Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Werkgroep 'Veilige woonomgeving'   Sportpark I-II

6 februari 2019; 20-22 uur

Werkgroepvergadering, lokatie Het Visserskot


Aanwezigen

Bewoners:                           Anne-Marie Vernooij, Ankie Adema, Corné Kwisthout, Frank Willemsen

Gemeente:                          Suzanne van der Eerden, Harry Verhallen, Arjan Zonneveld

Politie:                                 Loek Oerlemans

Wijkraad:                             Luc America, voorzitter (VZ) Werkgroep (WG)

Afwezig:                              Pieter Stallen (mkg), Ilona van den Berg


Besproken zaken  

1. Opening

VZ heet iedereen welkom; dit is de 1e bijeenkomst van deze WG, die is opgericht n.a.l.v. de uitkomsten van de Sportpark I-II bewonersbijeenkomst van februari 2018, waarin de bewoners meerdere aandachtspunten hebben benoemd die onder dit thema vallen. Ter informatie: de wijkraad is officieel voorjaar 2018 opgericht, bestaat uit 5 leden en er zijn diverse werkgroepen (Parkeren & Verkeersveiligheid, Groen & recreatie) en projectgroepen (125 jaar Wilhelminapark) bezig. Voor alle vergaderingen, notulen, nieuwsbrieven etc. zie website www.wijkraadsportpark.nl.

2. Voorstelrondje

Eenieder stelt zich kort voor.

3. Kader vanuit de gemeente

Vanuit de diverse achtergronden van de gemeente - en politie vertegenwoordigers wordt de veiligheid in het algemeen en in onze wijk in het bijzonder toegelicht. Dit geeft inzicht in de diversiteit en het gewicht van de mogelijke problematieken. De bewoners vullen aan met eigen ervaringen. 

Hieronder worden een aantal zaken/aandachtspunten genoemd, die de revue passeerden.

Loek: 

- aantal (pogingen tot) inbraken in 2018 in onze wijk: 9. Dit past in het stedelijke en landelijke beeld: sterke daling van het aantal inbraken

- sociale controle: buurtpreventie middels whatsapp-groepen spelen hier een groeiende rol in (denk ook aan de apps Burgernet en Nextdoor)

- in de wijk zijn 3 middelbare scholen aanwezig (Nassau, OLV, Tessenderlandt) die specifiek aandacht en werk voor de wijkagent (kunnen) genereren (bijv. hangjeugd)

- in de wijk zijn tevens een aantal instellingen aanwezig, zoals Novadic-Kentron (verslavingszorg) en GGZ (psychiatrische zorg) die      ook bijzonder overlast/werk voor de politie (kunnen) betekenen

- buurtbarometer-tool (landelijk-buurt-wijk)

- bij 'veiligheid' zou ook aan 'brandveiligheid' gedacht moeten worden (ook 'n onderwerp waar de gemeente veel informatie over heeft).

Arjan:

- stadsmarinier Breda Oost en Centrum, fungeert in 't algemeen als spin in het web op het gebied van veiligheid in stad en wijk

- werkt aan complexe veiligheidsproblemen

- bewustwordingsproces (bijv. mbt onderwerp als beter beveiligen tegen inbraak middels beter hang-en sluitwerk), ook via  buurtpreventie.

Harry:

- vooral denken in kleinere kring dan gehele buurt of wijk (bijv. paar straten samen), weet wie je buren zijn, ken je omgeving; daarmee bereik je wellicht ook de eenzame ouderen om je heen

- daarnaast: veilige woonomgeving wordt sterk gediend indien de buurt er netjes uitziet (vuilnis, overhangend groen etc.); 'buiten beter-app' is hier een prima hulpmiddel bij meldingen aan gemeente etc.

Anne-Marie:

- overlast door dealers/gebruikers/hangjongeren rondom Hertzogstraat (bij de garageboxen), waardoor toch wat angstige / ongemakkelijke ogenblikken meegemaakt...echter, nog nooit melding van gemaakt.

Frank:

- attendeert op bestaan van de Buurt Preventie Academie (optimaal buurtpreventie teams voorbereiden op onveilige situaties)

- tevens belangrijke vraagstelling: wie bereik je (stelselmatig) niet in de wijk/buurt?

Corné:

- 'ouderwetse' meterkastkaart (maar dan naturlijk volledig geactualiseerd) is een ideaal hulpmiddel; zou in ieder huis aanwezig moeten zijn.

