Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Verslag werkgroep Groen en Recreatie Sportpark
13 november  2018

Stadskantoor  Breda

Aanwezig:, Marie Jose van den Bersselaar,  Wilco van Gool, Sjan van Ginneken, Harrie Verhallen, Ellen van ‘t Geloof, Willem Jan Goossen, Herman Engelsman, Arno Bakker, Geertje Nijhoving

Afwezig:  Catherine van Heel (mk), Guus van Alphen (doet niet meer mee in deze werkgroep)

Geertje opent de vergadering.

Als extra punt stelt ze voor om even kort kennis te maken omdat er een aantal nieuwe gezichten aan tafel zitten.

Wilco van Gool, woont in Olympiastraat, is begeleider van de studenten BUAS die onderzoek in de wijk doen,.

Marie Jose van den Bersselaar is adviseur groen van de gemeente Breda,

Harrie Verhallen, is wijkmanager van de gemeente Breda,  stuurt oa wijkplannen aan,

Ellen van ‘t Geloof, is planologe, heeft bij ruimtelijke ordening  gewerkt en is aangesloten bij het team van Harrie Verhallen,

Herman Engelsman, woont in de Paul Windhausenweg, bij defensie gewerkt en is  de burgemeester van de straat

Sjan van Ginneken, woont in de Cavaleriestraat, en is geïnteresseerd in alles wat in de wijk gebeurt , met name het park, ook bezig met wijkdeal jeu de boules baan in Wilhelminapark

Arno Bakker, woont in Olympiastraat, is actief geweest bij goede boom stichting en heeft er oa voor gezorgd dat de groenstrook Olympiastraat moet blijven, natuur in de wijk vindt hij belangrijk

Willem jan Goossen, woont in Turnstraat, daarvoor in Sportpark 2, is bioloog, werkt oa aan klimaatadaptatie bij ministerie in Den Haag

Geertje Nijhoving, woont in Piet Avontuurstraat, zit in de wijkraad en is voorzitter van de werkgroep groen, is bioloog en heeft lang op hogeschool in Rotterdam/Dordrecht gewerkt.

 

 

  1. Verslag
    Het verslag van de vorige vergadering op 4-9-2018 wordt goedgekeurd.

-Nav vraag over privacy met het weergeven van namen: dit heeft Geertje bij juriste nagevraagd: als aanwezigen ermee instemmen worden namen genoemd ook op de website. Iedereen stemt hiermee in.

-Vraagteken op blz 2 bij wethouder de Beer kan weg

2) Stand van zaken onderzoek  studenten BUAS (voorheen NHTV )
Wilco van Gool licht toe. Onderzoeksvoorstel is na wijzigingen naar aanleiding van opmerkingen van een aantal leden van de werkgroep groen, goedgekeurd. De start was vanwege diverse tijdstippen vakantie van de leden van de werkgroep een beetje traag maar ze zijn nu goed op weg. Wilco heeft a.s. maandag gesprek met de studenten over de laatste opzet. Studenten hebben via de wijkraad een mail naar de bewoners gestuurd met een oproep om te reageren als je mee wilt doen aan en interview over groen en recreatie in de wijk. De studenten hebben 4 diverse leeftijdsgroepen onderscheiden en hopen voldoende respons te krijgen uit de diverse groepen.  Per categorie is het wenselijk dat er 8 personen worden geïnterviewd. Er zijn nu 13 aanmeldingen en ook de werkgroep leden zijn bereid om geïnterviewd te worden. Ervaring leert bovendien dat een geïnterviewd persoon ook nog wel iemand anders weet. De groep jongeren en ouderen is lastig. Arno geeft als suggestie om eens op het speelveld Olympiastraat te gaan kijken: zijn meestal veel jongeren. Ook weet hij in de wijk diverse ouderen  en die zou hij wel willen benaderen. Wilco neemt indien nodig  contact met Arno op. Volgende week zijn de eerste interviews gepland. Planning is de interviews voor kerst af te ronden. Eind januari 2019 zal er een presentatie plaats kunnen vinden voor werkgroep leden, de wijkraad en geïnterviewden. Voorstel is om daarvoor een locatie van BUAS te kiezen. Wilco gaat hier achter aan en laat het ons weten. Indien dit niet lukt neemt Wilco contact op met Marie Jose en zal de bijeenkomst op het stadkantoor gepland worden.

