Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Verslag werkgroep Groen en Recreatie Sportpark
15 januari  2019

Stadskantoor  Breda

Aanwezig:, Marie Jose van den Bersselaar, Ellen van ‘t Geloof, Willem Jan Goossen, Herman Engelsman,  Geertje Nijhoving

Afwezig:  Wilco van Gool, Catherine van Heel, Sjan van Ginneken

Geertje opent de vergadering.

Er zijn twee toehoorders bij deze vergadering, Joep en Harriette Sweens. Zij wonen in het Nieuwe Vredenberg aan de Lovensdijkstraat. Na korte kennismaking, wordt besloten  een extra punt aan de agenda toe te voegen, en wel de stand van zaken groen Lovensdijkstraat.

Willem Jan is bereid deze vergadering te notuleren.

1) Verslag
Het verslag van de vorige vergadering van de werkgroep Groen en Recreatie op 13 november 2018 wordt goedgekeurd. Het verslag stond al op de website van de wijkraad Sportpark.

2) Onderzoek  studenten BUAS
Studenten hebben via de wijkraad een mail naar de bewoners gestuurd met een oproep om te reageren als je mee wilt doen aan en interview over groen en recreatie in de wijk. De studenten hebben 4 diverse leeftijdsgroepen onderscheiden. Respons was niet hoog, met name het vinden van jongeren blijkt moeilijk.  Op 30 januari 2019 zal er op het gemeentekantoor een presentatie plaats vinden voor de werkgroep leden, de wijkraad en geïnterviewden.

Afspraken:

3) Platform Wilhelminapark
Het platform Wilhelminapark is een gezamenlijk initiatief van wijkraad Sportpark en wijkraad Zandberg-Oost. Het platform kent een achttal leden. Het platform is op 8 januari voor het eerst bij elkaar geweest. De ambitie van het platform is om te zorgen dat begin 2020 – het jaar dat het park 125 jaar bestaat - er een uitgewerkt plan is hoe het park opgeknapt kan worden en dat er in dat jaar ook een begin wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Op die wijze kan heet opknappen van het park het vieren van het 125 jarig-bestaan aan elkaar worden gekoppeld.

Op 30 januari  om 16.00 uur zal er een ontmoeting plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de wijkraden Sportpark en Zandberg-Oost en het platform Wilhelminapark met wethouder Greetje Bos. Hierbij zullen naar verwachting Suzanne van Reedt Dortland, Mirjam Rutten, Geertje Nijhoving en Willem Jan Goossen aanwezig zijn. Willem Jan zal een korte presentatie voorbereiden.

Afgesproken wordt om op zaterdagmiddag 16 februari een brainstorm te houden over mogelijke elementen (wensen) voor het plan voor het opknappen van het park. Willem Jan neemt de organisatie op zich. Hij zal kijken of we de bijeenkomst in het Visserskot zouden kunnen houden.

De suggestie wordt gegeven om te kijken of er een stagiaire van het Natuurplein of van het IVN  gevonden kan worden die kan helpen met de planvorming.

4)  Project Sportpark 2

Catherine heeft laten weten dat ondanks diverse pogingen het lastig blijkt om bewoners uit Sportpark 2 actief betrokken te krijgen bij het ontwikkelen van plannen om een speelgebied voor oudere kinderen te ontwikkelen.

Volgende vergadering wat uitgebreider stil staan bij dit onderwerp.

5)  Groen Loverdijkstraat

Joep en Harriette Sweens geven aan dat er vanuit de bewoners nodige zorg bestaat over het behoud en/of herstel van het groen langs de Loversdijkstraat. De hoeveelheid groen wordt stap voor stap minder en het uitzicht op de geparkeerde auto’s is niet echt fraai. Bovendien zijn aantal bomen in slechte staat en moeten mogelijk gekapt. Maar komen er wel goede, mooie bomen voor terug? Zij hebben hierover al eerder contact gehad met de heren Snoeis en Verhallen van de gemeente.

Marie Jose geeft aan dat de situatie met het groen langs de Loversdijkstraat zeker de aandacht van de gemeente heeft. De gemeente heeft ook geprobeerd om struiken  aan te leggen, maar doordat de grote bomen veel licht en water wegnemen, blijken die struiken niet levensvatbaar. De afgelopen warme, droge zomer heeft daarbij ook niet geholpen.

Afgesproken wordt dat de heer en mevrouw Sweens en Marie-Jose van den Bersselaar rechtstreeks contact met elkaar hebben bij vragen en/of nieuwe ontwikkelingen.

6)  Bewonersbijeenkomst 20 maart 2019
De wijkraad organiseert een bewonersbijeenkomst op 20 maart. Het zou goed zijn als de werkgroep G&R en het platform Wilhelminapark tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn en toelichting geven op hun activiteiten.
Voorgesteld wordt om te kijken of de trailer over duurzame energie van de gemeente Breda die dag in het Sportpark aanwezig kan zijn. Marie Jose en Ellen zullen dat uitzoeken en terugkoppelen aan Geertje.

7)  WVTTK/Rondvraag

Geen vragen.

-De volgende vergadering is op 12 maart 2019 van  19.00 - 20.30  in het stadskantoor

i