Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I/II

Verslag: 28-11-2018

20.00 -22.30 uur
Locatie: De Keyser

Aanwezige wijkraadleden:

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)
Hans Pécasse (penningmeester)
Geertje Nijhoving(secretaris)
Luc America
Catherine Francis-van Heel
 Paul Kanters (website)

1. Opening vergadering

2. vaststellen van de agenda  - de agenda is vastgesteld. Geen extra punten

3. vaststellen notulist; Catherine maakt notulen vandaag.

4. vaststellen notulen van de wijkraadsvergadering van 24 oktober 2018; Luc geeft aan dat hij graag dezelfde namen wil gebruiken voor de werkgroepen en in nieuwsbrieven. Dit zal worden aangepast. Gebruikt zal worden: Werkgroep Parkeren en verkeersveiligheid, Groen en Recreatie en Veilige woonomgeving. De notulen zijn vastgesteld met deze aanpassingen

M.b.t. Groen en recreatie uit verslag van 24/10 jl. Geeft Geertje aan dat onderwerp energietransitie niet opgenomen zal worden in deze werkgroep.

5. Zienswijze Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan:

Document is gedeeld op de website. Gevraagd wordt aan Paul voor de mogelijkheid om meerdere punten op de website te kunnen koppelen. Paul gaat dit bekijken. Zienswijze Wijkraad Sportpark is ingediend. M.b.t. wijkraden Heusdenhout en Brabantpark: we weten we nog niet of door hen een zienswijze is gedeponeerd. Zij zijn wel geïnformeerd over onze zienswijze. Koolwijkpark + Lovensdijksstraat particulieren hebben ook zienswijze ingediend. Ook gedeeld met deze wijkraad.

Wij moeten betrokken worden bij het verdere verloop. Het is een plan dus nog niet concreet. Nu wordt onderzoek (STEC) naar wensen bij commerciële instellingen en gemeente vormgegeven. Afwachten.

Luc houdt vinger aan de pols bij gemeente.

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Werkgroep Parkeren en Verkeersveiligheid: Schouw, rapport en vergadering onlangs geweest. Schouw goed verlopen. Mensen hebben ook punten/bottlenecks ingediend. Bevindingen zijn samengevat in concept schouwrapport. Los van de december-nieuwsbrief zal een aparte mailing gemaakt worden voor schouwrapport waarop bewoners hun mening kunnen geven. Timeline is 1e week januari. Reacties kunnen dan binnen 2 weken gegeven worden. Uit de schouw is een aantal punten naar voren gekomen die echt aangepakt moeten worden, los van gefiscaliseerd parkeren: w.o. Generaal Maczekstraat en Eggestraat. Omstreeks 10-12 december is afstemmingsvergadering tussen verschillende wijkraden. Op die datum wordt ook de informatie van de Dufec-telling bekend gemaakt.

Bewoners Vredenburg maken zich zorgen over het parkeren Lovensdijkstraat. Zochten contact met Geertje. HP merkt dat gefiscaliseerd parkeren niet overal gedragen wordt onder diverse bewoners/instellingen SP. Er zal een goede alternatieve visie opgesteld moeten worden. Bewoners van de wijk zullen kans krijgen om te reageren op de visie en er input op geven. Dit zal via diverse kanalen gecommuniceerd worden. O.a. via Huis-aan-huis + digitaal (enquête/poll).

Huis-aan-huis kan via gemeente en Jack. Gevraagd wordt of eerdere communicatie van andere wijkraden als leidraad kan dienen. Timeline: Definitieve rapport in april en presentaties aan gemeente in mei 2019.  

