Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I/II

 

20.00u – 22.30
Het Visserskot
Verslag: 13-03-2019

 


Aanwezige wijkraadleden:

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)
Hans Pécasse (penningmeester)
Geertje Nijhoving (secretaris)
Luc America (algemeen bestuurslid)
Catherine Francis-van Heel (algemeen bestuurslid)

 

1. Opening vergadering

Suzanne opent de vergadering om 20 uur.
 
2. Vaststellen van de agenda

Mails en post: toevoegen Kerngoep bijeenkomst wijkraden (zijn we niet aan toegekomen)

3. Vaststellen notulist (Geertje)

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 16-01-2019

Correctie: punt 7 veilige woonomgeving aanwezig namens de gemeente /politie ipv gemeente

5. Voorstel aan Wijkplatform voor subsidie  ‘Straatfeest ’ // pitch initiatiefnemer J. M (aanvraag is aangehecht)

Aanwezig is Suzanne van der Eerden (gemeente) i.v.m. subsidieaanvraag via Wijkplatform.

Bedoeling van subsidieaanvraag bij wijkplatform legt ze uit: iedereen heeft de aanvraag kunnen lezen. Aanvrager licht toe wat de meerwaarde is voor de wijk. Daarna bespreekt platform wat ze ervan vond en dan neemt Suzanne van der Eerden dat mee in bespreking met de gemeente. Belangrijk vindt ze openheid. Ze koppelt 14 maart  terug naar voorzitter.

 

Paul licht de subsidieaanvraag toe. Er wonen veel gezinnen met kinderen . Twee jaar geleden  voor het eerst straatfeest geweest, vorig jaar niet. Ze misten het , 4 mannen uit de straat hebben opnieuw het initiatief genomen. Eerst vergunning aangevraagd. Deze is rond. Straatfeest is gericht op jong en oud. Buurtvereniging stelt materialen ter beschikking: party tent enz. Ook aantal ondernemers die sponsoren. In de middag luchtkussens, stormbaan  en iemand die muziektherapie geeft. Aan het einde van de middag een Amerikaanse bbq. Subsidie is voor springkussens en stormbaan. Ook oudere mensen proberen ze te bereiken. Ook via een buurtapp proberen ze communicatie te verhogen. Ze proberen meer verbinding te bereiken, net zoals bij oud en nieuw. 500 euro is de subsidieaanvraag, deze kosten zijn op huur van springkussen en stormbaan gebaseerd. Veiligheid? Ze huren iemand in voor toezicht. Er moet nog een verzekering geregeld worden voor aansprakelijkheid. Iedereen is enthousiast die ze spreken.

 

SvdE licht nogmaals toe: het is niet alleen voor feesten en partijen. Dus ook voor andere activiteiten zoals cultuur en sport. Als we ontmoeting belangrijk vinden dan kunnen we als wijkplatform dit soort initiatieven honoreren.

 

Het Wijkplatform heeft positief geadviseerd over deze eerste aanvraag voor een subsidie van € 500,00 voor de huur van springkussens/stormbaan. Wél ontvangt de Wijkraad graag een terugkoppeling hoe het sociale doel is gerealiseerd en beeldmateriaal voor op de website.

 

Het Wijkplatform gaat indien nodig verder beleid ontwikkelen voor aanvragen die gelieerd zijn aan een straat c.q. buurtfeest.

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Weinig toe te voegen. Schouwrapport alle feedback is er, wordt geüpload. Definitieve versie ligt er 20 maart op de bewonersavond

-Spelen : eerste overleg was enigszins chaotisch. Mensen van de buurtvereniging bijgekomen van Achillesplein. Daarnaast Meike en Monique , 2 bewoners die zich voor dit project hadden aangemeld. Het was aftasten en er werden veel dingen bij gehaald. Huidige bevindingen: er moet iets wezenlijks gebeuren met het speelveld. Het is opgestart met hart en ziel maar weinig aan onderhoud gedaan. Heren van de buurtvereniging willen niet verder meedenken maar vooral tips voor vervolg geven. Nu met drie mensen en hopelijk na 20 maart met meer. Catherine is enquête aan het maken voor kinderen, ouders en grootouders en bewoners. Ze gaat deze 20 maart uitdelen. En dan uitkomsten met button op website verwerken. Ook interessant om te vermelden is dat twee bewoners van Sportpark 1 zich aangemeld hebben om mee te denken over speelveld Olympiastraat. Interessant om dit samen te voegen.

