Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Verslag: 24-10-2018

 

 

 

 

Aanwezige wijkraadleden:

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)

Hans Pécasse (penningmeester)

Geertje Nijhoving(secretaris)

Luc America

Catherine Francis-van Heel

 4 bezoekers uit de wijk aanwezig (Jacques Hamels, Benno Kegge, Mieke Peeters, bewoner SPII)

 

1. welkom nieuw bestuurslid Luc America. SvRD zal inschrijving KvK in orde maken zodat Luc per 24-10-2018 deel uitmaakt van het bestuur van de Wijkraad (formeel);

2. vaststellen van de agenda – extra punt wordt ingevoegd i.v.m. inloopbijeenkomst Claudius Prinsenlaan

3. vaststellen notulist; Catherine maakt notulen vandaag.

4. vaststellen notulen van de wijkraadsvergadering van 5 september 2018; Geen opmerkingen n.a.v. verslag. Notulen zijn vastgesteld.

5. Inloopbijeenkomst 23/10 Claudius Prinsenlaan (CPL). Op 23/10 is er een inloopbijeenkomst geweest over plannen voor het Claudius Prinsenlaan gebied. Geertje is er namens de Wijkraad geweest. Toegelicht is wat de bedoeling is van dit gebied. Economische ontwikkelingen zijn gedeeld. Uitgangspunt is groen en duurzaamheid. Grote lijnen werden weergegeven. Een angst die geuit is door bezoekers, is de uitwerking tussen de wijken en problemen die daarbij kunnen ontstaan. Tijdens de bijeenkomst zijn ook veel vragen gesteld over parkeren. Bedacht is dat wellicht insteek gemeente is geweest om vanuit grote visie te starten, dan buurtbewoners te betrekken, waardoor knelpunten etc. meegenomen kunnen worden in het plan. Input door bewoners zal worden meegenomen aldus gemeente. Bewoners kunnen individuele reacties geven bij gemeente. Wijkraad zal hier ook een rol in spelen om ideeën en aandachtspunten te delen. Zo wordt o.a. aangegeven dat fijnstof ook gemeten dient te worden nu een toename van verkeer verwacht mag worden bij uitvoering van deze plannen. Nu al problematiek, dus zeker als ze hier een hub gaan maken met meer auto’s. Positieve punten m.b.t. groen en park. Maar ook lastige punten.

Deadline voor inbreng punten vanuit gemeente is 23/11 - lastig haalbaar.

Vanuit wijkraad vragen opstellen over zaken die niet duidelijk zijn. Samenwerking zoeken met andere wijken zoals Zandberg en Brabantpark. Gebruik maken van bestaande structuren en kerngroep. Actiepunt: SVRD mailt met kerngroepen van verschillende wijkraden over aanpak richting gemeente en om eventueel samen op te trekken.

Nu voorbereiden als wijkraad en bewoners. Kleine projectgroep wordt opgestart. Luc geeft aan om hier rol in te spelen. (+ Benno Kegge)

Actiepunt: SVRD mailt Harrie Verhallen info projectgroep woonveiligheid on hold. Anders wordt het teveel om op te pakken samen met deze gebiedsvisie.

Actiepunt: HP (i.s.m. Paul Kanters) nieuwsitem over projectgroep CPL + informatie over CPL (document vanuit gemeente) op website delen

6. toelichting op Uitvoeringsakkoord 2019-2022 en Kerngroep samenwerkende wijk- en dorpsraden – Uitvoeringsakkoord moet getekend worden i.v.m. subsidie aanvraag (grondslag voor de subsidie).Dit gebeurt iedere vier jaar. Namens de Wijkraad is het Uitvoeringsakkoord door HP en SVRD ondertekend. Ook de subsidie is hierna aangevraagd. In het Uitvoeringsakkoord wordt de waarde van de verschillende wijk/dorpsraden erkend en het belang voor de gemeente om met deze groepen te overleggen (als stakeholder). Er zijn werkafspraken in opgenomen (o.a. de rol van de Kerngroep en de belangen die de Wijkraad behartigt). In de Kerngroep zijn alle wijk/dorpsraden vertegenwoordigd. De Kerngroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om te spreken over onderwerpen die bij meerdere wijk/dorpsraden spelen. De onderwerpen voor 2019 zijn geïnventariseerd. Onderwerpen waren o.a. emissie, energie transitie. 2 a 3 keer per jaar komt kerngroep en gemeente samen om van gedachten te wisselen, met specialisten erbij. Gebiedsvisie CPL zou hierin ook als onderwerp kunnen worden meegenomen. SVRD heeft bericht over deze documenten gepost op de website.

Actiepunt: SVRD zal informatie op website delen over de thema’s waarover de Kerngroep zal spreken zodra de data bekend zijn.