Werkgroep Groen en recreatie: onderzoek studenten. Het loopt. Er zijn al wat interviews geweest. Wel wordt gezocht naar meer reacties van jongeren van 13-18 jr. Dat is nu heel beperkt. Welke mogelijkheden zijn er om deze doelgroep te bereiken? Catherine zal de mailing van de studenten nogmaals naar bewoners op de mailinglijst versturen ter herinnering. Het onderzoek liefst afronden voor kerst. Presentatie eind januari aan wijkraadleden en werkgroep leden. Doorvertalen naar bewoners in maart. (bewonersbijeenkomst)

Paul geeft aan dat hij het een goed interview vond.

Project Wilhelminapark: werkgroep zal opgestart worden specifiek op Wilhelminapark. In Zandberg bestaat de werkgroep openbare ruimte waar Harrie Verhallen zal nagaan of er belangstelling is om deel te nemen aan de op te starten projectgroep Wilhelminapark. Gemeente wil er ook echt iets van maken. Architect erbij betrekken. Twee mensen uit werkgroep maken een opzet. Dit zal worden gedeeld in vergadering.

Idee wordt geopperd om meer informatie te geven in de wijk over ‘vergroenen van voortuinen’. I.v.m. klimaatveranderingen en waterafvoer en tendens van meer bestrating in voortuinen. Dit zal ook op de bewonersbijeenkomst gedeeld gaan worden. Inzicht door informatie. Wellicht ook specifieke ‘voorjaars-nieuwsbrief’ opstellen met handige tips om te vergroenen en subsidie die te verkrijgen is.  

Suzanne deelt idee om op bewonersbijeenkomst met ‘stands’ te werken. Stands met onderwerpen om het ook (inter)actief te houden en mensen goed te betrekken en informeren. Marktkramen met ’groen’ bijvoorbeeld. Of subsidiemogelijkheden zoals Sedumdaken in 2019.

Suzanne en Catherine gaan de bewonersbijeenkomst verder uitwerken en delen dit met wijkraad.

Project Sportpark II speelgelegenheden: helaas geen reactie op uitnodiging in wijkblaadje en nieuwsbrief om met ideeën te komen om meer uitdaging te krijgen qua recreatie in de wijk (SPII).  

Andere manieren om binnen de wijk beleving te peilen worden besproken, zoals persoonlijk aanspreken ook in speeltuin en eventueel langs de deuren gaan waar ouders met kinderen wonen. Catherine pakt dit op. Neemt ook contact op met kennis in Sikkelstraat en andere straten.

Opstarten werkgroep Veilige woonomgeving: Goed om mensen te benaderen die zich in 1e instantie bij bewonersbijeenkomst hebben aangemeld. Te denken valt ook aan de wijkagent. Ook in de wijk zit er veel kennis. Suzanne deelt emailadressen met Luc. Luc gaat daarna de potentiele vrijwilligers voor deze werkgroep benaderen en waar mogelijk de benodigde personen vanuit de gemeente.

7. Initiatief zorg voor elkaar: Er zal een afspraak gepland worden om te kijken of het relevant is voor de wijkraad. Liesbeth werkt samen met gemeente. Zorg voor elkaar is grote overkoepelende organisatie. Veel doelgroepen. Jack Hamels kent veel mensen in de wijk en gezien het sociale karakter van dit initiatief zou het mogelijk voor hem kunnen passen. Suzanne neemt contact op met Jack Hamels. Daarna zal Luc Liesbeth benaderen. Midden januari contact om te zien of er punten zijn. Wordt opgestart door Luc in het kader van de werkgroep Veilige woonomgeving.

8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

De actielijst wordt doorgenomen. Acties die gereed zijn worden uit de lijst verwijderd. Ook worden vervolgacties direct in de actielijst gezet.

* De eerdere enquête van BUAS bleek over heel ander onderwerp.

* Rapport schouw: januari mailen naar bewoners. Met reactie mogelijkheid < 2 wkn.

* Mogelijkheid tot nieuwe verkeerstelling in Piet Avontuurstraat bespreken: dat kan. Maar moet duidelijk aanwijsbare added value zijn.

