Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

 

VERSLAG

 

Werkgroep ‘’Parkeren & Verkeersveiligheid’’  Sportpark I-II

21 november 2018;  20 - 22 uur

Werkgroepvergadering, Gemeenschapshuis Zandberg
 

Aanwezigen  

Bewoners          : Mieke Wagemans, Leonie van de Pol, Marcel Voeten, Wim & Miriam Smulders-Bakker
Wijkraad           : Hans Pécasse, voorzitter (VZ) Werkgroep
Afwezig             : André Schevers, Robert Linssen, Sophie van Duijn, Harrie Verhallen; allen mkg
Gemeente         : Ellen van ’t Geloof  
 

Besproken zaken

 1. VZ heet iedereen welkom; er is een aantal afwezigen met kennisgeving; Harrie Verhallen wordt namens gemeente Breda vervangen door Ellen van ‘t Geloof. Doel van de vergadering zal m.n zijn het concept schouwrapport dat vooraf gedeeld is te bespreken.
   
 2. VZ geeft een update van de huidige status aan de hand van een korte PPT-presentatie (zie p.3).
  Wijk Zandberg-Oost heeft inmiddels hun visie aan de wethouder Greetje Bos officieel aangeboden waarbij de wijk akkoord gaat met gefiscaliseerd parkeren onder voorwaarden.
  Zandberg-West heeft inmiddels een bewonersavond georganiseerd. Sportpark ligt dus zoals bekend achter op de andere wijken vanwege de veel latere oprichting van de Wijkraad en daarna latere start Werkgroep P&V. De drie wijken zullen dus gefaseerd behandeld worden; wél zal er lopende deze drie trajecten onderling contact worden gehouden om zoveel mogelijk af te stemmen. Rond 10/12 december zal er daarom een afstemmingsvergadering zijn (lead Gemeente) waar André Schevers en Hans Pécasse acte de presence zullen geven. Zeer recent, medio november, is de verkeerstelling door Dufec gehouden. HP zal informeren wanneer rapport beschikbaar komt.   
   
 3. Het concept Schouwrapport wordt besproken. Gezamenlijk wordt gekomen tot verdere aanscherpingen en wijzigingen. HP zal dit aanpassen. Bijgaand het definitieve concept-rapport. Algemene conclusie is dat het rapport een correcte weergave is van de situaties die door de Werkgroep tijdens de twee schouwen zijn geconstateerd. Grote prioriteit zal gegeven worden aan de veiligheidsproblematiek op de Generaal Maczekstraat. Noodzakelijke herinrichting hier moet los staan van de gehele fiscaal parkeren problematiek.
   
 4. Om bewoners de kans te bieden op het concept-schouwrapport te reageren, zal deze laatste via een nieuwsbrief van de Wijkraad aan alle bewoners digitaal gestuurd worden, met het verzoek tot reactie mochten bewoners wijzigingen/suggesties hebben, dan wel niet akkoord zijn met de voorgestelde oplossingen. HP zal bespreken in de Wijkraad op 28 november.
   
 5. Tot nu toe is er geen/weinig overleg geweest tussen de Werkgroep en instellingen de wijk Sportpark zoals scholen (OLV, Nassau, Avans, Tessenderlandt) zorg/wonen (Amphia/Vredenbergh) en winkels (m.n. Gen.Maczekstraat). Ellen van ’t Geloof zal binnen de Gemeente checken of er overleg heeft plaatsgevonden (en zo ja, of er afspraken gemaakt zijn c.q. plannen liggen) tussen gemeente en die specifieke instellingen. Het idee is om een vergadering te beleggen met de Werkgroep, waarbij de Gemeente een update geeft over de parkeersituatie/afspraken van die instellingen. OLV en een aantal winkels hebben in eerste instantie aangegeven geen voorstander te zijn.
 1. Toegevoegd punt n.a.v. feed back achteraf: op een volgende werkvergadering is de wens iemand van de gemeente uit te nodigen voor uitleg specifieke regeling ‘gefiscaliseerd parkeren’. HP zal in agenda opnemen.
   