7. Evaluatie lepeltje-lepeltje (LL) van 10-10-2018 – Goede evaluatie met helaas een magere opkomst vanuit de wijk zelf. Belangrijke constatering is dat de organisator  van een evenement de bewoners moet informeren over een event. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente (zie het evenementenbeleid van de gemeente Breda). In het geval van LL is dit niet goed verlopen. De organisator was laat hiermee en de wijze van communicatie had ook beter gemogen... LL was te klein dus organisatie komt niet terug. Op evaluatie slechts 2 bewoners aanwezig. Evenementenbeleid zal na de eerste ervaringen in 2019 opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het punt rondom het kunnen toetsen van het informeren van de bewoners zal hierbij aandacht krijgen. De gemeente zal in dit kader met de verschillende stakeholders spreken. Bij het opstellen van het evenementenbeleid is de Kerngroep ook in dit verband gehoord. Formeel wordt niet de afspraak gemaakt dat de wijkraad altijd geïnformeerd wordt bij een voornemen van een event in de wijk. Informeel wordt dat wel getracht vanuit de gemeente. Er is over deze evaluatie ook een nieuwsitem gepost op de website van de Wijkraad.

8. Terugkoppeling werkgroepen:

 • Werkgroep Parkeren en verkeersveiligheid (HP) Verkeer/parkeren: wens van de gemeente om gefiscaliseerd parkeren door te voeren. Wijkraad heeft kans om eigen visie door te voeren. Samenwerking Zandberg Oost en West. Oost heeft officiële visie gedeeld: wijk gaat mee met vergunningenstelsel onder voorwaarde van veiligheid. 70/80% van de wijk staat erachter. West heeft ook visie in concept. Bewonersinspraak avond geweest. West is er nog niet uit. Problematiek ligt veel hoger dan bij ons. Het leeft onder bewoners. Visie van diverse wijken worden onderling met elkaar gedeeld.

Er wordt een verkeerstelling gedaan: hoe groot is de parkeerdruk op diverse tijdstippen.  Extern bureau Dufec doet deze telling. Telling tussen ‘vreemdparkeerders’ en ‘eigen parkeerders’.

Sportpark II is tegen vergunning. Nu ook overeengekomen om SPII uit te sluiten in deze visie vanwege afstand t.o.v. centrum. Binnen SPI zijn meningen wisselend. Sommigen zijn voor, afhankelijk van locatie (Piet Avontuur en Paul Windhausen)

Schouw is ook gedaan. Foto’s gemaakt van auto’s met gevaarlijke situaties om dit te verbeteren. Los van fiscaal parkeren. Concept rapport van de schouw half November gereed om eerst in werkgroep te bespreken (actiepunt HP)

23 november is de volgende vergadering van parkeren. Werkgroep heeft min of meer mandaat, maar moeilijk om zonder invloed van bewoners echt standpunt in te nemen. Dit wil werkgroep nog wel gaan doen, d.m.v. diverse methoden. (Enquête, inspraakavond etc.)

Vraag wordt gesteld: mogelijkheid tot nieuwe verkeerstelling in Piet Avontuur (2 ½ jr. geleden ook gebeurd). HP bespreekt.

Indien fiscaal parkeren doorgevoerd wordt, zijn de kosten voor vergunningen: 4€/mnd. voor 1e auto en 8€/mnd. voor een eventuele 2e auto.

Park + Ride mogelijkheid: Gemeente Breda ervaart geen problemen met parkeren in binnenstad. Wordt zelfs gesproken om een parking te sluiten. GN geeft wel mogelijkheden om daar groen o.i.d. in overleg met werkgroep en gemeente terug te plaatsen. Belangrijk om visie op lange termijn te hebben.

 • Werkgroep Groen & Recreatie + projectgroep 125 jaar Wilhelminapark en projectgroep Recreatie Sportpark II (GN/CF): GN veel feedback gegeven op plan van BUAS studenten. Dit wordt opgepakt.

HP: Er is ook een enquête verzorgd door de BUAS (NHTV) gedeeld in Sportpark I die mogelijk parallellen heeft met de komende enquête. GN neemt contact op met Wilco om dit aan te geven.  

Speelvoorzieningen SPII: Een aanwezige bewoner uit SPII geeft aan dat er 10 jr. geleden is gezorgd dat het is zoals het nu is. Toen veel moeite voor gedaan. Besproken hoe belangrijk het is om diverse meningen te ontvangen vanuit de wijk. Meningen en ideeën hoeft niet perse via (actieve) deelname aan werkgroep, maar kan ook via mail of inspraakavond om input te leveren. CF ook in wijkblad SPII oproep gedaan hierover. Wacht op reacties.

