebeurt. Wijkraad zal binnen dit kader adviseren. Gemeente bepaalt uiteindelijk. Voorstel om aparte tab in website te maken m.b.t. wijkplatform met daarbij foto’s.

9. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

 - Melding campers die geparkeerd worden in de wijk (voor een langere periode, hoofdzakelijk door bewoners), HP heeft dit opgepakt.

- N.a.v. mail over dodelijk ongeval Claudius Prinsenlaan is het eventueel ook goed om de Claudius Prinsenlaan mee te nemen bij Parkeren & Verkeersveiligheid

- Er is opgemerkt dat er mogelijk glasvezel in de wijk komt maar daar is nu nog geen duidelijkheid over.

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad: zie volgende pagina

 

         

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Najaar 2019

GN

 loopt

Organogram met document wie waarvoor verantwoordelijk is (Gemeente). 

 Bewonersavond

SvdE

 

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website

Zomer 19

SvdRD/Paul Kanters

loopt 

Mailchimp: Nieuwsbrief met terugkoppeling:

  • Mailing parkeren
  • Meterkastkaart
  • Wilhelminapark 125 jaar
  • Spelen in Sportpark

Tevens delen op facebook

 

 

Juni

Juli

Sept

Okt/Nov

 

HP

CF

GN

CF

CF

 

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

Q4

HP/Pieter Stallen

loopt

Contact met gemeente over zienswijze wijkraad gebiedsvisie

 

LA

ontvangen en zal bestudeerd moeten worden

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

Terugkoppeling afwachten

14-3-2019 bijeenkomst

SVRD

loopt

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 Ongoing 2019

GN

loopt

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Meedenken en input aanleveren Wijkkrantje SPII info aanleveren 5/9 en 24/10

Eind aug.

allen

 

Nota Maliepaard indienen gemeente

Juni 2019

SVRD

 

Enquête uitkomsten delen MJ vd Berselaar en belangstellenden + wijkraadleden

Juni 2019

CF

 

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel

 

CF/allemaal

loopt

Bericht dat eventuele overlast van hangjeugd gemeld kan worden bij de wijkagent. (ook in nieuwsbrief delen i.v.m. bereik)

Juni 2019

CF

 

Nota uitkomsten enquête naar HP (Penningmeester)

Juni 2019

CF

 

Timeline maken voor spelen vervolgstappen

Juni 2019

CF

 

Plukroute Princehage onderzoeken

Voor juli 2019

GN

Gereed (datum gepland)

 11. Wvttk

Plukroute: Geertje heeft de plukroute in Princenhage gedaan. Zou heel leuk zijn ook voor Sportpark. Dit moet dan opgepakt worden als apart project en vrijwilligers voor gevonden worden. Op langere termijn. Op korte termijn zeker leuk om met de wijkraad deze route te lopen.

i