Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Bijeenkomst Sportpark I en II

Datum: 5 februari 2018

Aanwezig namens de gemeente: Hr. Harrie Verhallen, mw. Rachael de Leeuw en Guus van Alphen

Namens de wijkraad: mw. Greet Gubbens, dhr. Hans Pécasse, mw. Suzanne van Reedt Dortland en mw. Martha Borgwit

Afwezig: mw. Geertje Nijhoving

Namens de bewoners zijn er circa 85 mensen aanwezig.

Opening
De heer Gijs van Wijlen, rector van het OLV, spreekt een woord van welkom. Het OLV stelt graag haar Aula ter beschikking voor deze startbijeenkomst.

Suzanne van Reedt Dortland heet alle aanwezigen hartelijk welkom namens de nieuwe wijkraad. Zij is positief verrast door de grote opkomst. Deze avond is in samenwerking met de gemeente georganiseerd.

Alle nieuwe wijkraadleden stellen zich vervolgens voor.

Afgelopen zomer is er in de wijk een enquête gehouden. Uit die enquête is een aantal onderwerpen naar voren gekomen. Het is de bedoeling vanavond naar deze onderwerpen te kijken in hoeverre deze nog actueel zijn, of er activiteiten bij moeten en wat de prioriteiten zijn.

Uit de diverse onderwerpen zal een keuze gemaakt worden van de activiteiten die het eerst moeten worden opgepakt en deze zullen in samenwerking met de gemeente opgestart worden.

De doelstelling en taken van de wijkraad zijn onder anderen:

De wijkraad komt vooralsnog 1 x per 6 weken bij elkaar. De avonden zijn openbaar, maar wel graag vooraf even aangeven als je erbij wilt zijn. 7 maart en 18 april zijn de eerstvolgende bijeenkomsten van de wijkraad gepland.

Een van de voordelen van een eigen wijkraad is ook dat er binnen de gemeente kan worden samengewerkt met andere overlegorganen, zodat je niet alles zelf hoeft uit te vinden.

Op dit moment is er nog geen website, het is wel de bedoeling dat die er op termijn komt. Belangstellende om dit mede op te zetten zijn hartelijk welkom. Verder is het de bedoeling een Huis-aan-huisblad te gaan uitgeven.

Uiteraard is voor dit alles ook een financiering nodig. Dit wordt in een later stadium verder vormgegeven.

Namens de gemeente geeft de heer Harrie Verhallen een toelichting op de nieuwe werkwijze van de gemeente Breda. De afgelopen tijd is er het nodige veranderd. De gemeente wil meer tussen de bewoners staan en de bewoners meer betrekken bij de activiteiten in de wijk, zgn. Wijkgericht werken. Hij licht toe hoe een en ander in zijn werk gaat.

Er wordt uitgegaan van een aanpak op maat per wijk aan de hand van wijkplannen/wijkprocessen.
Een van de eerste activiteiten is het instellen van een wijkraad en eventuele werkgroepen. Het wijkplan wordt samengesteld en gepubliceerd in de wijk.
Daarnaast gaan burgers ook meebeslissen over uitgaven ten behoeve van de wijk. Niet de gemeente maar de wijkbewoners (via de wijkraad) beslissen over welke activiteiten geactiveerd worden.

In omliggende wijken zijn soortgelijke wijkprocessen die met elkaar parallel lopen. Daar zit dus een onderling verband. Bijvoorbeeld parkeren in de wijk. Dit is binnen een wijk al op verschillende plaatsen anders en daar kan door bewoners ook heel verschillend tegenaan gekeken worden.

In de pauze zal per tafel geïnventariseerd worden wat de belangrijkste issues zijn. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid zaken die zij belangrijk vinden toe te voegen aan een van de reeds aangegeven onderwerpen door middel van het plakken van post-its.
De post-its zullen verzameld worden en op een later tijdstip worden uitgewerkt. De uitslag hiervan zal per thema gerubriceerd en gepubliceerd worden.
Per tafel worden er veel ideeën en problemen die men ondervindt aangegeven.
Om een goed idee te krijgen van welke onderwerpen nu het meest leven wordt iedereen uitgenodigd zich te verzamelen bij dat onderwerp wat men het aller belangrijkst vindt. Omdat al tijdens de bijeenkomst blijkt dat het parkeerprobleem verreweg het belangrijkste item is, wordt dit buiten deze inventarisatie gehouden en automatisch op de 1e plaats gezet.

De uitslag is als volgt:

Opgemerkt wordt dat het misschien goed is de onderwerpen verkeersveiligheid en parkeerbeleid als één onderwerp te behandelen. Dit idee wordt overgenomen.

Er zullen dus twee werkgroepen van start gaan: verkeersveiligheid/parkeerbeleid en veilige woonomgeving.
Vervolgens kan met zich aanmelden om in een werkgroep deel te nemen, zodat er gelijk gestart kan worden met de aanpak van de problemen.

De avond wordt afgesloten met de vaststelling dat de ‘opbrengst’ van deze avond zeer goed is. Er wordt direct gestart met 2 werkgroepen die zich over bovenstaande onderwerpen gaan buigen.

Suzanne dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje als afsluiting.

i