 • Wens om de Werkgroep Veilige Woonomgeving op te starten  - dit zal even ‘on hold’ zijn i.v.m. CPL

9. Actiepuntenlijst leden bestuur wijkraad:

 • drukker / contact gemeente i.v.m. verspreiden nieuwsbrief  - terugkoppeling CF/SVRD – dit loopt via Rachel van Gemeente. Heel fijn zo. Zal moeten blijken of dit zo kan blijven. Anders contact met drukker (contact CF). M.b.t. flyeren: Bewoner (Jacques) weet nog mensen die willen flyeren. Hij geeft ook aan dingen binnen de wijk te willen polsen.
 • Nieuwsbrief: Met enige regelmaat  zal in de wijk info gedeeld worden via nieuwsbrief. Voor het einde van het jaar zal nog een nieuwsbrief verstuurd worden. Actie SVRD en CF. Afspraak voor eind november plannen. Nieuwsbrief ook via wijkteam sportpark II. Aanmelding voor digitale nieuwsbrief ook via wijkkrantje gedeeld (actie CF)
 • website aanpassingen (privacy statement en check content) - Paul Kanters / HP - Privacy statement staat erop. Evt. les om dingen te kunnen posten. GN geeft aan dat prettig te vinden. SVRD heeft al zelf dingen gepost.
 • begroting 2019 / subsidieaanvraag – HP: is ingediend. Hoort ook balans bij. Eind volgend jaar kunnen we dit indienen. Hans gaat dit regelen. Documenten zijn inzichtelijk via OneDrive
 • Verzekeringen zijn nu nog niet opgepakt. Wordt doorgeschoven
 • Vergaderdata 2019: Jacques suggestie voor Vredenburgh, altijd open. Goede optie. Eind november worden data afgestemd. Voorstel om elke 6 weken te zitten. HP checkt Vredenburgh
 • bonnen /uitgaven aan Hans (continu) – geen bijzonderheden

 

10. Mail vanuit de wijk: wijkraadmail – wachtwoord is gewijzigd door SVRD. Maandelijks buurtbericht van Zandberg ontvangen. Rachel de Leeuw over burgerdialoog over toekomst van Europa, ook ontvangen. Aantal mailtjes direct na nieuwsbrief ontvangen.

11. Wvttk

* Aanwezigheid op wijkraad overleg: altijd welkom om gewoon aanwezig te zijn. Fijn om vooraf even aan te melden.

* Jacques geeft aan dat er veel acties gedaan zijn in korte tijd. Aangenaam verrast.

* GN: Verslaglegging met namen mag dat? Tijdens vergadering wordt gevraagd aan bezoekers of er bezwaar is om met naam en toenaam genoemd te worden in verslag. Het verslag wordt intern gedeeld en zal later op de website worden gezet en indien naam er niet in vermeld mag worden wordt dit aangepast. Aanwezigen gingen akkoord.

* Arno wil bij werkgroep groen. GN zal hem uitnodigen voor eerstvolgende projectgroep werkgroepvergadering.

* Benno mailt via de website om zich aan te melden voor nieuwsbrief.

* Luc wil afspraak plannen met Benno en Suzanne voor CPL. Graag na 2e week November op woensdagavond. Actiepunt LA: mailen.

 

Volgende vergadering is 28 november.

 

 • Actielijst:

Wat

Wanneer

Wie

Status

contact opnemen met Wilco over eerder gedeelde enquête SPI

 

GN

 

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 

GN

loopt

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

 

November 2018

SVRD

 

nieuwsitem over projectgroep CPL + informatie over CPL (document vanuit gemeente) op website

 

 

HP met Paul

Kanters

 

Rapport van de schouw delen

Half november

HP

 

mogelijkheid tot nieuwe verkeerstelling in Piet Avontuur bespreken

23 november

HP

 

Vergaderdata plannen 2019

28/11

Wijkraad

 

Bewonersbijeenkomst organiseren feb. 2019 OLV benaderen

Voorbereiding

dec/jan

 

 

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Harrie Verhallen mailen informeren inzake Projectgroep woonveiligheid on hold

November 2018

SVRD

gereed

versturen van oproep studenten naar bewoners voor behoeften aan groen en recreatie

Begin november

CF

gereed

Afspraak plannen opstellen nieuwsbrief

voor eind nov.

SVRD / CF

gereed

Mogelijkheid checken locatie Vredenburgh

November 2018

HP

gereed

Afspraak CPL plannen tussen LA/Benno/SVRD

2e week november

LA

gereed

Communicatie Wijkteams ZBW, ZBO voor overleg

Voor eind aug.

HP

gereed

Afspraak SVR en CF plannen voor communicatie Wijkraad

Na 20/8

CF

gereed

Dropbox account en map aanmaken

direct

SVRD

gereed

Document maken facturen/budget

Eind augustus

HP

gereed

Informeren bankrekening voor stichting

Voor eind aug.

HP

gereed

Gemeente (Roy ter Hoeven) voorstel doen voor vervolg evaluatie LL

 

SVRD

gereed

 

 

 

 

 

 

               

 

i