Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Werkgroep 'Veilige woonomgeving'   Sportpark I-II

27 februari 2019; 20-21.30 uur

Werkgroepvergadering, lokatie Stadskantoor


Aanwezigen

Bewoners:                           Ankie Adema, Corné Kwisthout, Frank Willemsen

Gemeente:                          Suzanne van der Eerden, Arjan Zonneveld

Wijkraad:                             Luc America, voorzitter (VZ) 

Afwezig (mkg):                    Pieter Stallen, Ilona van den Berg, Loek Oerlemans, Harry Verhallen, Anne-Marie Vernooij


Besproken zaken  

1. Opening

VZ heet iedereen welkom op deze 2e vergadering, ditmaal in het Stadskantoor.

2. Vaststellen agenda

Ankie vertelt over bijeenkomst 'Zorg voor elkaar Breda' op de ochtend van woensdag 27/2.

VZ licht toe dat de organisatie 'Zorg voor elkaar Breda' (ZveB) voor de wijken Zandberg-Oost en Sportpark I-II diezelfde ochtend een startbijeenkomst heeft gehad in GH Zandberg van de campagne 'Wonen met gemak'; deze campagne loopt reeds ca. 2 1/2 jaar, is geïnitieerd door de gemeente Breda en wordt uitgevoerd door ZveB. Praktisch alle andere Bredase wijken zijn onze 2 wijken reeds voorgegaan. De campagne richt zich specifiek op de doelgroep 60+, die langer zelfstandig blijft wonen en daarmee dus voor een aantal vragen komt te staan m.b.t. zaken als comfortabel en veilig wonen - positieve gezondheid - gezond en vitaal - veilig en praktisch wonen met dementie etc.

3. Vaststellen notulist

Corné is bereid te notuleren.

4. Verslag 6-2-2019

Pieter Stallen heeft in reactie op de notulen nog aan Luc het volgend punt gemeld: 

'Paul Windhausenweg (nabij vijver en in park)/Cavaleriestraat (bij watertoren): dealers /hangjongeren, soms wat ongemakkelijke situaties, vooralsnog geen agressie. Gemeente (wijkagent)is op de hoogte. Zo lang er geen ‘gekke dingen’ gebeuren laat de Gemeente (wijkagent) dit zo. Advies van wijkagent om onregelmatigheden te melden. Dit gebeurt soms (nummerborden doorgeven). Afspraak met de straat om heel gekke situaties in de de buurtapp te melden en alert te zijn. Dit gebeurt ook soms'.

Blz. 3: AID moet AED zijn.

Verslag verder goedgekeurd.

5. Bespreken actiepunten, 6-2-2019

Herhaling waar de werkgroep voor staat:

- niet actief op zoek gaan naar problematieken

- informatie delen

- start met informatiedeling tijdens bewonersbijeenkomst 20/3

 

AD actiepunt 1: VZ heeft op de website gekeken naar informatie van Buurtpreventie Breda en heeft die informatie als zeer compleet ervaren.

Arjan licht verder toe: - bewoners koppelen aan de professionals in het veiligheidscircuit; - gemeente huurt mensen in om website buurtpreventiebreda.nl te onderhouden; - hier ligt ook de link met de wijkagent; - --> driehoek bewoner-gemeente-politie is de kern van het beleid.

Rondgestuurde artikel over de rol van de wijkagent wordt kort besproken (rol die aan het veranderen is).

Arjan licht nog verder toe: - flexibiliteit van de gemeente en de politie; meebewegen met de actuele problematiek, data-based.

Er wordt opgemerkt dat het belangrijk is om ( op de bewonersavond?) te benadrukken, dat ook al hoort een bewoner niet direct iets terug op een melding, dat de gemeente/politie er wel degelijk iets mee doet. Sowieso om de data-based aandachtsgebieden te kunnen definiëren, maar ook omdat de vervolgacties lang niet altijd zichtbaar zijn voor het publiek.

Ad actiepunten 2, 4 en 5: Verslag van de ervaringen van de beheerder van de Sportpark II Buurtpreventie WhatsApp groep :

- zie verslag van Corné (Luc stuurt dit rond);

- misschien kan hier ook iets over gepresenteerd worden op de bewonersavond;

- Arjan licht nog toe dat de gemeente onlangs begonnen is met een nieuwe app: waaksamen; in deze app wordt de gebruiker met ja / nee vragen naar het contact met de juiste overheid geleid; de gemeente ontvangt de ingevulde data sowieso, ongeacht of er gebeld wordt of actie ondernomen wordt; dit help wederom bij de data-based beslissingen;

- Burgernet en Nextdoor zijn eveneens bekende apps, maar werken algemener dan de specifieke buurtpreventie-app.