4. Veilige woonomgeving

VZ deelt overzichtje uit van aandachtspunten zoals die zijn benoemd door bewoners tijdens de febr. 2018 bijeenkomst. Hoofdthema's zoals ook door ons allen al benoemd zijn, zien we terug: inbraak/rondom 't huis - drugs gerelateerd - hangjongeren - verkeer/gevaar/hondenpoep - vuil/grof vuil/netheid.

Nauwe relatie van deze problematieken met datgene wat ook in de WG Parkeren & Verkeersveiligheid aan de orde komt.

4c. Wat wil WG bereiken?

In deze fase zijn we 't er over eens dat heldere INFORMATIE van de gemeente cruciaal is voor alle wijkbewoners. De komende Sportpark I-II bewonersbijeenkomst van 20 maart ( in het OLV) is een ideaal moment en de ideale gelegenheid om diverse zaken aan de bewoners te presenteren. De reeds gekozen aanpak van info-standjes leent zich hier uitstekend voor.

Zaken die genoemd zijn om bewoners over te informeren:

- alle ins/outs mbt Buurtpreventie app (gebruik, regels etc.)

- in het  verlengde hiervan: Burgernet en Nextdoor apps (Corné heeft hier enige ervaring mee)

- meterkastkaart (met namen+ tel nummers) waarop alle belangrijke gemeente-informatie staat en die 100% actueel is ( Arjan en/of Harry halen info op)

- er bestaan reeds 2 buurtpreventie apps (in beide delen van het Sportpark één); hoe functioneren die ? (Corné zit in de appgroep van Sp P II en haalt info op / beheerder Patrick van Tilburg)

- welke informatie-materialen zijn er reeds aanwezig bij de gemeente en direct bruikbaar/inzetbaar? (Harry en Suzanne checken en informeren)

- het is überhaupt goed om een overzicht te hebben wat de gemeente (of andere overheidsinstanties) aan middelen heeft of kan laten zien (denk aan veiligheidschecks bij bewoners thuis / licht in brandgangen achter huizen / informatie-avonden etc.)

- aanwezigheid en gebruik AID aparatuur in onze wijk (Suzanne checkt details)

- afstemming gemeente-wijkraad mbt detailinvulling 20/3 ( Harry en wijkraad VZ - SvRD, dd 14/2).

5. Wvttk

VZ checkt of eenieder in verslag met naam en toenaam genoemd mag worden in kader van AVG. Geen probleem. VZ deelt adressenlijst uit voor onderling gebruik. Suzanne oppert idee, om op 20/3 ook informatie mbt AID apparatuur (oa de locaties in de wijk) te vermelden. Goed plan. Loek geeft aan, alles mbt dealers/drugs/overlast vooral eerst te melden, daarna kan er aktie ondernomen worden (bijv. inschakeling Jongerenwerk).

6. Sluiting

VZ dankt eenieder voor aanwezigheid en inbreng. Vervolgafspraak: woensdag 27/2, 20.00 uur. Dit zal op het Stadskantoor zijn. Info volgt.


Actielijst WG 'Veilige woonomgeving', 6-2-2019

1. Alle ins/outs mbt digitale Buurtpreventie (app)                                                       Arjan/Harry/Loek

2. Ervaring met apps Burgernet en/of Nextdoor                                                         Allen

3. Meterkastkaart gemeente Breda                                                                            Arjan/Harry

4. Ervaring buurtpreventie app Sp P II en Nextdoor app delen                                  Corné

5. Aanwezige informatie-materialen bij gemeente                                                      Harry/Suzanne

6. Feedback afstemming gemeente met wijkraad 14/2                                               Harry

7. Verslag + bijlagen                                                                                                    Luc

8. Reserveren vergaderruimte voor wo 27/2 (20-21.30 u)                                          Luc

Aanvulling, info Arjan: er zou een serieuze overlap kunnen plaatsvinden tussen een buurtpreventie vergadering op 23/3 (gemeente + bewoners 6 straten)  en de bewonesbijeenkomst op 20/3 mbt onderwerp buurtpreventie. Luc checkt met initiatiefnemer aan bewonerskant en gemeente-vertegenwoordiger  in deze, of er een combi kan plaatsvinden of juist 2 data verder uit elkaar.

 

 

 

                                              

 

 

 

i