Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Verslag werkgroep Groen en Speelvoorzieningen Sportpark
4 september 2018

Gemeentehuis Breda

Aanwezig: Catherine van Heel, Marie Jose van den Besselaar,  Wilco van Gool, Sjan van Ginneken, Geertje Nijhoving, Willem Jan Goossen

Afwezig:  Herman Engelsman, Guus van Alphen

 

Geertje opent de vergadering.

Owen heeft aangegeven geen actief lid te zijn van de werkgroep, maar is wel bereid om desgevraagd een bijdrage te leveren.
Agenda zat bij datumplanner en is al aantal weken geleden verstuurd. Verzoek om voortaan een week van tevoren de agenda voor het overleg apart toe te sturen.
Er wordt op gewezen dat op de website van de wijkraad ook de agenda en de verslagen van de werkgroep te vinden zijn. Adres is www.wijkraadsportpark.nl

 (punt van aandacht, als we namen gebruiken, moeten de verslagen dan niet afgeschermd worden ivm privacywetgeving?)

 

1) Verslag
Het verslag van de vorige vergadering op 25-6-2018 wordt goedgekeurd.

2) Onderzoek door studenten NHTV
De werkgroep dient te inventariseren wat er rond het thema groen en recreatie speelt in de wijk. Het onderzoek door studenten van het Breda University of Applied Sciences (BUAS, voorheen NHTV), Academy of Leisure & Events kan daarbij helpen. Wilco meldt dat het onderzoek deze week wordt ingebracht in de Minor voor 4e jaars. De studenten krijgen op hoofdlijnen te horen wat de behoefte is van de buurt, en dienen dan zelf een onderzoeksvoorstel te schrijven.  Onderzoek wordt rond maart 2019 opgeleverd.
Geertje zal contactpersoon worden voor de studenten.
In verband met feit dat Geertje komende periode op vakantie is, zullen Catherine en Willem Jan als aanspreekpunt fungeren voor de studenten, zodat zij hun onderzoeksopzet snel kunnen afronden. Geertje is op vakantie van 10-26 sept, Catherine van 14-17 sept en WJ van 11 – 16 sept.
Wilco zal met Marie Jose contact opnemen voor het ter beschikking stellen van informatie vanuit de gemeente, bijvoorbeeld van kaarten en over de vraag of eventueel bepaalde kosten van het onderzoek door de gemeente betaald kunnen worden.
Wilco zal opdracht onderzoek nazenden aan leden werkgroep.

3) Groen in de wijk
Marie Jose licht de kaart van Sportpark toe met daarop alle groenvoorzieningen en de status daarvan. Bevat ook belangrijke bomen op prive terrein.
Mogelijke aandachtpunten die in ieder geval bij de gemeente wel spelen zijn aandacht voor meer biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daaronder valt bijvoorbeeld ook groene daken. Wethouder De Beer (?) is verantwoordelijk voor groen en duurzaam.

Er zijn ook interessante projecten m.b.t. groen en recreatie in buurten in Bavel en Teteringen. Catherine heeft ook foto’s van andere interessante projecten.

4)  Wilhelminapark
In 2020 bestaat het Wilhelminapark 125 jaar. Het is een heel mooi park, maar is hard toe aan een opknapbeurt. De werkgroep ziet dit als een mooie eerste concrete actie. Daarbij zou samen met  Zandberg contact opgenomen moeten worden met de gemeente. Marie Jose geeft aan dat de gemeente daar wel oren naar heeft. Geertje en Catherine zullen dit inbrengen in de wijkraad als concreet voorstel van deze werkgroep Groen en Recreatie. Verzoek aan Wijkraad Sportpark om hierover contact te leggen met Werkgroep Zandberg.

Er zal een aparte projectgroep gestart worden. Vanuit de werkgroep G&R zitten daarin Geertje, Sjan en Willem Jan. Er zal via de nieuwsbrief van Sportpark een oproep worden gedaan voor andere geinteresseerden. Willem Jan kent iemand in Sportpark 2 die geinteresseerd is aan deze projectgroep deel te nemen.
Geconstateerd wordt dat er wel vaart achter het opstarten van deze projectgroep gezet moet worden, twee jaar lijkt lang, maar als je gezamenlijk  (Sportpark, Zandberg, gemeente, met betrokkenheid van de bewoners uit de wijk) tot goede planvorming wil komen en vervolgens ook nog uitvoeren voor 2020, dan is haast geboden.

5)  Nieuwe speelveld in Sportpark 2
Afgesproken wordt dat er een tweede projectgroep wordt ingesteld onder werkgroep Groen en Recreatie die zich zal richten op het zoeken naar en vormgeven van een nieuw speelveld in Sportpark 2. Catherine zal deze projectgroep helpen opzetten. Zij kent mensen in haar straat die daar wel de schouders onder willen zetten. Aangeraden wordt om ook contact op te nemen met de bewoners rondom het huidige speelveld op de Achillerstraat en met de bewonersvereniging Sportpark 2, die zijn een paar jaar geleden betrokken geweest bij de modernisering van het sportveld.
Ook over dit initiatief zal in de nieuwsbrief van Sportpark een melding worden gemaakt.

De volgende vergadering is op dinsdag 13 november 2018 om 20.00 uur.

i