Ad actiepunt 3: VZ laat Meterkaart zien, die Arjan hem toestuurde (zal ook digitaal aan de WG-leden worden rondgestuurd). De nieuwe Waaksamen-app staat er al op vermeld.

Ad actiepunt 6: Overzicht van de 'Meldmogelijkheden' van de gemeente wordt uitgedeeld door Suzanne. 

- zie overzicht; Suzanne, is dit ook digitaal beschikbaar?

- Er wordt opgemerkt dat er (gelukkig) veel overlap lijkt te zijn tussen de Meterkaart, de overzichtskaart 'Meldmogelijkheden' van de gemeente en de folder van de ZveB campagne ( Wonen met Gemak).

Ad actiepunt 7: Harry is afwezig, maar VZ meldt dat de gemeente eveneens een stand zal bemannen; Harry zorgt voor invulling en bemensing. Aangezien er daarnaast geen WG vergadering meer zal zijn voor 20/3, kan dit actiepunt van de lijst af.

 

Luc licht nog apart toe, dat de op 23/3 geplande startbijeenkomst van de Buurtpreventie WhatsApp groep in Sportpark I, geïnitieerd door Job van Kessel, met een kleine maand zal worden uitgesteld, om geen doublures te krijgen of minder bezoekers te hebben op de bewonersbijeenkomst van 20/3. De bewoners die zich voor de bovengenoemde WhatsApp groep hebben aangemeld, zijn van de P. Avontuurstraat, Herculesstraat, Turnstraat, Olympiastraat, Golfstraat en Tennisstraat. Luc bespreekt e.e.a nog op 6/3 met het Buurtpreventie Team van de gemeente Breda ( Betty van Reedijk en Chris Aarts).

6. Bewonersbijeenkomst 20-3-2019

Informatie, op dit moment bekend:

- Inloop vanaf 19 uur, start plenair gedeelte 19.15 u, start werkgroepen-markt 19.45 u, plenaire afsluiting 20.45 u, napraten en borrel 21 u, daarna afbreken en opruimen;

- Er zijn waarschijnlijk 5-6 stands; de wijkraad vergadert over de praktische invulling op 6/3;

- Voor de WG 'Veilige woonomgeving' zal er 1 (of misschien 2) stands beschikbaar zijn (afhankelijk van ja/nee separate buurtpreventie-deelname);

- WG kiest voor terugkoppelingen op de opmerkingen die tijdens de bewonersbijeenkomst Febr. 2018 zijn gemaakt (Post Its herkenning) over dit onderwerp;

- Bijv. iedere cluster van opmerkingen koppelen aan 'wist u dat', en aan een contactmogelijkheid;

- De 'wist u dat' & contactmogelijkheden zouden dan informatie kunnen bevatten die we willen delen: - infographics met de meldingen (Loek), - diverse lopende / startende initiatieven (WhatsApp groep, veiligheidscheck gemeente etc.), - folders indien beschikbaar, - Meterkaart etc.

- Voorbereiding van een poster door Corné en Luc. Materiaal aanleveren aan de gemeente voor 13/3, dan kan de gemeente zorgen dat het geprint wordt (evt. externe partij ook mogelijk). Poster wordt eerst rondgemailed aan WG leden.

 

Na de bewonersbijeenkomst van 20/3 zullen we de ingekomen opmerkingen, vragen etc. verzamelen en inventariseren; vervolgens bekijken we hoe we aan deze zaken en/of problematieken opvolging gaan geven.


Actielijst WG 'Veilige woonomgeving',  27-2-2019

1. Luc heeft afspraak met team Buurtprventie op 6/3 (terugkoppeling)                     Luc

2. Mail van Arjan met Meterkastkaart rondsturen                                                      Luc

3. Mail van Corné 'ervaring met Buurtapp' rondsturen                                               Luc

4. Rondsturen uitgedeelde overzicht excelsheet                                                       Suzanne

5. Stand van de gemeente invullen op 20/3                                                              Harry/Suzanne

6. Verslag van deze bijeenkomst                                                                               Luc

7. Afstemming tekst/visual A0-formaat op 7/3                                                           Corné/Luc

8. Check standgrootte + achterwand                                                                         Luc

 

i