Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Verslag: 16-01-2019

 

 

 

Aanwezige wijkraadleden:

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)

Hans Pécasse (penningmeester)

Geertje Nijhoving(secretaris)

Luc America (algemeen bestuurslid)

Catherine Francis-van Heel (algemeen bestuurslid)

Ankie Adema – lid werkgroep Veilige woonomgeving

Suzanne van der Eerden (sociaal wijkbeheerder Breda Zuid-Oost)

1. Opening vergadering Welkom heten Ankie
2. Vaststellen van de agenda - de agenda is vastgesteld. Geen extra punten
3. Vaststellen notulist - Catherine maakt notulen vandaag.
4. Vaststellen notulen van de wijkraadsvergadering van 28 november 2018 - de notulen zijn vastgesteld op 1 tekstueel punt onder punt 6 na, dat wordt aangepast door SVRD.

5. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Werkgroep Parkeren en Verkeersveiligheid: HP Digitale nieuwsbrief gemaakt. Andere wijkraadleden zullen dit doornemen en reacties mailen naar wijkraad email. Schouwrapport zal wel worden bijgevoegd (via link verwijzend naar website) en hoofdpunten zullen in de nieuwsbrief staan. Dufec-telling uitgevoerd in november. Gedetailleerd rapport is gepresenteerd in december in het afstemmingsoverleg tussen de verschillende wijken en de gemeente.

Suzanne zal erbij zijn als het volgende afstemmingsoverleg in het bijzijn van de wethouder plaatsvindt (22-1-2019). In de voorbereiding op dit afstemmingsoverleg is er op 15-1 een vooroverleg geweest met een aantal personen van de werkgroep. André gaat een analyse maken op basis van Dufec-rapport. En de timeline is doorgesproken voor het proces van onze wijk. Tijdens het afstemmingsoverleg van 22-1 zal de gemeente terugkoppelen aan de wijken hoe zij de alternatieve visie van Zandberg Oost zien.

Op 29/1 is er een werkgroep vergadering. En debriefing van het overleg van 22/1. Luc gaat met Suzanne mee naar stadskantoor op 22-1. Schouwrapport en telling worden gedeeld op www.wijkraadsportpark.nl Beknopte inhoud volgt in de nieuwsbrief.

Werkgroep Groen en recreatie: Over BUAS onderzoek zal nog mail gestuurd worden naar mailchimp bestand omdat mogelijk tijdstip van presentatie niet goed was. Nu mensen nog eens informeren dat het op 30 januari a.s. in het stadskantoor is om 19.30 (actie CF). Geertje levert input voor mail. De verwachtingen voor deze presentatie moeten ook helder zijn voor de lezer van de uitnodiging.  

De resultaten van het BUAS onderzoek zijn nog niet bekend. Maandag 21-1 hebben de studenten nog afspraak met Geertje om voor te bespreken. In de mail het doel van de bijeenkomst en tijdstip aangeven. Geertje neemt ook nog contact op met Wilco om invulling aan de avond te geven. 

Inhoud van de presentatie zal een indruk geven van de wensen van een aantal bewoners en de werkgroep groen en recreatie kan op basis van dit onderzoek voortborduren.

Wilhelminapark. Er is een platform voor de opzet van Wilhelminapark 125 jaar opgericht, waarin naast bewoners van de wijkraad Sportpark, ook bewoners van de wijkraad Zandberg Oost zijn vertegenwoordigd. (Mirjam Rutten is de voorzitter van wijkraad Zandberg en neem ook deel aan dit platform).

Op 30 januari is de afspraak met de wethouder. In dit overleg zal het platform kort schetsen welke plannen er mogelijk zouden kunnen zijn voor een nieuwe inrichting van het Wilhelminapark  in 2020 als het 125 jaar bestaat. De presentatie met de wethouder om het belang te onderbouwen van een goede aanpak van het Wilhelminapark, zodat er politiek commitment komt voor een revisie van het park. 

Geertje heeft met werkgroep ook de bewonersbijeenkomst van 20 maart besproken. De gemeente kwam met de ‘Green bus’ vanuit de gemeente met voorbeelden. Deze kan eventueel ook op 20 maart geregeld worden. Geertje stemt af met gemeente/werkgroep.

Werkgroep speelgelegenheid SPII – Er zijn nu meerdere aanmeldingen en op 4 februari is het eerste overleg.

