Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Breda, 19-11-2018                            

 

Gemeente Breda                                                                             

T.a.v. de Gemeenteraad

Postbus 90156

4800 RH te Breda

 

Betreft:                        ZIENSWIJZE van de Stichting Wijkraad Sportpark I-II

Over:                          ontwerp - Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan, 2-10-2018

Dossiernummer:        Publicatie nr. 217051 Gemeenteblad Breda

 

 

Geachte leden van de Gemeenteraad,

In navolging van de publicatie van de gebiedsvisie in het Claudius Prinsenlaan in het Gemeenteblad Breda van 12 oktober 2018, maakt de wijkraad Sportpark I-II graag gebruik van de mogelijkheid om haar zienswijze in te dienen.

Inleiding

Het “Uitvoeringsakkoord (wijk – en dorpsraden) 2019 – 2022” én de statuten van de Stichting Wijkraad Sportpark I-II rechtvaardigen ons, om deze Zienswijze in te dienen.

Het primaire doel van de Wijkraad is het algemeen belang van de wijkbewoners te behartigen en in het bijzonder de bevordering, instandhouding en verbetering van een zo goed mogelijk woon – en leefklimaat binnen onze wijk.

Mogelijke veranderingen in de sociale en fysieke sfeer, zoals die uitvloeien uit de mogelijk toekomstige implementatie van de Gebiedsvisie (en dus het toekomstig Bestemmingsplan), vallen daarmee binnen ons aandachtsgebied.

Wij realiseren ons, dat we niet namens alle bewoners van de wijk Sportpark I-II spreken. Elke bewoner heeft vanzelfsprekend het recht om separaat een eigen Zienswijze in te dienen. Deze Zienswijzen gaan dan ook over de punten die de wijkraad heeft geconstateerd na bestudering van de uitvoerige gebiedsvisie in het kader van het sociaal en fysiek wijkbeheer.

Zienswijzen – reactie op de ontwerp-Gebiedsvisie

Het lezen van de ontwerp-Gebiedsvisie heeft bij ons geleid tot vragen en opmerkingen, die hieronder punt voor punt aangestipt zullen worden. Voor de duidelijkheid wordt er bij elk punt naar de betreffende blz. in het rapport verwezen.

Vragen en opmerkingen

  1. Blz 6, hoofdstuk “Inleiding”, thema “Doel en aanpak”, laatste alinea, voorlaatste zin: “Samen met onderzoeksbureau STEC zijn vele sleutelfiguren in het gebied benaderd en bevraagd om de wensen van eigenaren en gebruikers in kaart te brengen”. 

Kortom, hoe zijn de wensen en behoeften van de bewoners geïnventariseerd en opgenomen in deze gebiedsvisie?

Een zéér belangrijke vraag, gezien de eveneens op blz. 6 geformuleerde doelstelling, dat de gemeente “een toegankelijke openbare ruimte zo wil inrichten dat het leefmilieu bijdraagt aan het welzijn van bewoners en gebruikers”

  1. Blz. 69, hoofdstuk “Ambitie”, thema/ tekening “Stedenbouw: condities voor programma & goede vestigingsmilieus”.
  1. Blz. 70, hoofdstuk “Ambitie”, thema/tekening “Stedenbouw: condities voor toegankelijkheid en verbindingen”.
  1. Algemeen, Hoofdstuk “Ontwikkelingsvisie” .

IN SAMENHANG MET

  1. Blz. 82, Hoofdstuk “De weg naar…”, thema “Integratie-input”:

IN SAMENHANG MET

  1. Blz. 86+87, Hoofdstuk “De weg naar…”, thema “ Integratie – output mobiliteit”

Met genoemde infrastructurele aanpassingen op korte termijn en middellange termijn zullen op zijn best de verkeerstromen niet toenemen, maar logischerwijze zullen de in de gebiedsvisie omschreven en gewenste economische ontwikkelingen per focus-locatie eerder een verdere stijging laten zien in de verkeerstromen (begrijpelijker wijze) en daarmee ook in de parkeerproblematiek.

  1. Blz. 88, Hoofdstuk “De weg naar…”, thema “Integratie – output milieu (natura 2000)”:
  1. Procedureel:

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet en in het bijzonder hoe de gemeente de bewoners als “stakeholders” in dit proces zal gaan betrekken.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Stichting Wijkraad Sportpark I-II,

Suzanne van Reedt Dortland en Luc America

Stichting Wijkraad Sportpark I-II                                          

Golfstraat 13

4818 TS  Breda

Wijkraadsportpark1.2@gmail.com

 

 

 

 

i