Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

VERSLAG

Werkgroep ‘’Parkeren & Verkeersveiligheid’’  Sportpark I-II

23 april 2018;  20:00  – 22:00 uur

Vergadering belegd door Wijkraad Sportpark I-II en Gemeente Breda, Gemeenschapshuis Zandberg

Aanwezigen  

Bewoners         : André Schevers, Marcel Voeten, Mieke & Hein Wagemans, Bert Goedkoop (verv. Sophie v. Duin),
                          Wim & Miriam Smulders-Bakker

Wijkraad (i.o.)  : Hans Pécasse

Afwezig            : Robert Linssen, Kees van Praat, Ink Kroon, Sophie van Duin

Gemeente         : Laura van de Kreeke, Michael Burm
 

Besproken zaken

 

Doel van deze werkgroep zal zijn om namens de bewoners van Sportpark I-II tot een voorstel te komen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in de wijk, inclusief een mogelijk alternatief voor betaald parkeren, zoals de gemeente graag wilt doorvoeren in de wijken die in een ring rondom het stadscentrum liggen.

Er is door de gemeente aangegeven dat er een deadline ligt om uiterlijk half juni te komen met dit voorstel. Besproken wordt dat deze deadline voor Sportpark I-II met enige flexibiliteit gezien moet worden.
Er is namelijk pas zeer recent sprake van een Wijkraad (i.o.) en daarmee ligt dit proces in deze wijk achter op andere wijken zoals Zandberg-Oost. In een eerdere meeting tussen de wijkraad en gemeente is dit ook reeds besproken met Wijkmanager Harrie Verhallen; ook de gemeenteraadsverkiezingen hebben tot verdere vertraging geleid. De werkgroep zegt toe het proces serieus op te pakken en optimale snelheid en grondigheid zal betrachten.  

Er zal een sessie belegd worden door Laura van de Kreeke tussen de betreffende werkgroepen Sportpark I-II en Zandberg-Oost, zodat de eerste groep snellere stappen kan maken (kan leren van de tweede groep).

Concept to-do lijst vergadering Werkgroep ‘’Verkeersveiligheid/Parkeren’’ 23 april 2018

  1.  

Verdelen ‘’Tekst Zandberg-Oost’’

Hans Pécasse

  1.  

Info delen diverse vormen ‘’gefiscaliseerd parkeren’’

Laura van de Kreeke

  1.  

Klachten stoeptegels etc. doorgeven aan werkgroep ‘leefbaarheid’

Laura van de Kreeke

  1.  

Meeting beleggen Werkgroep Sportpark I-II en Zandberg-Oost

Laura van de Kreeke

  1.  

Voorstel doen voor nieuwe meeting na punt 4  (en 6 ?)

Hans Pécasse

  1.  

Voorstel doen voor ‘’schouw’’ Sportpark I en II

Idee: in 2 groepen in mei na schoolvakanties i.v.m. reëel druktebeeld

Hans Pécasse

  1.  

Methode zoeken om vorm van gefiscaliseerd parkeren breder te toetsen bij bewoners/straten à draagvlak

Werkgroep

  1.  

Overzichtskaarten Sportpark I-II delen met werkgroep leden

Hans Pécasse

  1.  

‘’Beter handhaven’’ meenemen in voorstel

Werkgroep

 

 

 

i