Tijdens de wijkraadvergadering wordt aangeraden contact op te nemen met Anthon Lips (Gemeente elementmanager groen en speelbeleid) Anthon kan zeggen wat kan en mag. Catherine zal hem uitnodigen voor 1e gesprek (ook te vinden op de gemeentewebsite) en Marie Jose

6. Uitleg Suzanne van der Eerden over routing bij gemeente

Suzanne van der Eerden komt binnen. Suzanne werkt bij de gemeente Breda. Ze vervangt Ed Riemens. In dit overleg deelt ze informatie over subsidiemogelijkheden voor initiatieven in de wijk.  Ze werkt 5 jaar bij de gemeente. Nu bij wijkzaken. Voorheen verschillende projecten gedraaid in Zuidoost, maar nog niet in Sportpark. Specialisatie is sociaal wijkbeheer en leefbaarheid. 

Er volgt een korte kennismaking van de teamleden. Suzanne vd E. stuurt organogram, met document wie waarvoor verantwoordelijk is. Op deze manier wordt helder wat de routes zijn binnen de gemeente.

- Laura vd Kreeke - wijkraad subsidie.

- Leefbaarheid: initiatieven gaan via het wijkplatform. Wijkraad is tevens wijkplatform in Zandberg. Bij ons is de wijkraad (nog) geen wijkplatform. Indien bewoners ideeën hebben dan kan de wijkraad hen verwijzen naar het wijkplatform. (Via gemeente) Het wijkplatform gaat over districten. In dit geval Zuidoost in zijn totaliteit. Er is een lijst met voorbeelden van initiatieven. (Activiteit voor kinderen in de wijk) Hieronder vallen geen buurtbbq's. Wel activiteiten die binding brengt binnen de wijk. 

Per initiatief wordt een formulier ingediend bij Suzanne van der E. Tijdpad: Bewoner dient aanvraag in bij gemeente. Suzanne mailt direct naar de wijkraad indien die wijkplatform is. Dan kan het besproken worden in de vergadering of afzonderlijke bijeenkomst en direct worden afgerond. Aanvragen kunnen hele jaar gedaan worden. De Wijkraad geeft advies aan gemeente, zij nemen (normaal gesproken) het advies van de wijkraad in hun hoedanigheid van wijkplatform over. Eventueel bezwaar tegen dit advies kan de aanvrager zelf bij gemeente indienen (wijkraad heeft adviserende rol). De gemeente beslist namelijk formeel over een aanvraag. Afgesproken wordt om deze mogelijkheid tijdens de bewonersbijeenkomst kenbaar te maken. Er is namelijk veel mogelijk.

Tijdens de bewonersbijeenkomst in maart zal aangegeven worden wat de mogelijkheden zijn (Suzanne van der E.). Suzanne zal voorbeelden geven van projecten met beeldmateriaal en formulieren delen zodat we dit op bewonersbijeenkomst kunnen laten zien. Gemeente staat erg open voor goede ideeën vanuit de wijk en de bewoners zelf. 

Subsidiestromen in grote lijnen binnen de gemeente Breda die voor de wijk relevant kunnen zijn:

- Wijkplatform

- Werkgroepen – elementmanagers benaderen voor grotere projecten

- Thematafels (verenigingen) - surplus, Breda-actief (staat los van wijken)

- Cultuursubsidies (blind wall, kunst) 

Suzanne van der E. zal ook bij bewonersbijeenkomst zijn. 

7. Werkgroep Veilige woonomgeving: Luc heeft in december contact gelegd met bewoners die zich in 1e instantie hadden aangemeld (op de bewonersbijeenkomst, februari 2018). 7-tal wil deelnemen. De eerste bijeenkomst is op 6 februari gepland in Het Visserskot. Aanwezig namens de gemeente/politie: Harrie Verhallen, Suzanne van der Eerden, Stadsmarinier Arjen Zonneveld en wijkagent Loek Oerlemans. Vanuit deze diverse gemeente-invalshoeken zal een kader geschetst worden; daarbinnen zal gekeken worden naar haalbare actiepunten en initiatieven.

Suzanne vRD: In Drive staan de punten die op de bewonersbijeenkomst genoemd zijn m.b.t. veiligheid. Er zijn 2 mensen uit SPII in deze werkgroep. Suzanne geeft aan: Informatie uit werkgroepen naar Wijkraad mailen (wijkraad-mail).

8. Data wijkraad: alle data die bij ‘t Visserskot konden, zijn vastgelegd. Geertje geeft aan dat ze van 2 bewoners (namen bekend bij Wijkraad) van Vredenbergh gehoord heeft van 'Entre-nous' als locatie. Hans checkt dit bij Vredenbergh. Indien dit niet lukt, dan geeft Hans een seintje aan Luc. Data die openstaan zijn: 26/6 en 16/10 (wk 41) evt. gaat Luc checken bij GT De Keyser. 15/5 zal Luc afwezig zijn, 10/4 Suzanne afwezig. 

