Parkeren & Verkeersveiligheid

De Werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid' is een van de werkgroepen waarmee de wijkraad meteen gestart werd na oprichting, omdat dit onderwerp actueel was (en is en blijft).

In de werkgroep zaten gedurende drie jaar acht vrijwilligers uit zowel Sportpark I als II en er hebben meerdere vergaderingen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente. Het verslagen zijn te vinden onder ''verslagen'' op deze website.

Inmiddels is de werkgroep uitgedund tot een kleiner groepje dat wel intensief contact houdt met de gemeente en progressie boekt op gebied van 'Parkeren'. Daarnaast is er een klankbordgroep in het leven geroepen bij het Project 'Generaal Maczekstraat, Herinichting. Hier zitten ong. tien vertegenwoordigers in van de betreffende straat incl. vertegenwoordigers van de wijk Zandberg-Oost.

De huidige lopende projecten:

- Invoeren betaald parkeren/vergunningen in  Sportpark-1 (planning kwartaal 4, 2023) & verkenning advies Sportpark-II (h-a-h enquêe in mei 2023)
- Lovensdijkstraat (opheffen gratis parkeerstrook en aanleg groenstrook): planning 2024
- Herinrichting generaal Mazcekstraat : planning 2025
- Support individuele straat initiatieven verbetering veiligheid (bijv. Piet Avontuurstraat)

 

 

Deze werkgroep was tijdelijk op ''on hold'' gezet in verband met de ontwikkelingen eind mei 2018, waarbij de nieuwe VVD-PvdA-D66 coalitie in het coalitieakkoord ''Lef en Liefde'' heeft opgenomen dat er gereguleerd parkeren doorgevoerd gaat worden: quote:

Parkeren: gereguleerd parkeren rond centrum
In het akkoord is vastgelegd dat in wijken rondom het centrum niet te ontkomen valt aan gereguleerd parkeren. “We kiezen daarbij voor één systeem. Dit willen we samen met inwoners uit die wijken aanpakken. Na overleg met de wijk voeren we dit systeem door in alle wijken rondom het centrum.” Ook lijkt er in het beleid ruimte voor transferia, om de binnenstad te ontlasten van verkeer.

De werkgroep ''Parkeren & Verkeersveiligheid'' Sportpark I-II heeft in augustus 2018 een herstart gemaakt met het wijkplanproces. Het verslag hiervan is te lezen op deze website. Ook hebben er ook 2 schouwen plaatsgevonden door werkgroepleden samen met ambtenaren van de gemeente Breda. Hierbij zijn onveilige verkeerssituaties in kaart gebracht. In december zijn deze schouwervaringen samengevat in een concept-schouwrapport dat inmiddels door de werkgroep/Wijkraad is goedgekeurd en aan bewoners is voorgelegd in januari 2019. Bewoners hebben de kans gehad hierop te reageren (18 reacties) en is het rapport aangescherpt tot een finale versie. Dit rapport is inmiddels geupload als document op deze website en getoond tijdens de Bewonersavond in het OLV 20 maart 2019.

In het voorjaar 2019 is gewerkt aan het concept alternatieve visie, die midden juni huis-aan-huis verspreid zal is, waardoor bewoners/middenstand in staat is gesteld hierop te reageren. Dit kon via een (on line) enquete die 372 keer is ingevuld. De uitkomsten en conclusies van deze enquete zijn verwerkt in de definitieve visie. Zowel de enqueteconclusies als definitieve visie is op deze website beschikbaar en is na de zomervakantie verder met bewoners gedeeld en op 26 november 2019 aangeboden aan Wethouder Greetje Bos. De structurele oplossing van een P+R/Transferium is daarbij een cruciaal onderdeel.

In deze vergadering heeft Greetje Bos bevestigd dat er (voorlopig) in onze wijk Sportpark geen vergunningen zouden worden ingevoerd.
Aangezien er in december 2020 bij onze buren, wijk Zandberg, wél is gestart met invoering gefiscaliseerd parkeren, hebben wij in Sportpark I en II in juni 2021 een nieuwe huis-aan-huis enquête verspreid.

Zie onder nieuws op deze website waarbij de resultaten van die nieuwe enquete wordt gedeeld. Sportpark I opinie is veranderd!
In oktober 2021 heeft de wijkraad aan de wethouder een aangepaste visie aangeboden inclusief een aantal voorwaarden tot invoering gefsicaliseerd parkeren in Sportpark I. Een hub nabij Amphia is daarbij een klemmende wens als structurele oplossing, 

In 2022 en 2023 hebben diverse sessies plaatsgevonden met gemeente, Amphia, Avans, wijkraad om een structurele oplossing te bespreken als onderdeel van onze genoemde wijkvisie.
Tevens is er constructieve communicatie (w.o. bezoek wethouder) met wethouder Jeroen Bruijns. 1 x p. maand is er een Stavaza overleg met projectleider Roel Meijs.

Laatste stand van zaken (eind april 2023)
Toezegging is gedaan door de wethouder dat er alles aan gedaan wordt om in kwartaal 4, 2023 in te voeren in wijkdeel Sportpark I.

- Het intentiebesluit om Sportpark 1 te gaan reguleren is in week 16  aan de wethouder voorgelegd.
- Hij is akkoord om dit naar het college te brengen.
- In dit besluit zit ook het gebied sportpark 2 'als fase 2' om in de komende jaren te reguleren als dat nodig blijkt.
   Wijkraad voert eerst h-a-h enquete uit in Sportpark II; planning mei 2023; deadline 21 mei 2023.
- Dit jaar wordt dus eerst ingezet op Sportpark 1 (fase 1).

Next steps: 

- Half mei het collegebesluit en begin juni de informatiebijeenkomst bewoners & start klankbordgroep. 
 

 

 

 

 

 

De verwachting is dat er in 2023 gestart kan worden (bij verdere progressie mbt de hub-discussie)  met een klankbordgroep met bewoners om in Sportpark I gefiscaliseerd parkeren te inplementeren. Gelijktijd met het m oment van vervallen Lovensdijkstraat (en dus een structurele 'hub-achtige' oplossing).

 

 

 

 

i