3) Project Wilhelminapark
Er is geïnformeerd bij wijkraad Zandberg of er mensen geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren aan de te vormen van projectgroep Wilhelminapark 125 jaar. Tot nu toe geen reactie. Wel reactie van werkgroep openbare voorzieningen van de wijkraad Zandberg gisteren. Jacqueline Kusters laat weten dat zij op hun vergadering van 28/11 zal inventariseren wie mee wil doen. Harrie is ook bij die vergadering en zal doel van de projectgroep Wilhelminapark toelichten. Verschillende mensen van de werkgroep hebben het parkboek doorgenomen, dat uitgekomen is toen het Wilhelminapark 100 jaar bestond. Dit zou goed als uitgangspunt kunnen dienen . Ook in de gemeente is op diverse plekken al aandacht voor 125 jaar Wilhelminapark in 2020. Er zal eerst een gezamenlijke visie ontwikkeld moeten worden. Ook zal er eventueel een ontwerper bij een nieuw plan betrokken moeten worden. Als randvoorwaarde wel belangrijk dat er geld beschikbaar is van de gemeente. Harrie haalt aan dat duidelijk moet worden welke functie het park heeft, is het een park van de gemeente of meer van de bewoners /van de wijk. Ellen haalt aan dat het een cultuur historisch monument is en dat het een pareltje is wat opgepoetst moet worden! Het zal ook aan moeten sluiten bij het Verhaal van Breda. ( notitie waar te vinden: https://www.breda.nl/verhaal-van-breda). Willem Jan geeft aan dat het een uitdaging zal zijn om een zodanig proces aan te gaan dat er wel over twee jaar al concrete resultaten zijn. De kunst is om de bewoners, gebruikers en de gemeente er goed bij te betrekken. Ook bijv. het OLV en bejaardentehuis Vredenburg.  Welke thema’s/ items  willen  we realiseren in het park? Harrie geeft aan dat op korte termijn Parkstraat opengelegd gaat worden ivm andere riolering en dat asfalt vervangen gaat worden door klinkers. Ook interessant voor transformatie park wellicht. Kortom er zijn veel invalshoeken. En er  is veel expertise, ook binnen de gemeente.  Willem jan en Ellen geven aan dat ze een aanzet willen maken voor deze fasebeschrijving/transformatieproces. Dit wordt dan de volgende bijeenkomst van de projectgroep in januari voorgelegd. Willem jan en Ellen nemen hiertoe het initiatief.

Verhaal Gerard Otten over Wilhelminapark staat online:

https://deoranjeboom.nl/wp-content/uploads/2001/02/Jb-59-2006-01.pdf

4)  Project Sportpark 2

Catherine kon er helaas niet bij zijn vanavond. Ze heeft laten weten dat er een oproep naar de bewoners is gegaan om zich aan te melden voor deze projectgroep om zich te buigen over plannen en eventuele herinrichting van het speelveld Sportpark 2. Daar is nog geen reactie op gekomen maar ze hoopt nog steeds op nieuwe aanmeldingen. Er is wel bij de laatste wijkraadvergadering een bewoner geweest die betrokken was bij de modernisering van speelveld Achillesstraat.  Catherine zal contact met haar onderhouden. Helaas kan deze mevrouw geen zitting nemen in de projectgroep. Dus wordt hopelijk vervolgd. Misschien zelf mensen aanspreken/betrekken?

Voorbeeld is de speelweide in Rijsbergen die is opgeknapt. Wel nodig dat er meer mensen aansluiten, dus aandacht voor werving en betrokkenheid van bewoners.

.

5)  WVTTK/Rondvraag

-Vraag van Willem Jan: zijn er nog opvallende zaken in de wijk qua groen nav droogte afgelopen zomer . Marie Jose geeft aan dat het met name heesters en struiken betreft. Bomen schade valt mee, maar zal wsch in voorjaar of verder in de tijd blijken.

-Arno: Plastic bekertjes in stadskantoor: geen goed voorbeeld.  Harrie: wordt aan gewerkt!

-Wilco: itemlijst studenten even doornemen en eventueel suggesties voor verbetering geven

- Sjan: zal link doorsturen over interessant document over  groen in de wijk

-Willem Jan: subsidie voor groene daken is interessant om aan te kaarten in de wijk. Is deze subsidie er ook nog in 2019? Marie Jose gaat hier achteraan.

Harrie: Hans Tholen(ambtenaar gemeente) uit Sportstraat ziet dat er esthetische vervuiling is in onze wijk: kliko’s en fietsenrekken die allemaal voor het huis gestald worden. Misschien ook aandachtpuntje voor de toekomst van deze werkgroep?

-Ellen story telling, dus verhaal van de wijk, kan mooi aansluiten bij onderzoek studenten

-Arno: misschien op buurtfeesten of andere bijeenkomsten wijk informatie verschaffen over vergroening en impact stenen voortuintjes enz. Ook dit nemen we mee voor een vervolg!

- Energietransitie is beleid van de gemeente en is een document over beschikbaar, via wijkraad Zandberg. We besluiten dat we dit niet direct bij onze taak als werkgroep groen en recreatie vinden horen. Geertje neemt het weer mee naar de algemene  wijkraadvergadering

De volgende vergadering is op 15 januari 2019 van  19.30- 21.30 in A 020 stadskantoor

i