9. Financieel: Subsidie is toegekend aan de wijkraad.

10. Invulling bewonersbijeenkomst: in hoofdpunten wordt het plan besproken. Op vrijdag 11/1 brainstorm gehad. Ook delen in werkgroepen zodat deze mensen er ook bij zijn.

De eerste opzet is dat er kort plenair gestart wordt. Tijdens deze korte presentatie wordt aangegeven wat er tot nu toe gedaan is door wijkraad en werkgroepen. Daarna willen we op een actieve manier de bijeenkomst vormgeven door bewoners verschillende kraampjes (marktidee) te laten bezoeken, waar:

- informatie gedeeld wordt (visueel ondersteund)

- waar mensen informatie krijgen over de (plannen van) verschillende werkgroepen (+ mogelijk inschrijven voor WG)

- informatie van de gemeente (o.a.) over hoe ze kunnen ‘vergroenen’ (Green bus) of via een hovenier

- Inschrijven voor digitale nieuwsbrief en website promoten

- informatie over het wijkplatform

Belangrijk om binnen de werkgroepen informatie al te delen over 20 maart, zodat iedereen ook een onderdeel hierin krijgt (ook in de voorbereiding). Rol voor wijkraad om dit te delen met “hun” werkgroepen. De eerste opzet voor de bewonersbijeenkomst (praatstuk) van SVRD en CF wordt gedeeld met de wijkraad. Zorgen voor herkenbaarheid: duidelijke benamingen van de kraampjes (identieke vorm) In aftrap pakkende initiatieven delen in het kader van wijkplatform.

11. Mails/post Wijkraad: geen punten

12. Actiepuntenlijst

De actielijst wordt doorgenomen. Acties die gereed zijn worden uit de lijst verwijderd. Ook worden vervolgacties direct in de actielijst gezet.

Zorg voor elkaar: Jacques gaat er iets in betekenen en er zal een voorbereidende bijeenkomst zijn op 4 februari. Wijkraad gaat het niet actief trekken. Luc volgt Liesbeth zonder actief betrokken te zijn. 

Wijkkrantje SPII: er zijn data doorgegeven waarbij we informatie kunnen aanleveren voor het buurtkrantje van Sportpark II. De data worden in de actielijst gezet (actie CF)

13. Wvttk

Geen punten (ook dankzij tijd, het was inmiddels ruim 22.15 geweest)

Actielijst:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Mail mailchimp over BUAS presentatie + vermelding bewonersbijeenkomst

21 jan.

CF

 

Mailing parkeren controleren en aanvullen

 

HP

gereed

Mailing Parkeren ook 20/3 ook in noteren en versturen in Mailchimp

Week 4

CF

gereed

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’ voor bewonersbijeenkomst

zsm

GN

 

Anthon Lips uitnodigen voor 1e gesprek werkgroep SPII speelgelegenheid (+Marie Jose)

zsm

CF

 

Organogram met document wie waarvoor verantwoordelijk is (Gemeente). 

 

Suzanne vd E

 

Voorbeelden geven van projecten met beeldmateriaal en formulieren delen wijkplatform

Voor 20/3

Suzanne vd E

 

op website zetten bij nieuws ‘bewonersbijeenkomst 20/3’

 

SVRD

 

Wijkraad werkgroepen informeren over 20/3 en rollen verdelen (voorbereiding, met visualisaties en tijdpad)

zsm

Allen

 

opzet voor de bewonersbijeenkomst (praatstuk) van SVRD en CF delen wijkraad

Week 4

CF/SVRD

gereed

Werkgroep groen en recr.- per mail uitnodigen voor input bewonersbijeenkomst  20/3

nieuwe meeting inplannen i.v.m. 20/3

Week 4

GN

 

Locatie Vredenbergh checken

 

HP

 

Contact met gemeente over zienswijze wijkraad gebiedsvisie

Q1 2019

LA

afwachten

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

Terugkoppeling afwachten

November 2018

SVRD

loopt

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 

GN

loopt

Bewonersbijeenkomst 20/3 contact OLV 

Voor 12/12

HP

gereed

Rapport van de schouw delen met bewoners en op website

Jan.

HP

gereed

afspraak plannen Bewonersbijeenkomst (SVRD/GN/CF)

zsm

SVRD/CF

 

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Feedback op communicatie Wijkraad voor institutionele bewoners. Daarna contact met Rachel

Week 4 2019

SVRD/CF

 

Zorg voor elkaar: Luc blijft geïnformeerd en houdt wijkraad op de hoogte.

 

LA

loopt

Aanleverdata wijkkrantje SPII in de actielijst zetten

Week 4

CF

 

 

 

 

i