 2. Opzet aangepaste tijdlijn wordt besproken: zie pag. 5  PPT-presentatie.
  Tijdlijn is mede afhankelijk van beschikbaar komen van het Dufec-rapport. Een nieuwe Werkgroep vergadering zal gepland worden indien het rapport beschikbaar is (enkele weken om het rapport te bestuderen).
  TIMELINE VOORSTEL  
     
  o   Doorstart: 2de meeting werkgroep 22-aug
  o   Vergadering 3 wijken met wethouder 29-aug
  o   Vergadering m.b.t. opzet onderzoek Dufec 27-sep
  o   Presentatie Zandberg-Oost aan Wethouder 1-okt
  o   Schouw werkgroep okt.
  o   Nieuwe werkgroepvergadering 21-nov
  o   Parkeeronderzoek Dufec  nov.
  o   Afstemming 3 wijken Breda-Oost 10/12 dec.
  o   Nieuwe werkgroepvergadering (rapp. Dufec)                                                                                  na rapp. Dufec tbd
  o   Afstemming met instellingen in Sportpark I-II                                                                                   Q1
  o   Extra werkvergadering  midden maart
  o   Concept visie Sportpark inclusief ‘’verkeersveiligheid’’ elementen                                   eind Q1
  o   Toetsing met bewoners voor breder draagvlak eind Q1
      - bewonersavond 20 maart (aankondiging) 20-mrt
      - nieuwsbrief  eind maart
  o   Definitief rapport april
  o   Presentatie aan gemeente                                                                                         mei
  o   Toe te voegen: tijdslijn gemeente implementatie na go/no go

           

 1. Concept (alternatieve) visie zal in eerste opzet door VZ geschreven worden. Daarna gedeeld worden met Werkgroepleden. Duidelijk dient hierin op genomen te worden wat de consequenties zouden zijn van mogelijk gefiscaliseerd parkeren (o.a. kosten) geeft MW aan. De Werkgroep zit nog steeds op de route om in deze visie ‘’accoord te gaan met gefiscaliseerd parkeren onder strikte voorwaarden’’.
  Dit zal uiteraard getoetst worden met de bewoners in verband met voldoende draagvlak. Een alternatief zou kunnen zijn op zeer korte termijn al gefiscaliseerd parkeren door te voeren in de Paul Windhausenweg (doortrekken Cavaleriestraat) op wens van de bewoners P.W.weg.
   
 2. Voorts wordt er besproken op welke wijze de Werkgroep het concept alternatieve visie zal afstemmen met bewoners (onder verwijzing naar punt 5. afstemming met instellingen). Werkgroep kiest voor afstemming via een h-a-h-mailing (hard copy én digitaal) waarbij bewoners in de gelegenheid zullen worden gesteld te reageren op de concept visie.|
   
 3. To-do lijst vergadering Werkgroep ‘’Verkeersveiligheid/Parkeren’’  21 november 2018

 

 1.  

Schouwrapport aanpassen a.h.v. feed back verg. 21 nov.     done; zij bijlage

Hans Pécasse

 1.  

Diverse foto’s nog aanleveren  (+ oortje) aan Hans

Allen

 1.  

Informeren beschikbaarheid rapport Dufec & delen met werkgroep

Hans Pécasse

 1.  

Schouwrapport bij Nieuwsbrief bespreken op Wijkraadverg. 28/11

Hans Pécasse

 1.  

Tijdlijn ‘’invoeren betaald parkeren Gemeente’’ delen met voorzitter

Michael Burm

 1.  

Uitzoeken overleg/afspraken tussen Gemeente en Instellingen Sportpark

Ellen van ‘t Geloof

 1.  

Debrief vergadering 3 wijken in week 10 dec.

Hans Pécasse

 1.  

Nieuwe werkvergadering beleggen na beschikbaarheid Dufec-telling

Hans Pécasse

 

 

 

i