Platform Wilhelminapark

Bron:  Website zandbergbreda.nl/

Aanleiding tot het vormen van een platform is het feit dat het Wilhelminapark volgend jaar, in 2020, 125 jaar bestaat. Het platform is een gezamenlijk initiatief van de wijkraden Sportpark en Zandberg-Oost. Het park is ontworpen door de landschapsarchitect L.A. Springer en heeft een beschermde status. De ambitie van het platform is om te zorgen dat er dan een uitgewerkt plan is hoe het park opgeknapt kan gaan worden en dat er dan (2020) ook met de uitvoering al een begin is gemaakt. Tijdens de bewonersavond, gehouden op 20 maart 2019, zijn de volgende punten met nadruk door de bewoners naar voren gebracht:

Algemeen:

• De splitsing van het park in twee delen (door de Gen. Maczekstraat) wordt als zeer storend ervaren.

• Er is een tekort aan vlakke delen met gras (zonder hondenpoep) om te recreëren.

• De watertoren meer bij het park te betrekken.

Gemeentelijke projectgroep:

Vanuit de gemeente is er een projectgroep opgericht, die samengesteld is uit deskundigen op het gebied van bodem, ontwerp, landschapsarchitectuur en groenvoorziening. De projectgroep wil samen met het platform werken aan de plannen om de komende jaren het park op te knappen. Daartoe dient eerst een programma van eisen (PvE) opgesteld te worden, vervolgens een schets en uiteindelijk moet e.a. resulteren in een Uitvoeringskader Wilhelminapark. Deze projectgroep zal zich niet direct bezig houden met het organiseren van de festiviteiten in het kader van 125 jaar Wilhelminapark. Dat is aan het platform en de twee wijkraden.

Historie en herdenking bevrijding:

Er is vanuit het platform contact geweest met de gemeente over het voorstel om de viering van de bevrijding (op 29 oktober 75 jaar geleden) en de dodenherdenking op 4 mei naar het (nationaal) monument met de twee adelaars in het Wilhelminapark te halen. Er zal door de gemeente gepoogd worden om vlaggenmasten te plaatsen bij het monument met de adelaars vóór 29 oktober 2019. Het verplaatsen van de dodenherdenking van het Valkenbergpark terug naar het monument in het Wilhelminapark is een besluit dat door de politiek genomen dient te worden.

Programma van eisen (PvE):

Doel van de vergadering op woensdag 4 september is een programma van eisen vast te stellen. Het PvE is een visie voor lange termijn. In het PvE moet ook opgenomen worden dat naast de investeringen nu, ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar moet zijn om het park te onderhouden ter voorkoming van een te groot achterstallig onderhoud zoals nu het geval is. Viering 125 jaar Wihelminapark: I.v.m. de hoeveelheid werk dat nog verzet moet worden en de financiering ook nog geregeld moet worden is het raadzaam om de feestelijke activiteiten te concentreren in de tweede helft van 2020 (september/oktober).

i