Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

 

 

5 september 2018

 

 


20.00u – 22.00u

Sportstraat 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag:  5 sept. 2018

 

 

 

 


Aanwezige wijkraadleden:

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)

Hans Pécasse (penningmeester)

Catherine Francis-van Heel

Geertje Nijhoving (secretaris)

Aanwezige niet-leden:  
Paul Kanters (website) en potentiële vrijwilligers: Luc America en Arno Bakkers

 

 1. Notulen 27-6-2018

Worden goedgekeurd . Kleine wijziging: Algemene Leden Vergadering moet zijn Algemene Bijeenkomst organiseren .
 

 1. Communicatie-nieuwsbrief
  Opzetje door Catherine/Suzanne wordt besproken.  Wijkraadleden kunnen uiterlijk zaterdag feed back geven hierop zodat deze zondag verstuurd kan worden. Website zal o.a. hierin bekend gemaakt worden http://www.wijkraadsportpark.nl
  De buurman van Catherine zal gevraagd worden de nieuwsbrief te drukken en de gemeente/Rachel zal gevraagd worden te flyeren.
  Bewoners zullen nog eens opgeroepen worden hun mailadressen op te geven zodat we een maximale spreiding zullen hebben voor toekomstige mails en digitale nieuwsbrieven. Bijeenkomst voor de wijk wordt in februari gepland maar wordt nog niet aangekondigd in de nieuwsbrief. Het idee is de fysieke nieuwsbrief twee keer per jaar te versturen.
  Ritchie vragen we door te zetten naar Sportpark
   
 2. Financiële/praktische zaken
  -      Aanvraag  SNS bankrekening  heeft plaatsgevonden.

       Indien definitief, kan subsidiegeld van de gemeente gestort worden.

 • Begroting 2018/2019. We krijgen op basis van de grootte van de wijk financiën.
 • Excel format is gereed waarin uitgaven worden verwerkt door Hans.
  Uitgaven/bonnen  (o.a. website) aan Hans sturen.
 • Formele documenten worden gedeeld op Drive. Ook een papieren ordner bij Suzanne . Alle documenten tevens naar wijkraadsportpark1.2@gmail.com
   
 1. Evaluatie Lepeltje Lepeltje.

Suzanne heeft bijeenkomst met gemeente gehad over evenementen. Ze kunnen ons niet op voorhand informeren omdat er sprake is van een zeer groot aantal. Informeren over en inspraak bij evenementen zal de verantwoordelijkheid zijn van organisatie/gemeente en niet bij wijkraad. Lepeltje Lepeltje evaluatie vindt op 10 oktober plaats. Nu reeds is duidelijk dat het evenement niet herhaald zal worden.
 

 1. Buurtpreventie App
  Terugkoppeling bijeenkomst 30/8 volgt nog- zelfstandig initiatief buiten wijkraad om.
   
 2. Werkgroepen
 • Verkeer & Verkeersveiligheid;

Hans geeft update. Alle info staat uitgebreid op website. Werkgroep is opnieuw opgestart na Collegevorming en eerste vergadering  heeft plaatsgevonden in wk34. De drie wijkplanprocessen Zandberg-Oost, Zandberg-West, Sportpark zullen losgekoppeld worden van elkaar. Wijken zullen elkaar wél blijven informeren. Eerstvolgende stap in ons wijkplanproces zal een schouw zijn in de wijk samen met een verkeerskundig ontwerper van de gemeente. Een telling (door extern bureau) van het aantal geparkeerde auto’s op diverse tijdstippen, zal belangrijk onderdeel zijn van het proces.

 • Groen & Recreatie

Geertje licht de vergadering toe van 4 september met werkgroep: er worden twee projectgroepen opgericht. 1 over Wilhelminapark en 1 over Recreatie in Sportpark II.
Arno Bakkers zal aansluiten  bij onze projectgroep Wilhelminapark.

 • Veilige woonomgeving

Wordt opgestart in 4de kwartaal.  Luc America overweegt om hierin een actieve rol te spelen en zal zijn oor te luisteren leggen bij Zandberg-Oost. Suzanne informeert naar contactpersoon.

 

 1. Website
 • Zal verder worden verfijnd: o.a. zullen we op startpagina actueel nieuws toevoegen.
 • Content zal nog een keer gecheckt worden. Link wordt toegevoegd onder ‘Gemeente’ zodat bewoners  eenvoudig rechtstreeks meldingen kunnen doen: o.a. afval op straat, losliggende stoeptegel, kapotte lantaarnpaal, overlast evenementen etc.
 • Privacy statement zal toegevoegd worden.

Ook in werkgroepen checken of mensen het ok vinden dat ze vermeld worden op website.

 • Facebook koppeling maken?  Voorlopig focus op website en nieuwsbrief.
   
 1. Vergaderdata

Hans gaat na bij Parkzicht en Visserskot welke dagen beschikbaar zijn.
Volgende vergadering 24 oktober
 

 •       9.    Wvttk
                -     Secretarisfunctie zal gezamenlijk worden opgepakt door Geertje en Catherine
 •               -     Vergaderdata 2019 zullen eerstvolgende vergadering worden vastgelegd.
   

 

 

 

 

 

 

 

Actielijst:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Drukker polsen

wk36

Catherine

 

Bonnen/uitgaven aan Hans

continue

Allen

 

Website aanpassen

15 september

Paul

 

Contact opnemen met gemeente mbt flyeren

 

Suzanne

 

Begroting 2019

Oktober

Hans

 

Informeren bestuursaansprakelijk

heidheidsverzekering

 

SVRD

 

Vergaderdata plannen 2019

24/10

Wijkraad

 

 

 

 

 

 

 

i