* Vergaderdata 2019: Visserskot is 1e en 2e week wel vrij op woensdag. Kost ongeveer € 50,00. Data besproken. Bewonersbijeenkomst vooralsnog gepland op 20/3. HP neemt contact op met OLV.

Vergaderdata (voorlopig) zijn nu:

16/1 (wk 3)

27/2 (wk 9) (let op: zaalhuur ivm carnaval….) wordt 13/3

10/4 (wk 15)

15/5 (wk 20)

26/6 (wk 26) niet mogelijk bij Visserskot, evt wordt dit 3/7

4/9 (wk 36)

16/10 (wk 42) à wordt wk 41 (9/10) of wk 43 (23/10)

27/11 (wk 48). Wordt 4/12

Ook wordt idee gegeven om Avans hiervoor te benaderen. Luc kan vragen. Hans neemt eerst contact op met Visserskot. Hans regelt deze week voor 10 december.

* Bewonersbijeenkomst 20-3-2018 opzetten door Suzanne en Catherine. Harrie Verhallen er vanuit de gemeente bij betrekken. Suzanne neemt contact op met Harrie.

09. Wvttk

Paul: Evt KvK benaderen voor ondernemers binnen de wijk. En scholen etc. i.v.m. communicatie vanuit de Wijkraad naar institutionele bewoners om elkaar beter te vinden en informeren.

Luc: Training voor website. Paul wil langskomen. Handleiding is online. Geertje plant 1-op-1 met Paul. Luc ook.

Paul: link om aan te melden voor nieuwsbrief op de startpagina van de website. Catherine geeft aan te weten hoe dit moet. Catherine mailt Paul werkwijze zoals toegepast in haar eigen website.

Evaluatie 2018 op 17 december gepland. Luc informeert locatie.

Volgende vergadering is 16 januari.

Actielijst:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Meerdere punten op de website kunnen koppelen

Januari 2019

PKA

 

Werkwijze aanmelden nieuwsbrief voor website mailen naar PKA

Begin december

CF

 

Contact met gemeente over zienswijze wijkraad gebiedsvisie

Januari

LA

 

Contact leggen met buurtbewoners om beleving te peilen en ideeën te krijgen voor recreatie in SPII.

Contact opnemen met kennissen in Sikkelstraat en Zeisstraat. Evt. naar speeltuin bewoners vragen.

Januari

CF

 

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

Terugkoppeling afwachten

November 2018

SVRD

loopt

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 

GN

loopt

Bewonersbijeenkomst 20/3 contact OLV 

Voor 12/12

HP

loopt

Data 2019 afstemmen Visserskot

Voor 12/12

HP

loopt

Rapport van de schouw delen met bewoners

Jan.

HP

 

Bewonersbijeenkomst organiseren mrt. 2019 Afspraak plannen

Voorbereiding

Jan/feb

SVRD/CF

 

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Harrie Verhallen mailen informeren inzake Projectgroep woonveiligheid alsnog opstarten

December 2018

SVRD

 

Opnieuw versturen van oproep studenten naar bewoners voor behoeften aan groen en recreatie

Begin december

CF

 

Verzending nieuwsbrief

December 2018

SVRD / CF

 

Afspraak SVRD en CF plannen voor communicatie Wijkraad voor institutionele bewoners geografische grens goed bekijken.

Januari 2019

SVRD/CF

 

Contact opnemen Bewonersbijeenkomst met Harrie

Januari 2018

SVRD

 

Aangepaste notulen 24/10 werkgroep namen uniform hanteren(ook in nieuwsbrief!) Daarna mailen aan SVRD

December 2018

CF

 

Mailing december 2018 versturen aan bewoners na verwerken input wijkraad

December 2018

CF

 

Zorg voor elkaar: Suzanne neemt contact op met Jacques Hamels.

December 2018

SVRD

 

Liesbeth benaderen van Zorg voor Elkaar

December 2018

LA

 
i