-Groen: Er is gesprek geweest met wethouder Greetje Bos. Ze was zeer enthousiast over het plan van platform Wilhelminapark en zal zich beraden op eventuele financiering. Daarna is er een 2e   bijeenkomst geweest van platform Wilhelminapark in ‘t Visserskot waar bewoners van zowel Zandberg als van Sportpark aanwezig waren. Er is gebrainstormd over mogelijkheden voor Wilhelminapark, zowel betreffende groen / duurzaamheid /biodiversiteit als qua cultuur en historie. Ook binnen de gemeente wordt er gekeken naar een beschikbare landschapsarchitect en eventuele subsidiering voor plan Wilhelminapark 125 jaar. De bedoeling is  dat er in sept 2020 op grond van uitgangspunten een plan van aanpak gepresenteerd kan worden aan bewoners.

- 6/2 eerste bijeenkomst geweest, er is  benoemd waar de hoofdpunten liggen. Eerste taak die de werkgroep ziet is bewoners informeren over veiligheid: waar meld je wat en hoe. Vervolgbijeenkomst van 27/2 stond in het teken van de  Bewonersbijeenkomst van 20 maart: er wordt op deze bijeenkomst op A0 formaat alle loketten aangegeven die er in Breda te vinden zijn mbt preventie, overlast etc. etc. Verder is er ‘n mail verzonden aan bewoner op grond van aantal veiligheidsaspecten ( zie mail van Luc aan deze bewoner).

- buurtpreventie-app presentatie aan de bewoners rondom de Tennisstraat / Sportstraat / P. Avontuurstraat etc. wordt later gepland i.v.m. bewonersavond 20-3. De initiators  zijn er wel,  maar de bijeenkomst is uitgesteld. Het Buurtpreventie-team van de  gemeente komt wel met  drie stands: namelijk Brand, Inbraak en AED.

7. Data vergaderingen Wijkraad 2019, stand van zaken locatie? (Hans)

Definitieve vergaderdata en vergaderlocaties zijn nu:

16/1 (wk 3)              Visserskot

13/3 (wk 11)             Visserskot

10/4 (wk 15)             Visserskot

29/5 (wk 22)            GH Erasmus

3/7 (wk 27)             GH Erasmus

4/9 (wk 36)              GH Erasmus

9/10 (wk 41)            Visserskot

4/12 (wk 49)            Visserskot

 

8. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019 (meeting Hans + vervolgafspraak 1-4 wethouder + optie plek in werkgroep veilige woonomgeving?)

Aanwezig waren Veronique van Duren, evenementen coördinator en verschillende organisaties  en verschillende wijken. Sfeer was eerst wat gespannen, later werd de sessie beter. Doel is meer dialoog face to face. Schijnt dat lawaai al veel minder is dan jaren geleden , er zijn duidelijke geluidscriteria opgesteld. Erg belangrijk evaluatie in Q4.

Bewonersavond: doel klein groepje samenstellen dat zich  met evenementen in de wijk bezig gaat houden. Communicatie gaat via telnrs: op website zetten? De bijeenkomst ging niet over beleid an sich maar ging over de consequenties ervan. Van kermissen en singelloop hebben mensen veel last blijkbaar.

 

9. Update bewonersbijeenkomst 20-03-2019 (Catherine en Suzanne)

Suzanne vangt laatkomers op.

Kraamopstelling: groen en recreatie bij elkaar en de gemeente er naast, Luc maakt plattegrond en stuurt het door. Parkeren en Veiligheid naast de bar

 

10. Mails/post Wijkraad (Suzanne)  - niet besproken ivm de tijd

- Zorg voor elkaar (bijeenkomst 27-2) - bericht Jack Hamels 

- Reactie op zienswijze Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan (mail 28-2 gemeente)

- herinrichting Lovensdijkstraat - schets presenteren (mail 25-2 Harrie Verhallen)

 

11. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Najaar 2019

GN

 

Organogram met document wie waarvoor verantwoordelijk is (Gemeente). 

 Bewonersavond

SvdE

 

Voorbeelden geven van projecten met beeldmateriaal en formulieren delen wijkplatform

Voor 20/3

SvdE

 

Locatie Vredenbergh checken

 

HP

Gereed. Geen vergaderlocatie.

Evenementenbeleid Breda. Bewoners zoeken voor het vormen van een commissie.

 

HP

 

Contact met gemeente over zienswijze wijkraad gebiedsvisie-laten staan

Q1 2019

LA

ontvangen en zal bestudeerd moeten worden

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

Terugkoppeling afwachten-laten staan

14-3-2019 bijeenkomst

SVRD

Terugkoppeling volgt nog.

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 

GN

loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel

 

CF/allemaal

loopt

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Zorg voor elkaar: Luc blijft geïnformeerd en houdt wijkraad op de hoogte.

 

LA

loopt

Aanleverdata wijkkrantje SPII in de actielijst zetten (data nog noteren)

Week 4

CF

 

 12. Wvttk 

Geen punten want het was al 22.15.

 

i